Bäste lantbrukare, transportör och mottagare av spannmål, oljeväxter och trindsäd!

 

Vid varje leverans av grödor, skördade 2013, som levereras på affärsuppgörelser mellan Svenska Foder och dig som odlare, skall oavsett om varan levereras till någon av våra anläggningar eller direkt till slutförbrukare ett ifyllt Leveransintyg åtfölja varje leverans. Kort och gott – alltid!

Avsikten med detta leveransintyg är att säkra grödans spårbarhet och få en garanti runt leverans och hantering av varan, vilket gynnar även dig genom att du får en kvittens på din leverans.
Ett ökat intresse från köpare och konsumenter om att veta ursprung och hantering är en god anledning till att detta Leveransintyg behövs. För dig som odlare är det också en bekräftelse på det du gör i din vardag. Nedan följer en ifyllnadsanvisning och förklaring till vårt Leveransintyg. Fyll i vissa delar på datorn eller skriv ut och fyll i alltihop för hand, vilket som passar dig bäst.

Ifyllnadsanvisning Leveransintyg

Leverantörsinformation:

1. Fyll i dina uppgifter kring Kundnummer, Namn och Adress.

2. Ange om annan hämtningsadress än ovan angiven ordinarie adress.

3. Tel nr på annan hämtningsadress (om annan telefon än ordinarie).

4. Övriga upplysningar av värde vid leverans.

5. Artikel nr enligt leveransavtal/kontrakt.

6. Sort enligt leveransavtal/kontrakt.

7. Gröda som levereras, tex höstvete industri.

8. Har fältet där grödan odlats blivit gödslad med avloppsslam efter år 2000 – fyll i ja eller nej!

9. Har fältet gödslats med rötrestgödsel under odlingsåret – fyll i ja eller nej!

10. Har grödan besprutats med något kemiskt preparat innehållande Glyfosat under odlingssäsongen – fyll i ja eller nej!

11. Har grödan besprutats med stråförkorningsmedel under odlingssäsongen – fyll i ja eller nej!

12. Har grödan varmluftstorkats innan leverans – fyll i ja eller nej!

13. RED (2BSvs) – se separat formulär för hållbarhetsdirektiv på vår hemsida (detta dokument säkerställer att levererad vara kan användas för energiproduktion enligt gällande EU-regelverk. Därmed ges möjligheter till fler avsättningsplatser av grödan vilket minskar onödig fördröjning i logistiken). RED-formuläret garanterar enbart leveransmöjligheter utan att ställa villkor på affär i övrigt. Se formulär på denna sida: Deklaration av hållbarhetskriterier

14. Odlingsjournal. Finns specifik odlingsjournal som beskriver alla insatser som gjorts på fältet där levererad gröda odlats, vilken följer de krav som gäller för bidrag enligt SAM-ansökan till Länsstyrelsen för odlingsåret. Fyll i ja eller nej!

15. Är detta sista leveransen eller ej från dig som odlare av denna gröda detta odlingsåret. Fyll i ja eller nej!

16. Har lastutrymmet rengjorts med sopkvast innan leverans så att ingen inblandning av främmande föremål säkerställts. Fyll i ja eller nej!

17. Fyll i skördeåret för leveransen.

18. Se leveransavtalsbekräftelse som sänts per post i samband med affärsuppgörelse samt broschyren ”Värdefull information om Spannmål 2013” som finns på vår hemsida.

19. Transportinformation – ifylles av åkeri.

20. Mottagarinformation – ifylles av åkeri (i de fall leverans sker direkt till slutkund som inte är Svenska Foder AB).

21. Underskrifter av respektive ifyllare respektive mottagare av varan!

 


Leveransintyg (56 kb, pdf)

Deklaration av hållbarhetskriterier (50 kb, pdf)

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter