Växtodlingsbrev 5, 2018

 • Aktuellt i marken
 • Plocka bort flyghavre
 • Aktuellt i marken

Aktuellt i marken:

Växtodlingsbrev 16/2019

• Kerb 400 SC i höstrapsen • Ogräsbekämpning i höstspannmål – vad gör vi nu?

Kerb 400 SC i höstrapsen

Jordtemperaturen är nu under 10-12 oC och Kerb 400 SC kan därför användas i höstrapsen. Det kan vara stora fördelar med att behandla innan rötterna på ogräset blivit för stort. Dessutom bör rapsen ha utvecklat fem örtblad.

Kerb 400 SC verkar på gräsogräs och våtarv och är en god och viktig resistensbrytare i förhållande till de medel vi ofta använder i återkommande stråsädsskiften, och därför bör man inte spara på doseringen. Vi rekommenderar att du använder:

 • 1 – 1,25 liter Kerb 400 SC pr. ha.

Lägsta dosen använder man bara om det är ettårig vitgröe som dominerar. För övriga grästyper rekommenderar vi högsta dosering – se tabell där effektprocenterna för de enskilda gräsen står angivna.

Tänk på att det är en fördel med en god jordfukta vid vid sprutningen, eftersom prepraratet då fördelas bäst i rotzonen. Det går bra att spruta Kerb 400 SC på frusen jord, bara den inte är snötäckt.

Belkar och Kerb 400 SC?

De stora mängderna nederbörd har på flera ställen gjort att det ännu har behandlats mot örtogräs i höstrapsen och därför kan man överväga att blanda Belkar och Kerb 400 SC när vi nu kommer in i november månad.

Eftersom det är en stor skillnad på rapsmarkernas storlek, är det planternas utvecklingstakt som bestämmer doseringen av Belkar. Har rapsplanterna ännu inte 6 örtblad, bör det användas max 0,25 l Belkar per ha, och har rapsplantorna 6 örtblad eller fler bör doseringen vara 0,5 l Belkar per ha. Reducerade doseringar rekommenderas inte vid denna tidpunkt.

Tänk på: rekommendationerna är att bara blanda Belkar med antingen Fastac 50 mot rapsjordloppor, eller Kerb 400 SC. 3-kompontentsblandning är inte kontrollerat och rekommenderas inte!

Undvik att behandla i perioder med frost.

 

Ogräsbekämpning i höstspannmål – vad gör vi nu?

Höstsäden har i år såtts över en lång period, där en stor andel av arealen etablerades i en period med förhållandevis bra väder, sista halvan av september. Sedan dess har vädret dominerats av regn och blåst och därför är det relativt stora arealer som ännu inte behandlats mot ogräs – dock med mycket stor variation från område till område.

Som alltid är det viktigt att starta upp ogräsbekämpningen på hösten, så det bästa rådet är fortsatt att behandla alla de arealer där du kan köra i förnuftigt väder utan att lämna allt för våldsamma spår. Många ogräsarter bekämpas fortfarande bäst på hösten.

Svenska Foder rekommenderar GoldPack (20 l Boxer + 1 l Sempra = 10 ha)

DC 01-13                            2,0 l Boxer + 0,1 l Sempra pr. ha

eller                                                   

DC 01-13                            2,5 l Purelo + 0,03 l Sempra pr. ha

Om vädret fortsätter att spela spratt är det inte säkert att man lyckas bekämpa ogräset på alla arealer, innan vintern kommer. Därför kommer troligtvis vara en del fält som man ska vara extra uppmärksam på att behandla till våren – innan ogräset hunnit utvecklas alltför långt.

5/5

 

Ogräsart

Effektprocent vid

1 l pr ha

1,25 l pr. ha

Renkavle

42

57

Vitgröe

93

96

Flyghavre

87

92

Våtarv

48

63

Sandlosta

82

89

Engelsk Rajgräs

62

74

Rödsvingel

93

96

Spildsäd

69

80

Åkerven

90

94

Råttsvingel

83

90

Effektprocent på de viktigaste ogräsarterna med mer än 6 blad. Grön markering i rutan vid >85 % bekämpning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodlingsbrev 15/2019

 • Ogräsbekämpning med Belkar
 • Tillväxtreglering av höstraps
 • Tiden går, så kom ihåg att öka utsädesmängden för höstutsädet
 • Rödsotvirus – kom ihåg att kontrollera löss i höstspannmålen

Ogräsbekämpning med Belkar

Belkar har effekt på många viktiga örtogräs, däribland baldersbrå, som vi ofta har svårt att hitta tid att bekämpa på våren. Man bör använda en dos på minimum 0,4 l/ha och gärna 0,5 l/ha Belkar i en väletablerad rapsgröda för att uppnå tillräcklig effekt på baldersbrå.

Har du en dominerande ogräsflora av sparnäva och/eller skatnäva, uppnår du bäst effekt genom en delad behandling. Första sprutningen med 0,25 l per hektar bör komma när rapsen har 2-5 örtblad och den uppföljande behandlingen knappt tre veckor senare.

Belkar har lika god effekt på våtarv, där du vid en dosering på 0,5 l Belkar per hektar kan förvänta 70-85 % effekt. Åkerviol och veronika kan inte bekämpas med Belkar, men behandligen kommer att ha en hämmande effekt.

Belkar sprids på en tidpunkt när vi också använder andra medel som gräsmedel till spillsädsbekämpning, mikronäring, växtreglering och skadjursmedel. Var uppmärksam på att Belkar bara kan köras tillsammans med skadedjursmedel. Till alla andra medel bör det vara ett avbrott på 7 dagar mellan behandlingarna.

Dominerande ogräs Stadie Dos, pr. ha
Skatnäva, sparnäva, snärjmåra och baldersbrå   Stadie 12-15 +

 

3 veckor senare

0,25 l Belkar

 

0,25 l Belkar

Baldersbrå, Snärjmåra, blåklint och kornvallmo  Stadie 16-30 0,4-0,5 l Belkar

Tillväxtreglering av höstraps på hösten

En effektiv växtreglering bör planeras och utföras innan rapsen blivit för stor. Behandlingen säkrar att tillväxtpunkten håller sig nära jorden så att frosten därmed inte kan göra skada på hjärtskottet.

Flera faktorer har inflytande på risken för sträckning av tillväxtpunkten.

 • Tätt bestånd > 40 pl/m2
 • Tidig sådd
 • Rikligt med gödning > 60 kg N/ha
 • Radsådd
 • Sortens tendens att höja tillväxtpunkten

Om så bara en av ovanstående punkter passar in på din rapsodling, rekommenderar vi

 • 0,5-0,7 liter Caryx per ha redan när rapsen har 3-5 örtblad.

En tidig behandling med tillväxtreglering har en långt bättre effekt än att behandla när sträckningen är ett faktum. Därmed kan du hålla en låg dos. Se möjligheterna för behandling med växtreglerande medel i nedanstående schema.

Växtregleringsmedel och svampmedel godkända på hösten i höstraps.

Medel Rekommnderat liter pr. ha           Godkänt på hösten till Verkar mot Antal behandlingar        pr. växtsäsong
Caryx 0,5-0,7 Tillväxt-reglering         st. 13 Tillväxtreglering med en sidoeffekt på phoma och ljus bladfläck

 

 

 

 

Den totala maximala dosen får inte överstiga 1,4 l/ha och år. Om 2 behandlingar ska göras ska den ena behandlingen göras på hösten och den andra på våren.
Folicur Xpert 0,520 Svamp-bekämpning    st. 14-20 Phoma, Ljus bladfläck och med tillväxtreglerande sidoeffekt. Folicur Xpert får bara användas antingen höst eller vår.
Orius 200 EW 0,425 Svamp-bekämpning          st. 14-20 Phoma och med tillväxtreglerande sidoeffekt Orius får bara användas antingen på höst eller vår.

 

Eftersom både Orius 200 EW och Folicur Xpert bara får användas en gång per säsong, rekommenderar vi därför att använda Caryx som tillväxtreglering på hösten och spara tebuconazol-produkterna till svampbehandlingen på våren.

Kom ihåg att varken tillväxtregleringsmedel eller svampmedel kan blandas med Belkar   

Tiden går, så kom ihåg att öka utsädesmängden för höstutsädet

Det är sått riktigt mycket spannmål under senaste veckorna och det är inte för sent ännu i vissa delar av landet. Den optimala såtidpunkten är mitten av september lite tidigare i norr, och kan självfallet låta sig göras längre söderöver. Det tyder lyckligtvis på att en relativt stor del av höstspannmålsarealerna redan är etablerade i god såbädd.

När höstspannmålen etableras över en period är det viktigt att utsädesmängden hela tiden anpassas till såtidpunkten. Ju senare sådd, desto högre plantantal och korrigera plantantalet efter förhållandena. Det bör t.ex. korrigeras med +25 planter per m2 på kalla lokaler, vid plöjningsfri odling och/eller på mycket styv lerjord. Läs mer i växtodlingsbrev 13

Rödsotvirus – kom ihåg att kontrollera löss i höstspannmålen

Löss överför rödsotvirus från planta till planta i höstspannmålen på hösten. Därför är det viktigt att du kollar din höstspannmål på angrepp av löss under hösten.

Rödsotvirus kan orsaka stora utbytestapp. Utbytestappet är skillnad mellan arterna och är störst vanligtvis i höstkorn, höstvete, råg och minst i rågvete. Den största risken för angrepp av löss är vid tidig sådd – typiskt innan den 10-15 september och under en mild höst.

Det värderas att bara 1-2 procent av lössen bär Rödsotvirus. Löss skall suga 2-3 dagar på en smittad planta för att kunna ta upp ett virus. Om förfrukten är en gräsmark som plöjts ner precis innan sådd, kan smittorisken vara större, och här skall du vara extra vaken. Följande faktorer ökar risken för smitta med Rödsotvirus i följande ordning.

 • Många löss i fält
 • Tidig sådd
 • Tidigare erfarenheter av kraftiga angrepp av Rödsotvirus
 • Mild lokal
 • Direktsådd 
 • Mild höst

Löss kan vara svåra att se, men lägger man sig ner och tittar på bladen i motljus är det enklare. Ser man mörka fläckar på bladen bör dessa ses över noggrant efter löss.

Vi rekommenderar bekämpning i höstspannmålen st 13-14 vilket motsvarar 3-4 blad med

 • 0,15 l Fastac pr. ha, om mer än 2-3 procent av plantorna är angripna av löss.

Normalt är en enkel behandling nog, men om grödan är sådd tidigt och når stadie 13-14 redan i september, bör det göras en uppföljande sprutning 3 veckor efter den första sprutningen.

 

Växtodlingsbrev 14/2019

 • Aktuellt i fälten
 • Ogräsbekämpning i höstsäd
 • Prosulfokarb – undvik avgång, spruta rätt

Aktuellt i fälten

Håll ett öga på rapsjordloppa och sniglar i höstrapsen, tills den har 4 blad och speciellt i de sent sådda fälten.

Om mer än 5-10% av bladarealen blir uppätet av rapsjordloppa i rapsens kimbladstadie och fram till att rapsen har 4 lövblad används 0,20 l Fastac 50 EC pr. ha. Mot sniglar används 4-6 kg Ferrex pr. ha

Sniglar äter från bladkanten och rapsjordloppa gör hål.

Läs mer i växtodlingsbrev nr. 11

Kom ihåg att bekämpa spillraps i skördade rapsfält innan rapsen har fått 2 blad. Bekämpas inte spillrapsen finns det risk för att uppföröka klumpfotsjuka. Rapsen bekämpas antingen vid jordbearbetningen eller sprutning med glyfosat. Läs mer om bekämpning av ogräs i stubben i

växtodlingsbrev nr 12

Ogräsbekämpning i höstsäd

Skiften med en stor andel höstspannmål, tidig sådd och ökning av plöjningsfri odling betyder att det bör vara ett ökat fokus på bekämpning av örtogräs och gräsogräs på hösten. Det är extra viktigt om det förekommer gräsogräs som renkavle, åkerven, italienskt rajgräs och råttsvingel som på fler och fler platser utgör ett växande problem.

Varför behandling på hösten?

 • Säkra att örtogräs och gräsogräs inte konkurrerar med grödan.
 • Bättre utveckling av grödan = bättre övervintring – bättre utbyte
 • Behandling på våren kräver högre dos
 • Prosulfocarp (Boxer) på hösten är viktigt för att undgå resistens
 • Gräsogräs är svårt att bekämpa på våren, eftersom det har växt sig för stort
 • Reducera risken för utveckling av resistent ogräs

Ensidig och upprepad användning av medel med samma verkningsmekanismer ökar risken för resistens. Det är känt attt det ska finnas resistens mot gruppen av ALS-hämmarna i våtarv, baldersbrå, kamomill, dån, vallmo m.fl. ALS-hämmarna omfattar bl.a. Hussar, Harmony, Nuance, Saracen och där dessa medel ingår i blandningen.

Aktiv substans prosulfokarp (Boxer) och diflufenikan (Sempra) tillhör andra grupper och är därför effektiva resistensbrytare för användning på hösten.

För att undgå eventuell resistens och kontrollera ogräs från skörden rekommenderar vi att det görs en effektiv behandling i DC 00-13 med produkter som innehåller Prosulfokarp och Diflufenikan. Detta ger fria möjligheter att använda ovannämnda ALS-hämmarna på våren. Om man använder Atlantis OD är det inte möjligt att använda ALS-hämmarna på våren. Ett alternativ skulle kunna vara våruppföljning med

t.ex. 0,5-0,1 liter Zypar – i skemat ser du ogräseffekterna på de olika höstlösningarna i höstspannmålen.

Svenska Foder rekommenderar GoldPack (20 l Boxer + 1 l Sempra = 10 ha)

DC 01-13                            2,0 l Boxer + 0,1 l Sempra pr. ha

eller

DC 01-13                            2,5 l Purelo + 0,03 l Sempra pr. ha

 

Prosulfokarb – undvik avgång, spruta rätt

Ogräsmedel, som innehåller prosulfokarb, har några år gett problem hos bl.a. ekologiska och konventionella fruktodlare i Danmark, där man funnit prosulfokarb på frukten. Prosulfokarb har genom vindavdrift och avdustning drivit från höstspannmålsfälten till fruktodlingar i samband med behandling och detta måste undvikas!

Vid sprutning med medel som innehåller prosulfokarb som t.ex. Boxer och Purelo är det viktigt att man använder en god sprutteknik:

 • Använd ordentligt avdrifstreducerande utrustning, minst 75%
 • Använd en korrekt bomhöjd på max 50 cm över marken.
 • Kör i max 6-8 km i timmen.
 • Använder en relativt hög vattenmängd på minst 150 l vatten per ha och gräna 250 l vatten per ha.
 • Spruta när vindhastigheten är låg, vilket vill säga under 3-4 m/s
 • Spruta vid en vindriktning bort från arealer med frukt och grönsaker – och det kan handla om avstånd på åtminstone upp till 1 kilometer.
 • Spruta vid låga temperaturer (<12-15C) och hög luftfuktighet, vilket är typiskt en tidig morgon, och på kvällen efter solnedgång eller på natten.
 • Spruta när jordtemperaturen är under 12-15o

Växtodlingsbrev 2019/13

En åker med växande höstvete
 • Bekämpning av spillsäd i höstraps
 • Gödsling av höstspannmål vid sådd
 • Rekommenderade såtider och plantantal i höstspannmål för Skåne
 • Såtabeller och utsädesmängder i höstspannmål
 • Beräkningar av utsädesmängder av hybridhöstkorn och hybridråg

Bekämpning av spillsäd i höstraps

När det finns så mycket spillsäd att rapsen störs i etableringsfasen bör du bekämpa det. Bekämpning görs tidigt och får som bäst effekt när spillsäden har 1-3 blad – ofta omkring 2 veckor efter att rapsen är etablerad. Spillsäd växer fram över en längre period och från olika djup i jorden och därför kan det vara nödvändigt med två behandlingar eventuellt bara i ytterkanten av arealen där jorden kan vara lite sämre plöjd.

Svenska Foder rekommenderar:

0,3-0,5 l Agil 100 EC per hektar + 0,1 l vätmedel/100 l vatten

Dos anpassas efter vilken spannmålstyp som skall bekämpas, samt hur stor spillsäden har blivit. Vårkorn är mest känslig och därefter kommer höstkorn, vete och råg i nämnd ordning. Lägst dos på spillsäd med mindre än 3 blad och högsta doseringen vid mycket ogräs och vid bekämpning av gräs.

Bekämpningsmedel mot spillsäd i höstraps

Ogräs Agil 100 EC

 

(l/ha)

Focus Ultra + DASH

 

(l/ha)

Select Plus

 

(l/ha)

Korn + Vete 0,3 – 0,5 0,5 – 1,0 + 0,5 0,6 – 0,8
Råg + gräsogräs 0,35 – 0,75 0,7 – 1,5 + 0,5 0,8 – 1,0

Med Agil 100 EC har du möjlighet att göra en behandling med minst 14 dagars mellanrum. Focus Ultra och Select Plus får bara användas en gång.

Maxdos för Agil 100 EC är 1,5 l produkt per ha per år, för Focus Ultra er det 2,0 l per ha per år och för Select Plus 1,0 l per ha per år.

Sist på året kan man följa upp med en Kerb-behandling som också är effektiv mot resistenta gräs.

Kom ihåg att leta efter rapsjordloppa. Om mer än 5-10% av bladarealen blir uppätet i rapsens kimbladstadie och fram till att rapsen har 4 lövblad används 0,20 Fastac 50 EC.

Gödsling av höstspannmål vid sådd

Det har på senare år varit ett klart ökat fokus på att tillföra höstspannmålen gödning vid etableringen. Genom att placera gödning vid sådden optimerar vi rotbildningen och etableringen av grödan på hösten. Behovet är inte de stora mängderna, 10-20 kg N per ha – motsvarande 50-100 kg handelsgödsel har visat synliga effekter. De stora vinsterna uppnås om höstsådden möter motstånd i etableringsfasen. I nedanstående scenarier är höstgödslingen särskilt relevant.

 • På arealer med en låg kväveförsörjning från jorden – höstspannmål tar vanligen upp 20-50 kg N per ha på hösten.
 • På arealer med risk för manganbrist. Speciellt i höstkorn, men också i höstvete kan det vara en stor fördel att använda en försurande handelsgödsel för att förebygga manganbrist.
 • På arealer där man har myllat ner stora mängder halm – eller gräsfröhalm.
 • På arealer med låga fosfortal
 • På kalla arealer

Svenska Foder har flera olika sorters handelsgödsel, som på var sitt sätt är ideala i och med etableringen av höstspannmålen, men vi vill speciellt rekommendera antingen NS 21-24 (svavelsur ammoniak) eller NP 12-23 (MAP).

NS 21-24 (Svavelsur Ammoniak)

 • Känd för sin försurande effekt som bidrar till att minimera risken för tidig manganbrist.
 • Manganbrist kan förorsaka utvintring och denna risk minimeras genom att sprida ut svavelsur ammoniak.
 • Är speciellt aktuell på lätta och/eller svarta jordar
 • Kan spara den första behandlingen med PROFI ManganNO3

NP 12-23 (MAP/monoammoniumfosfat)

 • Känd för den försurande effekten som bidrar till att minimera risken för tidig manganbrist.
 • Fosfor är viktigt för höstspannmålens rotutveckling, och en välutvecklad rot är avgörande för en lyckad tillväxtsstart.
 • Fosfor är inte särskilt mobilt i jorden, så särskilt på arealer med en låg fosforförsörjning/låga fosfortal är det mycket viktigt och främmande för rotutvecklingen att man lägger ut 10-20 kg P vid sådden.
 • Manganbrist kan förorsaka utvintring, och denna risk minimeras genom att lägga ut MAP.
 • Är speciellt aktuell på lätta eller/och svarta jordar
 • Kan spara den första behandlingen med PROFI ManganNO3

Vi har också flera typer av NPK-gödning i sortimentet som t.ex.:

 • NPK 12-5-15 m/S, Mg, B, Mn, Zn, Fe
 • NPK 17-5-10 m/S, Mg, B
 • NPK 8-10,5-20 m/S, Mn

De två NPK-gödslingar är aktuella på de ställen där de också bör tillföras kalium på hösten. Det är särskilt aktuellt på jordar med ett lågt Kt, eller på lättare jordar där kaliumförsörjningen från ”naturens sida” är markant mindre än på en bra lerjord. Man bör på dessa jordar tillföra en del av den planlagda mängden kalium på hösten, eftersom kalium har betydelse för vinterspannmålens övervintringsförmåga.

Gödsling bör göras

Handelsgödningen bör tillföras vid etablering som huvudregel. Har man inte möjlighet att gödsla vid sådd, kan man blanda gödningstyperna Svavelsur ammoniak eller MAP med utsädet och sprida ut det samtidigt. I de rekommenderande mängderna skulle det inte finnas någon risk för att skada utsädet och därmed grobarheten.

Rekommenderade såtider och plantantal i höstspannmål för Skåne

En god etablering är en av de viktigaste förutsättningarna för ett högt utbyte och därför bör det som utgångspunkt sås då man kan ha en god såbädd efter 1 september. Försöken i höstvete visar klart, att ju tidigare vete etableras, ju högre är utbytespotentialen.

När det väl är sagt så kall man dock vara uppmärksam på att den optimala såtidpunkten varierar från art till art, och att man bör ta hänsyn till förfrukt, sort, såbäddens kvalitet och inte minst förekomst av gräsogräs när man ska välja såtidpunkt. Tillexempel bör man på arealer med mycket gräsogräs utföra sådd 14 dagar efter den tidigast rekommenderande tidpunkten, tex om man har problem med renkavle.

Likaledes skall man vara uppmärksam på att tidig sådd ger större risk för havrerotsot, större risk för liggsäd, ökad risk för utvintring och ökad mottaglighet för svampsjukdomar.

Nedan har vi listat några generella riktlinjer för den optimala såtidpunkten:

 • Höstvete, 1 års: 1 september till 25 september. För att minimera risken för rotdödare börjar man med 1 års markerna.
 • Höstvete 2 års: 15 september till 25 september på grund av risken för rotdödare.
 • Höstkorn 6rads: 5 september till 20 september
 • Höstkorn hybrid: 5 september till 20 september
 • Höstkorn 2rads: 10 september till 20 september, Höstkorn är den höstspannmålsart som är mest känslig för förändringar i såtidpunkt och bör inte sås för tidigt.
 • Rågvete: 1 september till 30 september
 • Råghybrid: 1 september till 30 september

Såtabeller och utsädesmängder i höstspannmål

Rekommenderade plantantal pr. m2 för höstspannmål
Sådato September Oktober
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 1-3 4-7 8-11 12-15
Höstvete 220 250 280 310 340 370 390 410 425 450
Höstkorn, 2r 265 290 315 340
Höstkorn, 6 r 205 230 255 280 305
Höstkorn, hybrid 170 185 205 220
Råg, hybrid 150 160 170 185 195 210 230 270 290
Rågvete 200 220 240 280 300 320 340 360
 • På kalla lokaliteter bör plantantalet ökas med 25 plantor per m2
 • På arealer som odlas plöjningsfritt bör plantantalet ökas med 25 plantor per m2
 • På mycket styv lerjord bör plantantalet ökas med 25 plantor per m2

Plantantal

Ju tidigare sådd desto lägre plantantal, och därför stiger det optimala plantantalet från ca. 220 pl/m2 vid sådd 1 september till över 400 pl/m2 vid sådd i oktober. I ovanstående tabell har vi angivet en rekommendation på det optimala plantantalet för enskilda arter. Det är viktigt att korrigera plantantalet efter förhållandena – man bör tillexempel korriera med plus 25 plantor per m2 på kalla lokaliteter, vid plöjningsfri odling och/eller på mycket styv jord.

Utsädesmängden kan avläsas direkt i såtabellen för höstspannmål, eller beräknas med hjälp av den formeln. Innan avläsningen och beräkningen skall man ta ställning till det önskade plantantalet. TKV (tusenkornsvikten) kan avläsas på den storsäck som utsädet levereras i.

Grobarhetsprocent
Såbädd September Oktober
God 85 – 90 % 80 – 85 %
Medel 80 % 75 %
Dålig 75 % 70 %

 

Beräkning av utsädesmängd
Förväntat plantetal pr m2 x TKV (Tusenkornvikt)

 

% Förväntad grobarhet

  =        Utsädesmängd i kg pr ha

 

 

 

Utsädesmängd (kg/ha) vid olika plantantal och TKV. Grobarhet = 85 %
Plantantal/TKV 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
160 64 68 72 75 79 83 87 90 94 98 102 105
200 80 85 89 94 99 104 108 113 118 122 127 132
240 96 102 107 113 119 124 130 136 141 147 152 158
280 112 119 125 132 138 145 152 158 165 171 178 184
320 128 136 143 151 158 166 173 181 188 196 203 211
360 144 152 161 169 178 186 195 203 212 220 229 237
400 160 169 179 188 198 207 216 226 235 245 254 264

 

Kom ihåg att vara kritisk mot såbäddens kvalitet, när grobarhetsprocenten skall justeras.

Beräkning av utsädesmängder av hybridhöstkorn och hybridråg

Hybridhöstkorn och hybridhöstråg levereras i units, som vanligen innehåller 1 miljon frö. Önskar man att räkna ut hur många units som skall användas per hektar och hur många kg såmaskinen ska insås till, kan man följa nedanstående räkneexempel.

 • En unit innhåller 1 miljon kärnor
 • Man önskar tillexempel att etablera 170 plantor per m2 x 10 000 m2 = 1 700 000 plantor per hektar.
 • Med en grobarhet på 85 % motsvarar det 170/85×100=200 kärnor per m2=2 000 000 kärnor per hektar
 • 1 000 000 frö per unit/2 000 000 kärnor per hektar = 0,50 ha per unit eller 2,0 units per ha.
 • Vikten av en unit varierar från art till art och från sort till sort. Om vikten inte uppges på emballaget vägs en unit eller så avläser man TKV på emballaget. Är TKV tillexmpel 45 gram för 1000 kärnor multipliceras detta med 1 000 000 kärnor som är i en unit = 45 kg per unit
 • Önskar man att så tillexempel 2,0 units per hektar med en sort som har en TKV på 45, så ställer man in maskinen till 2,0 x 45 kg per unit = 90 kg per ha plus eventuellt lite extra för exempelvis överlappning.
 •  

Växtodlingsbrev 12/2019

 • Aktuellt i sockerbetor
 • Jordbrukskalk – startskottet på ett bra utbyte
 • Glyfosat efter skörden

 Aktuellt i sockerbetor

Det är fortsatt en god anledning att hålla ett öga på bladsjukdomarna i sockerbetor.

Svenska Foder rekommenderar följande:

0,3 liter Comet Pro, eventuellt tillsätts 0,3 liter Tiro per ha

Läs mer HÄR

 Jordbrukskalk – startskottet på ett bra utbyte

Jordens pH är en avgörande faktor för en optimal tillväxt hos plantan. Jordens pH bör därför bibehållas vanligen med 2-4 ton kalk cirka vart 4 år för att:

 • Säkra det korrekta pH-värdet. Kom ihåg att alla grödor, som vete, sockerbetor, korn, raps och majs trivs bäst med ett högt eller ett medelhögt pH.
 • Bevara eller förbättra jordens struktur, som gör det möjligt att skapa den perfekta såbädden.
 • Bibehålla tillgängligheten med en rad näringsämnen.
 • Minimera risken för angrepp av, bl.a. kålbrok rotbrand i sockerbetor
 • minimere risikoen for angreb af bl.a. kålbrok i raps og rodbrand i roer

Jordbrukskalk och magnesiumkalk (jordbrukskalk+dolomitkalk) är de mest använda typerna av kalk inom lantbruket. Magnesiumkalk är upplagt att använda om jordanalyserna visar ett lågt magnesiuminnehåll och är ett billigt alternativ till gödning med magnesium.

Calciprill är en annan möjlighet framför traditionell kalkning. Calciprill är en granulerad kalk, som kan spridas med en vanlig gödningsspridare och kan därför spridas stort sett hela året, när man kan köra på marken. Det ger samtidigt möjlighet att hålla reaktionstalet stabilt vid jämn tilldelning, framför vart 4-5 år.

Utmaningen är: Ta några jordprover, tilldela den nödvändiga mängden kalk och få en bättre jordstruktur och ökat utbyte.

Glyfosat efter skörden

– stubben innan höstsådden

Innan direktsådd och vid plöjningfri odling kommer det ofta att vara behov för bekämpning av plantor från spillsäd innan man sår höstgrödan på arealen.

Den markbehandling som görs innan och i förbindelse med sådd är ofta inte tillräcklig för att bekämpa fröogräset, så vi rekommenderar därför att fröogräset bekämpas med

 • 1,1 – 2,0 l Glyphomax 480 + additiv pr. ha eller
 • 1,5 – 2,7 l Glypper + additiv pr. ha

Om gräsogräs som rajgräs har blivit tuver är det viktigt att använda en förnuftig dos glyfosat på upp till 1 200 gram motsvarande 2,5 l Glyphomax HL per ha.

Bekämpning av kvickrot och tistlar med mera

3-4 veckor efter skörden när kvickrot och tistel har god tillväxt uppnås den bästa effekten. När ogräset har den storleken kan vi få glyfosat transporterat ut i änden av rötterna och därmed uppnå den maximala effekten. Rekommederad dos:

 • 2,3 – 3,0 l Glyphomax 480 + additiv pr. ha eller
 • 3,0 – 4-0 l Glypper + additiv pr. ha.

Hög dos för tistlar.

Avstånd mellan sprutning och jordbehandling

Börja inte med jordbearbetningen för tidigt. Det bör gå 2-10 dagar mellan sprutning och jordbehandling. Kortast tid, då det bara är fröogräs som skall bekämpas och längst tid om det är rotogräs som skall bekämpas. Sent på hösten bör det gå minimum 14 dagar.

Varför ska man tillsätta ett eller flera additiver till glyfosat?

Glyfosatmolekylen binder sig gärna med bl.a. calcium, magnesium och järn från sprutvattnet. Därmed blir glyfosatmolekylen inaktiv. NovaBalance förhindrar att glyfosaten binder sig till Ca, Mg och Fe.

Vätmedel har en positiv inverkan på genomträngningen av plantornas växtsätt, och håller dropparna fuktiga längre, så att det aktiva ämnet får bättre tid att diffundera in i plantorna.

Dosering av additiver

Vattenhårdhet                                         NovaBalance                                           Vätmedel­­­   

Mjukt vatten                                               0,05 l pr. ha                                                0,2 l pr. ha
Medelhårt vatten                                       0,10 l pr. ha                                                0,2 l pr. ha
Hårt vatten                                                 0,20 l pr. ha                                                 0,2 l pr. ha

Kom ihåg att additiverna alltid skall tillföras sprutvätskan före glyfosaten.

Sprutteknik

 • Man bör använda max 100-150 liter vatten per ha
 • Den bästa spruttiden är på morgonen utan förmycket dagg och med hög ljusintensitet under dagen.
 • För att undvika avdrift mot gräskanterna och grannens trädgård, bör alltid en avdriftsreducerande sprutteknik användas.
 • Det bör max användas 100 – 150 l vatten pr. ha
 •  

Växtodlingsbrev 11/2019

 • Etablering av höstraps
 • Utsädet är inte betat mot rapsjordloppan
 • Startgödning för höstraps
 • Sniglar
 • Ogräsbekämpning med Centium 36 CS

Etablering av höstraps

Så rapsen tidigt och i en god såbädd gärna då det inte finns någon direkt risk för regn de första dagarna efter sådd. Detta bekräftas både av försöksmässiga såväl som praktiska erfarenheter som klart visar: ”Hellre lite för tidigt, än lite för sent”. Undvik att kompromissa med etableringsförhållandena, då en god etablering med ett riktigt plantantal och gödselnivå säkrar att rapsen kan klara vintern och att alla plantor är redo att arbeta när väl våren kommer.

Den optimala såtidpunkten för höstraps är olika beroende på vilken lokal du befinner dig i, men ligger normalt mellan den 5 och 25 augusti. Det är stor skillnad på hur rapssorterna utvecklar sig på hösten, så var uppmärksam på de sortmässiga rekommendationerna för en optimal såtidpunkt.

Vid sådd av hybridraps bör du ha fokus på att utnyttja rapsens förmåga att förgrena sig – så därför ett passande lågt plantantal. Vår rekommendation är att hybridrapsen bör etableras 30-35 plantor per m2och 40-45 plantor om sorten är en linjesort. Lite färre plantor per mvid tidig sådd, och lite flera plantor per mvid sen sådd.

Rapsfröet skall placeras i fuktig jord på maximalt 2 cm djup.

Kom ihåg att korrigera utsädesmängden för såbäddens kvalitet, såtidpunkt, etc.

Beräkning av antal ha per unit

För att räkna ut hur många units du skall använda för din areal, kan du använda tabellen till höger. Hitta det önskade planttalet i kolumnen till vänster och avläs i tabellen till höger, hur många hektar du kan så per unit.

Hybridraps

 

1 Unit = 1,5 mio frö

Önskat antal plantor

 

pr. m²

Antal ha. pr. unit
20 6,8
25 5,4
30 4,5
35 3,9
40 3,4
45 3,0
50 2,7
Här har vi räknat med en grobarhet på 90 %

Ett exempel på avläsning av tabellen:

 • Du har planerat 40 ha med raps.
 • Du vill så 30 planter pr m² DK Exclaim.
 • I tabellen kan du se att 1unit DK Exclaim (1½ mio. frö) med den önskade utsädesmängden räcker till 4,5 hektar.
 • Du beräknar därefter, att du behöver 40/4,5 = 8,9 units till hela din rapsareal.

Beräknat av antal kg per ha

Tusenkornvikten på raps kan variera en del och därför är det viktigt för inställning av såmaskinen att beräkna den exakta utsädesmängden i kg per hektar. Det kan göras på flera sätt:

 • Om inte vikten är angiven på emballaget vägs en unit. Den väger till exempel 10,8 kg
 • I tabellen ovanför räcker 1 unit till 4,5 hektar (30 pl/moch en grobarhetsprocent på 90%)
 • 10,8 kg/4,5 ha = 2,40 kg per ha
 • Maskinen ställs in på 2,4 kg rapsfrö per ha

Eller använd standardformeln för utsädesmängd:

Utsädesmängd i kg/ha = Antal planter per m2 x tusenkornvikt (TKV)
% förväntad grobarhet

Räkneexempel:

30 pl/m2 x 7,2 gram = 2,4 kg/ha
90%

Utsädet är i år inte betat mot rapsjordloppan.

Till kommande höst förväntas en måttlig förekomst av rapsjordloppan.

Det finns i år ingen dispans att använda betningsmedel på utsädet. Vi kan därför inte beskydda grödan mot de tidiga angreppen av rapsjordloppa, som skadar genom att gnaga på plantorna.

Ett tidigt angrepp av rapsjordloppa i utvecklingsfasen kan i värsta fall tunna ut plantbeståndet så våldsamt att grödan blir förstörd. Hålll därför ett vakande öga på rapsen, redan när den gror.

Om mer än 5-10% av bladarealen blir uppätet i rapsens kimbladstadie och fram till att rapsen har 4 lövblad används 0,20 Fastac 50 EC.

Startgödsling höstraps

Kvävegiva under hösten är ett måste. 40-60 kg N säkrar rapsen en god etablering och en bra storlek innan vintern och en bättre övervintring. Mängd på kvävegivan beror givetvis på förfrukt, och om man redan gett husdjursgödsel osv. Fosfor och kalium är viktiga näringsämnen för rapsen på hösten. Fosfor säkrar en god rotutveckling och kalium fungerar som frostvätska i plantan och ger bättre övervintring.

Svenska Foder rekommenderar:

 1. Startgödsling: 200 kg NPKS 12-5-15-9

Uppföljning i skörd              100 kg NS 27-4

Samlad giva: N = 51, P = 10, K = 30, S = 22, NPKS 12-5-15-9 innehåller dessutom en lång rad viktiga mikronäringsämnen: 2,7 Mg, 0,015 B, 0,2 Fe, 0,02 Mn, 0,02 Zn.

Eller

 1. Startgödsling: 300 kg NPK 17-5-10 (YaraMila Raps)

Samlad giva: N = 51, P = 15, K = 30, S = 4, NPKS 17-5-10-4 innehåller dessutom 1,2 Mg och 0,15 B

I de två blandningarna tilldelar man samma mängd N och K men 5 kg P mer i blandning nr 2. I gengäld har man mer S i bladning nr. 1, vilket är ett viktigt näringsämne för rapsen, samt Mg.

Det optimala är att placera startgödningen vid sådd eller omedlebart innan sådd.

Sniglar

Sniglar bör du ha respekt för och förebyggande av allvarliga snigelangrepp kan göras med lite management:

 • Jorden hålls svart från skörd till att höstrapsen etableras antingen vid jordbearbetning eller glyfosatbehandling.
 • Vid etablering av rapsen bör du se till så att såbädden är finkornig och packad, så att det inte finns kokor som sniglarna lätt kan röra sig emellan.
 • På mycket lerhaltig jord kan det vara en fördel att inte plöja och iställlet harva djupt ett par gånger, eftersom såbädden annars kan bli för kokig. Grov kultivatorsådd kan vara riskabelt på lerjord, eftersom sniglarna lätt kan flytta sig mellan fukt i jorden och mat på ytan. Harvning innan kultivatorsådden kan reducera snigelrisken.

När du bekämpar sniglar med snigelbekämpningsmedel kan du inte förvänta en effekt på samma sätt som vid en bekämpning med insekticider. Det är därför viktigt att du ligger steget före sniglarna och detta gör du genom att kontrollera om det finns sniglar! Gör det till en vana att lägga ut ett snigelskydd i marken med lite lockmat som till exempel vetekärnor, och du får snabbt en bild av hur mycket sniglar du har på dina marker.

Den mest optimala bekämpningen av sniglar får du genom att sprida snigelgift på svart jord, innan sniglarna har tillgång till annan föda. Använd 4-6 kg Ferrex omedelbart efter sådd i riskområden på din mark.

Håll ett öga på om snigelgiftet försvinner. Gör den det så upprepa behandlingen tills rapsen är så stor att den inte längre kan ta skada av sniglarna.

Notera att snigelgift inte bör blandas med utsädet, eftersom det ger en allt för dålig effekt.

Ogräsbekämpning med Centium 36 CS

Efter att Belkar blev godkänd för ogräsbekämpning i höstraps, bör detta vara den föredragna medelvägen.

Om det är stor förekomst av Vitgröe, Våtarv, Veronika kan man använda 0,2-0,25 l Centium 36 CS senast 3 dagar efter sådd och eventuellt följa upp med Belkar senare.

 

Växtodlingsbrev 10/2019

 • Svampbekämpning i majs
 • Svampbekämpning i betor

Svampbekämpning i majs

Svampsprutningen måste tajmas lokalt, beroende på lokala behov. Riskfält är:

 • områden med många års intensiv majsodling,
 • områden som inte är plöjda,
 • en dålig plöjning med många stubbrester från förra årets majsfält,
 • områden med kärnmajs och kolvmajs, eftersom de har en längre växtsäsong eller helt enkelt
 • fält som är svaga och utsatta för infektion.

Majs kan angripas av ögonfläcksjuka, bladfläcksjuka och rost.

Ögonfläcksjuka trivs under kalla (14-18 °C) och fuktiga förhållanden.

Bilderna visar angrepp av ögonfläcksjuka. Till vänster är ett tidigt stadium där det kan vara svårt att se svampangreppet.
�gonfl�cksjuka tidigt stadium�gonfl�cksjuka

 

Majsens bladfläcksjuka trivs bäst vid något högre temperaturer (22-25 °C) och även i fuktigt väder och bladfukt. Båda bladsvamparna överlever på växtrester av majs, och därför ger förfrukt majs och/eller många växtrester på markytan större risk för angrepp.

Bekämpning

I riskfält rekommenderas alltid att utföra en svampbehandling i st. 51-55, medan behandling i plöjda fält endast rekommenderas för över 35% drabbade växter på bladet som stöder kolven.

Svenska Foder rekommenderar att svampbehandlingen görs med antingen 0,6 liter Propulse, som är godkänd hela vägen till st. 69 (avslutat blomning) eller 0,8 liter Comet Pro per ha, vilket är välkänt och testat men godkänt endast till st. 65 (början blomning).

Bekämpning utförs vanligen under perioden från st. 51 och tills sprutningsperioden. Upptäcks tidiga angrepp rekommenderas en delad behandling med 2 x 0,4 liter Propulse eller 2 x 0,5 liter per ha Comet Pro med 2-3 veckors intervall.

V�xtperioder

 

Använd 250-300 liter vatten per ha för att få bladen effektivt täckta. Dessutom rekommenderar vi en eftermiddagssprutning där plantorna inte är saftspända, eftersom det ger minimal kör skada på majsen.

Svampsprutvätskan kan blandas med 2-3 liter Profi Majs där det finns misstankar om brist på mikronäringsämnen. Särskilt i år när det är mycket torrt på många ställen, skulle det vara relevant att inkludera Profi Majs och följ eventuellt upp 2-3 veckor senare medan det fortfarande är möjligt att köra i majsen.

Profi Majs kan bland annat säkerställa en optimal bor-nivå för kärna sättningen. Majsen är också känslig för bristen på magnesium, mangan och zink, och flera försök har visat relativt stor utbytesökning för tillförsel av mikronäringsämnen de senaste åren. Profi Majs innehåller både fosfor, bor, mangan, zink, magnesium och kalcium.

Svampbekämpning i betor

Flera års försök med svampbekämpning i sockerbetor har visat stora och stabila nettovinster på 8-10% i genomsnittliga utbyten. De mest förlustgivande bladsjukdomarna är mögel, betrost, ramularia och delvis cercospora. Det finns stora skillnader i sorternas mottaglighet för de enskilda sjukdomarna, men ingen av sorterna är resistenta mot en eller flera bladsvampar. Det är årets tillväxtförhållanden som bestämmer svårighetsgraden av enskilda sjukdomar. Vanligtvis startar de första angreppen i mitten av juli.

Val av medel

För svampbekämpning i sockerbetor har Amistar, Amistar Gold, Mirador, Tiro och Comet Pro godkänts. Vi rekommenderar i grunden 2 svampbehandlingar – oavsett om det är socker-, foder- eller energibetor, där:

 1. behandling utförs i slutet av juli vid början av angrepp med 0,3 liter Comet Pro per ha.
 2. behandling 3 veckor senare med 0,3 liter Comet Pro, eventuellt tillsätts 0,3 liter Tiro per ha. 2 behandlingar är aktuella i betorna som ska tas upp senare än i början av oktober.
 3. behandling ytterligare 3 veckor senare – normalt i mitten av september med 0,3 liter Tiro per ha. Denna behandling kan vara relevant i några år i betorna som ska tas upp i november.

Det lönar sig inte att göra en svampbehandling vid mindre än 6 veckor till upptagning.

Den bästa svampeffekten uppnås genom en morgonsprutning på saftspända växter och med 200-250 liter vatten per ha.

Betmj�ldagg

Betmjöldagg ses som en gråvit, filtaktig beläggning. Tidiga angrepp kan vara svåra att se – särskilt på fuktiga växter. Betmjöldagg trivs bra i varmt (25 °C) och torrt väder.

 
Betrost

Betrost ses som rostiga 1 mm pustler spridda på bladen. Runt pustlarna finns det ofta en gulaktig kontur. Betrost utvecklas i varmt (15-18 °C) och fuktigt väder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramularia

Ramularia ses som gråbruna 4-12 mm fläckar – ofta med mörkbruna kanter. Ramularia trivs bäst vid varmt (18-20 °C) och fuktigt väder.

 

Cercospora

Cercospora ser ut som ramularia, men fläckarna är mer askgrå. Cercospora trivs bäst i varmt (24-32 °C) och fuktigt väder. Svampen är sällan ett problem i Sverige

Växtodlingsbrev nr 9/2019

Rapsfält

Våra sortrekommendationer

Ett högt stabilt utbyte är en förutsättning för att uppnå det bästa möjliga resultatet i din verksamhet. I detta växtodlingsbrev presenterar vi Svenska Foders rekommendationer till ditt sortval. Kanske Sveriges starkaste sortiment – och du hittar garanterat en sort eller flera sorter som passar din odling.

Höstraps

Alasco – Hybrid

Nya höstrapshybriden som kombinerar resistens mot klumprot, drösning och phoma. Alasco har ett robust växtsätt med god vinterhärdighet och stjälkstyrka. Dessutom en kraftig hösttill- växt vilket ger goda förutsättningar för sen sådd.

Dariot – Hybrid

Normal till sen sådd genom snabb höstutveckling. Medelhög med god stjälkstyrka. Utmärkt för olika jordtyper. Medelsen mognad och innehar phoma- och drösningsresistens.

DK Exception – Hybrid

Vinnare av rapsmästaren 2016. Hög avkastningspotential, kortare stjälk och en mycket god stjälkstyrka. Höstens kompakta och lugna växtsätt gör DK Exception lämplig för normal till tidig sådd. Innehar phoma- och drösningsresistens.

DK Explicit – Hybrid

Stabil och robust med mycket hög skörd vid olika klimat- och odlingsförhållande. Lämpar sig väl för tidig sådd tack vare sin ringa tendens att sträcka sig före invintring. God resistens mot drösning i samband med mognaden.

ES Alegria – Linje

Frisk linjesort som kombinerar en hög råfettskörd med tidig mognad och god vinterhärdighet. Med utmärkt phomaresistens.

Mercedes – Hybrid

Höstrapshybrid som utmärker sig för sin höga råfetthalt och jämna råfettskörd. Robust genetik gör Mercedes väl lämpad för tuffa vinterförhållanden och som med en stark höstutveckling bäddar för normal till sen sådd. Dess goda vinterhärdighet i kombination med en sen återväxt på våren minskar risken för frostskador. Medellängd på stjälken, god stjälkstyrka och medeltidig mognad.

PR44D06 – Dvärghybrid

Dvärgsort med hög oljehalt som ger hög skörd tidigt på hösten. Fungerar bra från tidig till normal såtid och är vårt huvudalternativ vid tidig sådd. Visar ringa tendens till förväxning före invintring och har mycket god vinterhärdighet. Håller nere tillväxtpunkten på hösten vilket även minskar risken för viltskador.

Arrivée höstrybs – Linje

Arrivée är en gröda som med fördel odlas längre norrut genom sin goda övervintringsförmåga och låga tillväxtpunkt. Andra fördelar är tidigare blomning = mindre risk för angrepp av rapsbagge, hög drösfasthet, tidig skörd och mindre viltskador.

Läs mer om våra höstrapssorter här>>>

Höstvete

Bild på vårvetet WPB SkyeEllvis – Kvarnvete

Kvalitetsvete med mycket goda odlings- och bakningsegenskaper. Väl anpassad till våra nordiska förhållande. God falltalsstabilitet och mycket låga fältgroningsskador.

Etana – Kvarnvete

Brödvete med hög stabil avkastning i kombination med god sjukdomsprofil och hög motståndskraft mot gulrost. Goda bakningsegenskaper. Hög tusenkorn- och rymdvikt. Goda stråegenskaper och hög vinterhärdighet.

RGT Reform – Kvarnvete

Kvalitetsvete med hög skörd. Vinterhärdig med ett högt stabilt falltal, brett resistenspaket mot fusarium, bladseptoria, mjöldagg och brunrost.

Praktik – Kvarnvete

Vinterhärdigt kvalitetsvete med en tidig mognad, som ger en gynnsam förfrukt vid höstrapssådd. Praktik har också ett stabilt falltal, god kärnkvalitet och utmärkta bakningsegenskaper. Ett säkert val under våra nordliga förhållande.

Mariboss – Foder

Högavkastande foder och etanolvete med utmärkt vinterhärdighet. God bestockningsförmåga, unik resistens mot gulrost och sen mognad. Påvisat hög kväveeffektivitet, vilket ger ett lägre kvävebehov.

Torp – Foder

Fodervete med hög avkastning även på lättare jordar. Medeltidig mognad. God sjukdomsresistens, särskilt mot septoria och mjöldagg. Kort med god stråstyrka.

Informer – Foder

Kärnfyllare som främst bygger sin avkastning genom en hög tusenkornvikt. Bestockningsbenägenhet något under medel med en god kärnsättning i de enskilda axen.

Julius – Kvarnvete

Julius är ett högavkastande och stabilt kvarnvete med bra kvalitet. Sorten är vinterhärdig, frisk och mognar medeltidigt. Julius har hög rymdvikt, högt och stabilt falltal.

Stava – Kvarnvete

Brödvete för alla höstveteodlande områden. Utmärkt resistens mot mjöldagg och rost. Något högre tolerans mot vanlig stinksot och dvärgstinksot än övriga sorter. Stava är en mycket vinterhärdig sort som har avkastning i nivå med Kosack. Den har ett förhållandevis långt strå och god kärnkvalitet.

Stinger – Foder

Ett högavkastande höstvete med hög, stabil avkastning och en medelsen mognad. Utmärker sig med ett långt strå och bibehållen stråstyrka. Har en bra kärnkvalitet och hög rymdvikt samt god sjukdomsprofil.

Läs mer om våra höstvetesorter här>>>

Höstkorn

Bild på utsädet maltkorn IrinaFrigg – 2-rads korn

2-rads foderkorn med hög skörd, god kärnkvalitet och god vinterhärdighet under provningsåren. God sjukdomsprofil genom låga angrepp av kornrost.

Verity – 6-radskorn

Hög avkastning och mycket goda kärnegenskaper, hög rymd- och tusenkornvikt. Medelsen mognad. Långt strå, mycket god stråstyrka och låg tendens till stråbrytning.

Bazooka – 6-radshybridhöstkorn

Ett 6-rads hybridhöstkorn med mycket hög avkastningspotential och god rymdvikt. Genom sin tidiga mognad och sitt långa stabila strå finns en god och säker halmtillgång. Den höga stärkelsehalten borgar dessutom för ett högt fodervärde.

Läs mer om våra höstkornsorter här>>>

 

Växtodlingsbrev nr 8/2019

 • Aktuellt i fält – höstvete
 • Svampsjukdomar och skadedjur i åkerböner
 • Svampsjukdomar och skadedjur i ärter
 • Kom ihåg mikronäringsämnen till majsen

Aktuellt i fält – höstvete

Svampbekämpning är fortfarande aktuellt i höstvete. Om det är mer än 10 dagar sedan du senast gjorde svampbekämpning i höstveten bör du överväga att köra igen. Särskilt om du bor i området där vädret bjuder på åskväder och höga temperaturer – då är det perfekt väder för svartpricksjuka och DTR.

Svenska Foder rekommenderar:

 • 0,5 l Folicur Xpert

 I vårkorn kan man på flera platser också nu köra den sista svampsprutningen – se våra rekommendationer i växtodlingsbrev 7

Om det finns bladlöss eller sädesbladbaggar i fälten använder du 0,2 Mavrik 2F per hektar.

Svampsjukdomar och skadedjur i åkerböner

Åkerbönan är på väg att blomma. Förra säsongen lärde vi oss att kraftiga angrepp av svampsjukdomar kan ge stora avkastningsförluster. Åkerböna kan angripas av flera svampsjukdomar – bland annat av chokladfläcksjuka, bladfläcksjuka och rost. Chokladfläcksjuka kan ge stora skördeförluster. Därför rekommenderar vi att åkerböna behandlas 1-2 gånger. 2 gånger om vädret är mer regnigt än just nu. Första sprutningen vid begynnande angrepp, vanligen i början/mitten av juni och cirka 10 dagar efter begynnande blomning. Andra behandlingen utförs vid behov cirka 2 veckor efter första behandling.

Svenska Foder rekommenderar 2 sprutningar med antingen:

 • 0,5-1,0 l Mirador (max 1 gång pr år) eller
 • 0,5-0,75 kg Signum WG pr. ha.

Försöken har visat på nettomerutbyte på upp till 1600 kr pr ha med 2 behandlingar. Man har också skördat riktigt förnuftiga merutbyten i Danmark där det finns mycket chokladfläcksjuka, som är ett problem och i Tyskland där det finns rost, som har varit de största problemen i försöken.

Skadedjur i Åkerböner

Problemen med ärtvivel har varit stora i år, men är nu ett avslutat kapitel. Nästa och det senaste problemet med skadedjur i åkerböna är den svarta bönbladlusen. Skadetröskeln för bönbladlusen är 10-15 % plantor, där bladlusen har börjat att bygga kolonier. Åkerböna kan också angripas av grön ärtbladlus.

Lusen kan bekämpas med:

0,15-0,2 l Mavrik 2F pr. Ha

Bönsmyg är ett ökande problem för speciellt utsädesodlingar. Erfarenheterna från utlandet säger att bönsmygbaggen är svår att bekämpa och att det inte finns någon bekämpningströskel. 0,3 l/ha Biscaya har produktgodkännande för mindre odlingsområden.

Svampsjukdomar och skadedjur i Ärter

När ärterna blommar och sluter sina skidor kan det finnas behov för en svampbekämpning. På grund av det gynnsamma vädret, med värme och fukt, tyder dock allt på att det är ekonomiskt att bekämpa svampsjukdomar i utsädesärterna på grund av kravet om en riktigt god grobarhet.

 • 0,5 l Mirador 250 SC pr. ha.

Denna behandling kan vid behov också följas upp med 0,5 l per hektar 2 veckor efter första behandling, eller:

 • 0,5 – 0,75 kg Signum WG pr. ha

Skadedjur i Ärter

Ärtviveln är som i åkerböner ett överstökat kapitel. Nu ska vi hålla öga på ärtvecklare, som kan bli ett problem i konsumtionsärter och utsädesärter, där de kan försämra kvaliteten avsevärt.

Inflygningen av ärtvecklaren kan övervakas med feronmonfällor. Den vägledande skadetröskeln för konsumtion- och utsädesärter är 50 ärtvecklare fångade i två fällor. NÄr skadetröskeln överskridits skall det gå 10-20 dagar innan man gör en behandling, eftersom då hinner äggen kläckas och larvarna kan bekämpas. I det varma vädret vi har bör det bara gå 10 dagar. Feromonfällorna gillras med 2 fällor per 10 hektar.

Ärtvecklarens larver bekämpas med:

 • 0,15 – 0,2 l Mavrik 2F pr. ha.

Kraftiga angrepp av ärtlus vid blomning kan ge förlust av blommor. Den vägledande bekämpningströskeln i blomningen är 15-20% angripna plantor. När baljorna är utvecklade och de har börjat svälla är skadetröskeln upp på 50 % angripna plantor.

Lössen gömmer sig i knopparna, men hittas genom att slå toppskottet ner i en vit plastburk. Angreppet av ärtbladlus kan variera mycket på samma mark, så markerna bör undersökas på flera ställen.

Ärtbladlusen kan bekämpas med:

 • 0,15-0,2 l Mavrik 2F pr. ha

Kom ihåg mikronäringsämnen till majsen

Variationer i mark- och klimatförhållanden kan vara orsak till att försörjningen av mikronäringsämnen kan vara dåliga. Brist på mikronäringsämnen kan vara svårt att se och uppträder ofta som fläckar i fälten. Det mest optimala sättet att försörja sina grödor med mikronäringsämnen är genom bladgödning, där näringsämnena träffar bladen och upptas direkt där de skall användas.

I majs är det bl.a. viktigt med en optimal försörjningen av bla. Bor och Mangan. Vår rekommendation är att använda

 1-2 l Profi ManganNO+ 1-2 l Profi Bor + 0,3 l NovaBalance på grödans 3-4 bladstadie och en gång till 2-3 veckor senare.

Tänk på att det är viktigt att NovaBalance tillsätts först och att Manganen är ordentligt blandad i sprutvätskan innan Bor tillsätts.

Senare användning 1-2 l Profi Majs per hektar 1-2 gånger som utöver Mangan och Bor också innehåller bla. Zink som är ett annat viktigt mikronäringsämne i majsen. Profi Majs innehåller 30 g N, 53 g P, 40 g B, 130 g Mn, 80 g Zn och 117 g Ca.

Växtodlingsbrev nr 8/2019

 • Aktuellt i fält – höstvete
 • Svampsjukdomar och skadedjur i åkerböner
 • Svampsjukdomar och skadedjur i ärter
 • Kom ihåg mikronäringsämnen till majsen

Aktuellt i fält – höstvete

Svampbekämpning är fortfarande aktuellt i höstvete. Om det är mer än 10 dagar sedan du senast gjorde svampbekämpning i höstveten bör du överväga att köra igen. Särskilt om du bor i området där vädret bjuder på åskväder och höga temperaturer – då är det perfekt väder för svartpricksjuka och DTR.

Svenska Foder rekommenderar:

 • 0,5 l Folicur Xpert

 I vårkorn kan man på flera platser ställen också nu köra den sista svampsprutningen – se våra rekommendationer i växtodlingsbrev 7

Om det finns bladlöss eller sädesbladbaggar i fälten använder du 0,2 Mavrik 2F per hektar.

Svampsjukdomar och skadedjur i åkerböner

Åkerbönan är på väg att blomma. Förra säsongen lärde vi oss att kraftiga angrepp av svampsjukdomar kan ge stora avkastningsförluster. Åkerböna kan angripas av flera svampsjukdomar – bland annat av chokladfläcksjuka, bladfläcksjuka och rost. Chokladfläcksjuka kan ge stora skördeförluster. Därför rekommenderar vi att åkerböna behandlas 1-2 gånger. 2 gånger om vädret är mer regnigt än just nu. Första sprutningen utförst vid begynnande angrepp, vanligen i början/mitten av juni och cirka 10 dagar efter begynnande blomning. Andra behandlingen utförs vid behov cirka 2 veckor efter första behandling.

Svenska Foder rekommenderar 2 sprutningar med antingen:

 • 0,5-1,0 l Mirador (max 1 gång pr år) eller
 • 0,5-0,75 kg Signum WG pr. ha.

Försöken har visat på nettomerutbyte på upp till 1600 kr pr ha med 2 behandlingar. Man har också skördat riktigt förnuftiga merutbyten i Danmark där det finns mycket chokladfläcksjuka, som är ett problem och i Tyskland där det finns rost, som har varit de största problemen i försöken.

Skadedjur i Åkerböner

Problemen med ärtvivel har varit stora i år, men är nu ett avslutat kapitel. Nästa och det senaste problemet med skadedjur i åkerböna är den svarta bönbladlusen. Skadetröskeln för bönbladlusen är 10-15 % plantor, där bladlusen har börjat att bygga kolonier. Åkerböna kan också angripas av grön ärtbladlus.

Lusen kan bekämpas med:

0,15-0,2 l Mavrik 2F pr. Ha

Bönsmyg är ett ökande problem för speciellt utsädesodlingar. Erfarenheterna från utlandet säger att bönsmygbaggen är svår att bekämpa och att det inte finns någon bekämpningströskel. 0,3 l/ha Biscaya har produktgodkännande för mindre odlingsområden.

Svampsjukdomar och skadedjur i Ärter

När ärterna blommar och sluter sina skidor kan det finnas behov för en svampbekämpning. På grund av det gynnsamma vädret, med värme och fukt, tyder dock allt på att det är ekonomiskt att bekämpa svampsjukdomar i utsädesärterna på grund av kravet om en riktigt god grobarhet.

 • 0,5 l Mirador 250 SC pr. ha.

Denna behandling kan vid behov också följas upp med 0,5 l per hektar 2 veckor efter första behandling, eller:

 • 0,5 – 0,75 kg Signum WG pr. ha

Skadedjur i Ärter

Ärtviveln är som i åkerböner ett överstökat kapitel. Nu ska vi hålla öga på ärtvecklare, som kan bli ett problem i konsumtionsärter och utsädesärter, där de kan försämra kvaliteten avsevärt.

Inflygningen av ärtvecklaren kan övervakas med feronmonfällor. Den vägledande skadetröskeln för konsumtion- och utsädesärter är 50 ärtvecklare fångade i två fällor. NÄr skadetröskeln överskridits skall det gå 10-20 dagar innan man gör en behandling, eftersom då hinner äggen kläckas och larvarna kan bekämpas. I det varma vädret vi har bör det bara gå 10 dagar. Feromonfällorna gillras med 2 fällor per 10 hektar.

Ärtvecklarens larver bekämpas med:

 • 0,15 – 0,2 l Mavrik 2F pr. ha.

Kraftiga angrepp av ärtlus vid blomning kan ge förlust av blommor. Den vägledande bekämpningströskeln i blomningen är 15-20% angripna plantor. När baljorna är utvecklade och de har börjat svälla är skadetröskeln upp på 50 % angripna plantor.

Lössen gömmer sig i knopparna, men hittas genom att slå toppskottet ner i en vit plastburk. Angreppet av ärtbladlus kan variera mycket på samma mark, så markerna bör undersökas på flera ställen.

Ärtbladlusen kan bekämpas med:

 • 0,15-0,2 l Mavrik 2F pr. ha

Kom ihåg mikronäringsämnen till majsen

Variationer i mark- och klimatförhållanden kan vara orsak till att försörjningen av mikronäringsämnen kan vara dåliga. Brist på mikronäringsämnen kan vara svårt att se och uppträder ofta som fläckar i fälten. Det mest optimala sättet att försörja sina grödor med mikronäringsämnen är genom bladgödning, där näringsämnena träffar bladen och upptas direkt där de skall användas.

I majs är det bl.a. viktigt med en optimal försörjningen av bla. Bor och Mangan. Vår rekommendation är att använda

 1-2 l Profi ManganNO+ 1-2 l Profi Bor + 0,3 l NovaBalance på grödans 3-4 bladstadie och en gång till 2-3 veckor senare.

Tänk på att det är viktigt att NovaBalance tillsätts först och att Manganen är ordentligt blandad i sprutvätskan innan Bor tillsätts.

Senare användning 1-2 l Profi Majs per hektar 1-2 gånger som utöver Mangan och Bor också innehåller bla. Zink som är ett annat viktigt mikronäringsämne i majsen. Profi Majs innehåller 30 g N, 53 g P, 40 g B, 130 g Mn, 80 g Zn och 117 g Ca.

 

Växtodlingsbrev nr 7/2019

 • Proteingödsling i höstvete
 • Håll ett öga på skadedjur i stråsäden
 • Svampbekämpa vårsäden två gånger

 Proteingödsling i höstvete

Om du odlar kvarnvete som t. ex. Ellvis, RGT Reform, Praktik, så det viktigt med en sen gödselgiva för att säkra proteininnehållet och därmed kvaliteten. Proteingödslingen bör utföras i perioden mellan begynnande axgång (stadie 49) och begynnande blomning (stadie 61) med en kvävemängd på mellan 30 och 60 kg N per hektar.

Om kvävet tillförs tidigt i den nämnda perioden, kommer huvudparten av det tillförda kvävet att gå till att öka utbytet. Och omvänt, om kvävet tillförs under den sista delen av den nämnda perioden, kommer en del av kvävet gå till att öka proteinprocenten.

En tumregel säger att proteinprocenten ökar med cirka 0,1 % för varje 10 kg kväve, som tillförs vid den senare tidpunkten. Men kom ihåg det är bara en tumregel – vädret spelar också en avgörande roll.

Vi rekommenderar att använda gödning med svavel, som t.ex. NS 27-4 eller Kalksalpeter. Det ger generellt sett inte ett merutbyte med svaveltillförsel, men svaveltillförseln kan medverka till en ökad proteinprocent och ge en bättre aminosyrasammansättning. Kalksalpeter innehåller 15 % Nitrat och verkar därmed snabbt.

Håll ett öga på skadedjur i stråsäden

Sädesbladbaggens larv uppträder i vårsäden och kan under loppet av en kort tid uppföröka sig till ett stort antal. Den vägledande bekämpningströskeln är 0,5-1 larv per strå. Larverna kan bekämpas med

 • 0,3 l Fastac 50 EC eller
 • 0,2 l Mavrik 2F pr ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

I vete kan det vara aktuellt att bekämpa den vetemygga från begynnande axgång till begynnande blomning. Inflygningen är störst i perioder med varmt, stilla väder (grillväder).

Bekämpning utförs under perioden från begynnande axgång till begynnande blomning med tillexempel:

 • 0,3 l Fastac 50 EC eller
 • 0,2 l Mavrik 2F pr ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

Det varma vädret har också främjat förekomsten av bladlus och det kan nu finnas löss i vårkornet. Oavsett kornart, så bör bladlus bekämpas vid 40 % angripna strån. Om det ändå skall köras med till exempel ett svampmedel, är skadetröskeln 25 % angripna strån.

Det finns flera lösningar på bekämpningar av bladlus, och man kan till exempel bekämpa med:

 • 0,3 l Fastac 50 EC eller
 • 0,2 l Mavrik 2F pr ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampbekämpa vårsäden två gånger

Svenska Foder rekommenderar följande sprutplan mot svampsjukdomarna i vårsäden, dos per ha.

Gröda Stadie 29-37 Stadie 39-59
Vårkorn 0,2-0,4 l Bumper 25 EC 0,5 l Ascra Xpro+

 

0,2 l Comet Pro

eller

0,25 l Propulse SE 250 +

0,25 l Comet Pro+

0,25 l Folicur Xpert

Havre 0,25 l Bumper 0,25 l Comet Pro+

 

0,25 l Bumper 25 EC

Evt.

0,6 l Proline (DC 65 Fusarium/DON)

Vårvete 0,25 l Tern 750 EC +

 

0,25 l Bumper 25 EC

0,4 l Propulse SE 250 +

 

0,4 l Folicur Xpert

 

 

 

Vårkorn kan angripas av mjöldagg, kornrost, sköldfläcksjuka (bilden), kornets bladfläcksjuka och ramularia. Flera sorter har mottaglighet för kornrost, men i praktiken är det inte något problem, eftersom rost är enkel att bekämpa. Vi ser nästan aldrig kornrost, om man har gjort två svampbehandlingar.

Fokus bör vara på medel med god effekt på sköldfläcksjuka, kornets bladfläcksjuka och ramularia, som

Fusarium kan angripa kärnorna vid blomning och grobarhet och maltkvaliteten kan försämras, eftersom den kan medföra överskumning i bryggprocessen.

Svampsbekämpningen strax efter axgång ser till att säkra en god skörd, eftersom sjukdomar efter axgång annars ger en lägre kärnvikt.

Merutbytet för svampbekämpningMerudbytterne for svampebekæmpelse i vårbyg er meget vejrafhængige, og lidt mindre sortsafh i vårkornet är mycket väderberoende. Normala år är merutbytet 5-8 hkg per hektar för svampbekämpningen. Under 2018 blev det generellt inget merutbyte för en svampbekämpning i vårsäd, pga torkan, medan det 2017 istället gav upp till 20 hkg per ha i merutbyte för svampbekämpning.

Följ väderleken och din grödas tillstånd när du ska besluta vilken bekämpning du vill göra. Vi rekommenderar generellt att vårkorn svampsprutas två gånger. Vid mycket torrt väder eller inga sjukdomsangrepp kan du reducera antal sprutningar och/eller reducera dos.

Havre kan angripas av kornmjöldagg, havrets bladfläcksjuka och kronrost. Merutbytet för svampbekämpning i havre är normalt 2-5 hkg per ha, och en sprutning kan vissa år vara tillräckligt. Genom att använda en blandning av bredspektrumfungicider kommer du få en god effekt på alla sjukdomar.

Vårvete angrips mest av septoria men får också vetemjöldagg, gulrost, brunrost och axfusarios. I vårvete är merutbytet för en svampbekämpning på ungefär samma nivå som i vårkorn, så också här är två svampbekämpningar att rekommendera.

 

 

 

Växtodlingsbrev nr 6/2019

 • Svampbekämpning i höstsäd
 • Trips i råg höstkorn och rågvete

 Svampbekämpning i höstsäd

På många platser är vetet nu i stadie 37-39 och det sista bladet är på väg att komma fram. Den svampsprutning som görs nu är den viktigaste för att kunna kontrollera svartpricksjuka och säkra utbytet. Medel, timing och dosering är därför mycket viktigt. Svartpricksjuka sprids med fukt och regn.

Det är torrt på många platser och de regn som uppträtt har fallit mycket olika. I Sydsverige eller i områden med större bekämpningsbehov gäller riktvärdet minst 4 regndagar (> 1mm) räknat från DC 32. Bekämpningen håller cirka 10 dagar alternativt efter dos. Det viktigaste är att anpassa bekämpningstidpunkt och dos efter smittotryck. Viss skillnad i sorternas mottaglighet finns och behöver också vägas in.

Höstvetet växer i ryck, så prova att måla några planter med grisspray eller liknande, när du har avslutat en sprutning. Då kan du följa med i hur fort nästa blad utvecklar sig, och därmed sätta in den nästa behandlingen när det nästa bladet är fullt utvecklat. Om det finns utsikter till nederbörd bör man överväga en behandling, innan nästa blad är 100 % utvecklat.

Svenska Foder rekommenderar i höstvete och rågvete:

DC 37-39     0,4-0,5 Propulse + 0,4-0,5 Folicur Xpert pr. ha eller

0,75 Ascra Xpro

DC 51-59     0,4 l Tiro (sista andväning 2019) eller

0,5 l Folicur Xpert

Det finns flera isolater av svartpricksjuka med mutationer, som ger resistens mot SDHI-medel som t.ex. Propulse. Resistensen kan försenas genom att reducera antalet behandlingar med SDHI-haltiga medel och varierar mellan olika produkter med olika verkningsmedel.

Höstkornet är nu i stadie 41-50 och därmed bör den avslutande svampbehandlingen vara utförd. Kornrost är fortsatt den dominerande svampsjukdomen, medan sköldfläcksjuka, mjöldagg och bladfläcksjuka och Ramularia kan finnas i mindre utbredd grad i obehandlade områden i fälten.

Svenska Foder rekommenderar i höstkorn

DC 37-61     0,4-0,5 l Propulse + 0,2 l Comet Pro pr. ha eller                                                                                                

0,4-0,5 l Ascra Xpro + 0,2 l Comet Pro pr. ha

Höstrågen är nu i stadie 41-60 och generellt ser vi bara mycket få svampangrepp av sköldfläcksjuka och mjöldagg. Den kommande perioden bör man hålla ett öga på angrepp av brunrost, som trivs bäst under varma förhållanden. Bekämpning rekommenderas om det kan finnas rostpustler på 10 procent av plantorna.

Ramularia    Bladfläcksjukla   Sköldfläcksjuka    Kornrost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska Foder rekommenderar i höstråg

DC 37-59     0,25 l Bumper 25 EC + 0,3 l Comet Pro

(Bumper 25 EC sista användning 2019)

Trips i höstråg, höstkorn och rågvete

I de senast utvecklade fälten med råg höstkorn och rågvete skall man hålla ett öga på de små svarta tipsen invändigt i bladslidan. Bekämpning bör göras när det finns 0,5-1 trips per bladslida med 0,15-0,20 Mavrik 2F alt. 0,25 Fastac. För att träffa tripsen skall behandlingen utföras i stadie 45 då bladslidorna utvidgat sig en smula.

 

Växtodlingsbrev nr 5/2019

majsfält
 • Manganbrist i vårsäden bör förebyggas
 • Ogräs i majs
 • Skador av Belkar i höstraps.

Manganbrist i vårsäden bör förebyggas

Vi ser dessvärre en del manganbrist i vårsäden och det torra vädret gör inte problemet mindre!

Manganbrist

Där jorden är lös, sandig, humusrik eller med högt reaktionstal, är det större risk för manganbrist än på andra jordtyper. Vi rekommenderar därför att du förebygger manganbrist på jordar som vanligen har problem med manganupptaget. Det kan du med fördel göra första gången i samband med ogräsbekämpningen, normalt i bestockningsfasen. Vid fortsatt risk för manganbrist kan behandlingen göras i samband med t.ex. den första svampbekämpningen.

Generellt får du bättre effekt om du sprutar två gånger med halv dos, jämfört med en gång med full dos, bland annat för att mikronäringsämnena är orörliga i plantan. Även om du sällan har manganbrist, rekommenderar vi att du förebygger bristen, när du ändå är ute med sprutan.

Du kan antingen spruta med ren mangan, eller med en mikronäring som innehåller mangan. Vi rekommenderar antingen:

 • 1,0 l Profi Mangan NOpr. ha. (235 g Mn pr. l) 2-3 gånger

eller

 • 1,0-2,0 l Profi Basis Plus pr. ha. (89 g N, 57 g Mg, 163 g Mn, 50 g Cu 101 g Zn pr. l) 2-3 gånger

Både Profi Mangan NO3 och Profi Basis Plus kan blandas med alla gängse växtskyddsmedel.

Ogräs i majs

Rena majsfält ger större utbyte

Med stigande jordtemperaturer har majssådden nu på allvar kommit igång. De tär viktigt att majsodlingen lyckas med ett högt utbyte och en prima kvalitet. Det kräver marker utan ogräs.

Ogräs före uppkomst: Före majsens uppkomst och vi understryker före majsen uppkomst, kan det ogräs som kommit upp som t.ex. Vitgröe bekämpas med 1,0 l Glyphomax HL 480 per ha. En Glyphomax-behandling före uppkomst ger ”lite mer luft” om vädret spelar spratt när bladsprutningen skall göras.

När jordtemperaturen först är stabilt stigande, gror majsen relativt snabbt, vilket man ska vara mycket uppmärksam på, om man väljer att starta ogrässtrategin med Glyphomax.

Ogräs efter uppkomst: Generellt skall ogräs i majs bekämpas när det är smått och det vill säga max 1-2 örtblad

 • 1:a sprutningen kommer vanligtvis komma 12-16 dagar efter sådd. Som i många andra sprutsituationer är det bättre att komma en dag för tidigt än en dag för sent
 • 2:a sprutningen utförs 10-14 dagar efter och senast när nyuppkomna ogräset har 1-2 örtblad.

Olika ogrässtrategier i majs

DC 00           1,0 l Glyphomax HL 480

1:a sprutning: 50 gr. MaisTer+0,67 l MaisOil+0,5 l Border 100 SC + 0,15 Starane 333 HL

Vid Skatnäva och Mjuknäva ersätts Starane av 5,6 gr. Harmony SX.

2:a sprutning: 50-100 gr MaisTer + 0,67-1,33 l MaisOil + 0,5 l Border 100 SC

Högsta MaisTer-dosering vid kvickrot, åkertistel och gråbo.

 • Om majsens tillväxt har avstannat på grund av kyla, kan man vanligen fortsätta den planerade ogrässtrategin. Det kan dock förekomma ljusa fläckar på bladen som är övergående.
 • Om växten (vaxskiktet?) och bladkanterna på majsen är direkt skadade, bör sprutningen vänta tills det kommer ljummare väderlek och tillväxten har kommit igång igen.

Radrensning: Om majsarealen skall radrensas är det viktigt att man före detta gör en effektiv ogrässprutning, så det inte finns ogräs kvar inom raderna. På marker med mycket och/eller stora ogräs kan det finnas behov för 2 ogrässprutningar innan man radrensar.

Mikronäring: Alla de produkter som är nämnda under bladsprutningarna kan vanligen  blandas med 1,0 l Profi Bor 150 + 1,0 l Profi ManganNOper ha på ett senare bladstadie kan man tillföra 2,0 l Profi Majs per ha 1-2 gånger. Med Profi Majs tillförs kväve, fosfor, bor, mangan, zink och calcium.

Skador av Belkar i höstraps

I några fält har användningen av Belkar på hösten medfört förstörd tillväxt för en del av plantorna. Erfarenheterna från 2018 var att det bara hade liten betydelse för utbytet.

Flera har även i år sett missbildningar bland annat med sammanväxta blad och ”trumpeter” i höstraps som följt på användning av Belkar i höstas.

Belkars verkningsmekanism i ogräsplanterna är att störa hormonbalansen så att ogräset dör. Någon gång då och då blir rapsplantorna också påverkade. Det sker primärt när plantorna är små vid spruttillfället och i överlappningen då dosen är dubbel. Symptomen ses ofta mer utbrett på vändtegen eller på andra ställen där rapsplanterna inte är så utvecklade vid spruttillfället som i resten av fältet.

2018 var det en del tillfälle där hormonverkan påverkade så att bladskeden omslöt huvudskottet, så att detta inte kunde växa upp och sätta blommor som normalt.

2019 ser det  ut att antalet fält med förekomst av skadade plantor är fler, och att det i några fall är mer utbrett med förekomst av hormonskador. Skadorna spänner från förtjockade bladskedar där huvudskottet växer vidare i nästan normalt tillstånd och till plantor där huvudskottet är helt omslutet. För många av de värst skadade plantorna kommer huvudskottet inte kunna växa sig igenom den deformerade bladskeden. Vid en tidpunkt kommer plantan att börja kompensera med sidoskott, liksom grannplantor i någon grad kommer att fylla ut utrymmet. Därför förväntas det vara mindre påverkan av utbytet än procentandelen av skadade plantor skulle kunna indikera.

Det finns god dokumentation på att skadorna främst inträffar vid sprutning av små plantor. Under hösten 2018 grodde rapsen ojämnt många platser – på grund av torkan. En del plantor var därför för små, när man sprutade med Belkar, eftersom grödan inte har nått rätt utvecklingststadie. Det kan dessutom vara en omständighet att det har varit relativt höga temperaturer, vilket är en känd orsak till att hormonmedel ibland påverkar själva grödan.

 

Växtodlingsbrev nr 4 2019

 • Ogräs i vårsäd
 • Ogräs i sockerbetor
 • Svampbekämpning i höstraps
 • Skadedjur i höstraps

Ogräs i vårsäd

I vårsäd ska du ha mest fokus på tvåhjärtbladiga ogräs med stor konkurrenskraft som bl.a. snärjmåra, dån, baldersbrå och pilört. De är viktiga att bekämpa men normalt också lätta att bekämpa. Där det förekommer åkerviol och veronika kan du ibland med fördel blanda i DFF – dock bara i vårkorn och vårvete. Du bör normalt vänta med ogräsbekämpning till att groning av dån och åkerbinda är avslutad och de största ogräset har fyra hjärtblad.

 

Där det förekommer rotogräs som tistel, åkerfräken och gråbo bör du vänta med ogräsbekämpningen tills även rotogräset har grott. För att säkra dig att tistlarna bekämpas bäst så skall de vara långt komna och de största skall vara 10 cm höga vid spruttillfället.

Gräs som renkavle och rajgräs skall alltid bekämpas eftersom de båda kan konkurrera våldsamt med kornet. Om du har mer flyghavre än du kan kontrollera det med att plocka, skall du göra en kemisk bekämpning i vårkorn och vårvete. Havre tål inte flyghavremedel.

Svenska Foder rekommenderar följande strategier i de enskilda vårsädarterna:

Vårsäd: örtogräs, bred effekt

 • DC 14-23                              5,0-7,5 gr. Nuance WG + 0,1-0,2 l Starane 333 HL + 0,1 l Herbinass

(GoldPack)

Eller

 • DC 13-29                              0,5 l Zypar (inte i havre)

Eller

 • DC                              10-20 gr. Lancelot + 5 gr. Nuance Max + 0,1 l Herbinass

(OBS av efterföljande grödor och hantering av halm)

Vårkorn och Vårvete: gräsogräs

 • DC 13-30                              0,1 l Hussar Plus OD + 0,5 l SF SuperOlja 

eller

 • DC 13-30                              0,8-1,0 l Event Super + 0,5 l SF SuperOlja (Renkavle och flyghavre)

 

Åkertistel, åkerfräken och gråbo m.m. bekämpas med 1,0 l MCPA eller 2,0-2,5 l Ariane S efter DC 23.

Ogräs i sockerbetor

OBS! I de första veckor under groningen  skall man kolla efter angrepp av Trips. För bekämpning kan man använda 0,2-0,25 l Fastac 50 pr. ha.

Ogräsmedel och dosering skall alltid anpassas till ogräsets utveckling och växtförutsättningar, medan det skall vara mindre fokus på betornas storlek. Fortsätter de torra förhållandena, så bör ogrässprutningen utföras som morgonsprutning, eftersom ogräset är som mest följsamt vid denna tidpunkt av dagen.

Kom ihåg att när man använder Kemifam Power måste försurningsmedlet NovaBalance också användas. NovaBalance skall tillsättas i sprutan innan de övriga medlen.

Svenska Foder rekommenderar följande ogräsbekämpning i betorna:

1:a sprutning görs när de största ogräsen har hjärtblad, med:

 • 1,0 l Metafol 700 SC + 0,6 l Kemifam Power + 0,1 l Tramat SC 500 + 0,2 l NovaBalance + 0,5 l SF SuperOlja pr. ha.

2:a sprutning görs 7-10 dagar efter första sprutning med

 • 0,75 l Metafol 700 + 0,6 l Kemifam Power + 0,1 l Tramat SC 500 + 0,2 l NovaBalance +
  0,5 l SF SuperOlja pr. ha. Man kan enventuellt tillsätta 10 g Safari 50 WG

3:e sprutning görs 10-14 dagar efter andra sprutning, eller när nytt ogräs har grott med:

 • 0,75 l Metafol + 0,6 l Kemifam Power + 0,14 Tramat SC 500 + 0,2 l NovaBalance +
  15 g Safari 50 WG + 0,5 l SF SuperOlja pr. ha.

Eventuellt en 4:e sprutning ca. 10-14 dagar senare kan vara aktuell:

 • 30 gr. Safari + 0,5 l SF SuperOlja pr. ha

Ogräsarter och medel

Där det förekommer mycket baldersbrå, bör vid de första sprutningarna användas den maximala doseringen på 1,0 l Metafol 700 pr. ha per gång, men kom ihåg att Safari också har god effekt på kamille.

Där det förekommer många svinmållor och/eller nattskatta, bör det vid andra och möjligen tredje sprutningen användas den maximala doseringen av Metafol 700 då dessa arter mognar relativt sent. Man kan eventuellt spara lite Metafol 700 till den fjärde sprutningen.

Om det förekokmmer vildpersilja, raps eller trampört rekommenderar vi att tillsätta 10 g Safari 50 WG per hektar vid de första två sprutningarna. Om Safari 50 WG skall bekämpa i synnerhet särjmåra tillsättes 10 g pr. ha Safari 50 WG vid andra och tredje sprutningen som står i standardlösningen.

Bekämpning av gräsogräs

Renkavle kan vara ett problem i betfält, och det finns också betfält där flyghavre och kvickrot finns i så stort antal att en kemisk bekämpning kan vara påkallat. Det finns två medel för bekämpning av gräs i betor Agil 100 EC och Select Plus.

Gräsogräs bör som utgångspunkt först bekämpas när man är färdig med den tvåhjärtbladiga ogräsbekämpningen. Men ett undantag är där det förekommer renkavle, som många gånger hinner sätta ax innan man har hunnit bekämpa det tvåhjärtbladiga ogräset. Här bör man vid 2 och/eller 3 ogräsprutningar tillsätta 0,25-0,35 l Agil 100 EC pr. ha. Vid misstanke om nedsatt känslighet hos renkavle använder man antingen 0,5-0,75 l Agil 100 EC + 0,1 l Herbinass eller 1,0-2,0 l Select Plus pr. ha i en separat sprutning 2 dagar innan den 3 ogrässprutningen med tvåhjärtbladiga medel för att få den optimala effekten.

Om det förekommer kvickrot bör detta bekämpas med en separat sprutning med 2,0 l Select Plus pr. ha. Sprutningen utförs vanligtvis cirka 8 dagar efter tredje sprutningen mot tvåhjärtbladiga ogräs, så gräset är färskt.

Oljetillsättning

Olja bör alltid tillsättas vid ogräsbekämpning i betfält, 0,5 l SF SuperOlja pr ha. Den aktuella doseringen hänger dock på temperaturen och planternas växtsätt. Om temperaturen är över 20oC och växtsättet är tunt, bör doseringen reduceras till ca 0,3 l SF SuperOlja pr ha, och vid temperaturer över 25oC bör man avvakta sprutningen tills temperaturen faller.

Svampbekämpning i höstraps

Vid svampbekämpning under blomning är målet bomullsmögel, svartfläcksjuka och gråmögel. Vi rekommenderar som utgångspunkt en sprutning i raps i full blom i stadie 65 med

 • 0,7-0,8 l Propulse SE 250 pr. ha

För att få god effekt på speciellt bomullsmögel är det avgörande att sprutning kommer i rätt tid:

 • Precis före de tappar de första kronbladen
 • När 50-60 % av blommorna i huvudskottet är öppna
 • Då marken ännu inte är HELT gul att se på

Normalt blommar rapsen i fyra veckor och effekten av en svampsprutning håller i cirka två veckor. Om du vill undgå risken för att komma för sent med en behandling kan du köra en delad behandling med annat preparat, och därmed skydda rapsen mot smitta under hela blomningsperioden. Notera dock att det är bara i få försök som man uppnår ett högre nettomerutbyte genom att utföra två behandlingar under blomning än efter en.

Risken för angrepp av bomullsmögel är kraftigt förhöjt om du tidigare har haft bomullsmögel under en lång och våt blomningsperiod. Den bästa behandlingstiden för att hindre angrepp av bomullsmögel är i full blom, dvs. När 50-60 % av blommorna på huvudskottet är öppna.

Svartfläcksjuka trivs bäst vid höga temperaturen och fuktigt väder. Den bästa tidpunkten för bekämpning av svartfläcksjuka är vid avblomningen.

Gråmögel trivs också i fuktigt väder. Gråmögel är en svaghetsparasit som gärna angriper försvagade plantor. Gråmögel bekämpas normalt på ett bra sätt vid sprutning i full blom.

Skadedjur i skidorna på höstraps

Under senare år har vi upplevt våldsamma angrepp av både blygrå rapsvivel och skidgallmygga, så det finns god grund till att vara uppmärksam på djuren i år igen. När rapsen börjar att blomma söker sig blygrå rapsvivel sig in till fälten. Finns det samtidigt ett angrepp av skidgallmyggan förvärras skadorna.

Skadedjur i rapsen under blomning kan bekämpas med antingen:

 • 0,3 l Biscaya OD 240 pr. ha eller
 • 0,3 l Fastac 50 EC pr. ha eller
 • 0,2 l Mavrik pr ha

Fastac 50 EC får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Produkten får inte användas om det är risk för daggbildning.

Mer om Blygrå rapsvivel

Den vägledande bekämpningströskeln för blygrå rapsvivel är 1-2 baggar per planta. Var uppmärksam på att baggarna lätt faller av när du rör plantorna, så det kan vara svårt att upptäcka dem.

Nackdelen med blygrå rapsvivel är att de båda lägger ägg i skidorna samt att de skapar infartsväg för skidgallmyggan.

När en skida blir angripen av blygrå rapsvivel ödelägger man omkring 25 procent av fröerna i skidorna, men utbytestappet kan bli ännu större, om skidorna får efterföljande besök av skidgallmygga eller om skidorna angrips av svamp efteråt.

 

Mer om skidgallmygga

Angrepp av skidgallmygga ses vanligen sent på säsongen, som många visna skidor med många små vita larver i. Skidorna spricker lätt upp. I de flesta marker kommer det primärt att vara gränsen av marken du hittar angrepp i. Skidgallmygga flyger ofta vid begynnande blomning och kan flyga i 3-4 dagar.

Bekämpning av skidgallmygga beror lite på om du har tidigare erfarenhet av angrepp på arealen. En kantbehandling kan ofta vara tillräcklig, men det kan vara nödvändigt att bekämpa skidgallmyggan mer än en gång.

 

Växtodlingsbrev 3, 2019

 • Höstsäd
 • Höstraps
 • Mikronäringsämnen är viktiga i alla grödor

Höstsäd

I höstvete skall största delen av gödningsmängden köras ut nu. Har du brödvete bör man lägga undan 40-50 kg kväve till en sen giva i maj/juni

I höstvete kan man i mottagliga sorter nu finna mjöldagg på flera ställen men dessvärre har vi nu också funnit de första angreppen av gulrost (bilden). Speciellt i fallet med gulrost, är det viktigt att man håller sina marker under observation, och reagerar vid de första symptomen.

En billig och bra lösning är 0,2-0,4 l Bumper per ha. Tillsätt eventuellt 0,2 l Talius vid kraftiga angrepp av mjöldagg.

Tillväxtreglering

Många höstsädsarealer såddes tidigt i en riktigt bra såbädd, och vi efteråt upplevt en historiskt mild vinter på många ställen, vilket har gett några flotta kraftiga höstsädsmarker.

Det är viktigt att understryka att en växtreglering inte alltid leder till ett högt merutbyte men mycket ofta kommer det att vara en riktigt god försäkring mot tillexempel tidskrävande besvär i skörden och eller en hög vattenprocent. Hur stort behovet är för växtreglering på en specifik areal hänger på flera faktorer:

 • Kvävenivån – en hög kvävenivå kommer att öka behovet att stärka strået.
 • Sortens stråegenskaper – sorternas specifika stråegenskaper kan hittas på https://www.svenskafoder.se/vaxtodling/
 • Såtidpunkt – en tidig sådd kommer i många fall ge en kraftigare och tätare gröda.
 • Plantantalet – ett högt plantantal kommer att medföra att planterna sträcker sig efter ljuset och blir för långa.
 • Markens odlingshistorik- om man de senaste åren vid upprepade tillfällen har använt husdjursgödning på en areal, kommer det att kunna förväntas en efterverkning av denna husdjursgödning.
 • Kvaliteten – du känner själv områdena på dina marker med håligheter med mera med ett relativt stort humusinnehåll och en större ”naturlig” försörjning av kväve och därmed ett större behov för växtreglering.

Härutöver skall man självfallet alltid använda egna erfarenheter från tidigare år på de enskilda markerna när växtregleringsstrategin skall planeras.

Svenska Foder rekommenderar följande strategier i de enskilda höstsädarterna:

Höstvete

DC 25-32                            0,15 l Moddevo (Moddus Start) Temperaturoptimum 8-20 oC

                                            (+) 0,50 l Stabilan 750 SL Temperaturoptimum 15-20 oC

 DC 35-49                            0,15 l Moddevo/0,2 Sonis (Moddus Start, Moddus M)

DC 39-49                            0,40 l Cerone

 

Höstkorn

DC 25-49                            0,2-0,3 l Moddevo (Moddus Start) (+)

DC 39-49                            0,3-0,5 l Cerone

Moddevo är identisk med Moddus Start och Sonis er identisk med Moddus M

Tillväxtreglera inte om grödan är stressad och blanda inte med gräsogräsmedel, eftersom detta kan påverka plantan kraftigt.

Höstraps

Det är sista chansen att bekämpa kamomill nu. En tumregel är att hittar du ½-1 kamomill per mbör du bekämpa dem.

Bilden till höger visar kamomillplantor som är tydligt påverkade av en ogräsbehandling med Belkar på hösten. På sådana marker är det inte nödvändigt med en vårbekämpning av kamomill. Det är för sent att använda Galera och Korvetto.

Under en period med goda tillväxtförhållanden och temperaturer över 10 °C kan kamomill bekämpas med:

 • 0,11 kg Matrigon 72 SG + 0,5 l Penol 33E pr. ha

Se till att inte spruta med Matrigon 72 SG efter de första gula kronbladen har visat sig, eftersom vi inte vill att bina tar det aktiva ämnet Clorpyralid med sig hem till honungen.

Rapsbaggar kommer normalt fram när de blir högre temperaturer. Det är egentligen bara då rapsen är i knoppstadiet då det lönar sig att bekämpa rapsbaggar.

Skadetröskeln på rapsbaggar vid ett normalt plantantal på 30-50 pl/m² är 8 pollenbaggar per planta i det tidigar knoppstadiet. I de senare knoppstadierna faller risken och därmed ökar trösklen till 10 rapsbaggar per planta. Både Mavrik och Biscaya kan användas. Vi rekommenderar att använda

 • 0,2 l Mavrik pr. ha

och spara nyttjandet av Biscaya OD 240 till eventuell bekämpning av Blygrå Rapsvivel istället.

Är rapsen inte färdiggödslat bör den sista mängden kväve ges nu.

Mikronäringsämnen är viktiga i alla grödor

Alla grödor har behov för 17 olika näringsämnen och alla har betydelse för att grödan uppnår den optimala tillväxten och därmed utbyte och kvalitet. De 17 näringsämnena kan delas in i två grupper. Det är makronäringsämnen som plantan skall använda mycket kg/ha för att gro och utveckla sig, och det är mikronäringsämnen, som plantan bara skall använda några få gram och upp till 1000 gra/ha för att gro optimalt. Även om det är frågan om mycket små mängder, ingår näringsämnena i viktiga processer i plantan. De mikronäringsämnen som man ofta ser problem med i jordarna är mangan, koppar, bor och zink. I nedanstående tabell kan du se grödans relativa behov för det enskilda mikronäringsämnet.

Grödans relativa behov för mikronäringsämne

Gröda/

 

Näringsämne

Bor, B

 

50-100 gr/ha

Mangan, Mn

 

500-1000 gr/ha

Zink, Zn

 

300-500 gr/ha

Koppar, Cu

 

50-100 gr/ha

Molybden Mo

 

4-8 gr/ha

Vete ++ +++++ ++++ +++++ +
Korn + +++++ ++ +++++ +
Majs +++ ++++ ++++ ++ +
Raps +++++ ++++ + ++ ++++
Sockerbetor +++++ +++++ +++ +++ +++
Potatis ++ +++++ ++ +++ +

Stort behov: +++++, mindre behov: +

Alla näringsämnen finns i jorden, men inte alltid i tillgänglig form, så att plantrötterna kan ta upp dem. Tillförsel av mikronäringsämnen i jorden kan någon gång avhjälpa problemet, men om orsaken till bristande upptag i plantan beror på jordens beskaffenhet (humusinnehåll/jordtyp/vattenRt/temperatur osv.) kommer näringsämnena troligtvis istället bindas till jordpartiklarna och inte vara tillgängligt för plantan. Den säkraste och mest effektiva sättet att hålla sina grödor välförsörjda med mikronäringsämnen under säsongen är därför att spruta ut en liten mängd vid flera tillfällen.

Plantan kan inte spara ett lager av mikronäringsämnen till perioder då det finns brist, så därför hjälper det inte att gå upp i dos. Istället skall näringsämnen tillföras i passande mängd flera gånger under loppet av en säsong. Tillförsel av mikronäringsämnen skall ses som en försäkring emot brist i plantan. Vid synliga bristsymptom på plantan har den redan hämmad i tillväxten.

PROFI – Mikronäring till alla dina grödor

Det skall vara enkelt att ge grödorna mikronäringsämnen och du behöver inte komma ihåg vilka grödor som behöver vilka näringsämnen.

Vid förebyggande av manganbrist i alla grödor används:

 • 1-2 l Profi Mangan NO3 ha 1-3 gånger i bestockningsstadiet

Från slutet av bestockningsstadiet och fram till mognaden används ett av de grödspecifika blandningsprodukterna.

 • korn används 1-2 l Profi Basis Plus pr. ha 1-3 gånger. På svart sandig eller humusrik jord kan det i vete och korn vara relevant att tillföra 0,5-1 l Profi Koppar Xtra pr. ha 1-3 gånger under loppet av säsongen för att motverka kopparbrist.
 • majs används 1-2 l Profi Majs pr. ha 1-3 gånger.

I nedanstående tabell ser du en översikt över skilda mikronäringsprodukter

      Gram pr. liter/kg
Produkt P S Mg B Mn Cu Zn Ca Mo Kommentarer  
Profi Mangan NO3         235         Alla grödor  
Profi Bor 150       150           Alla grödor  
Profi Koppar Xtra           119       Chelaterat  
Profi Basis Plus     57   163 50 101     Alla grödor  
Profi Majs 53     41 131   80 117   Speciellt majs  
Epso Mikrotop   120 90 10 10         Alla grödor  

 

Växtodlingsbrev 2, 2019

 • Ogräsbekämpning höstspannmål
 • Gödningsstrategi vårgrödor
 • Såtidpunkt och plantantal

Vårstrategi mot ogräs i höstsådden

I stort sett all höstsäd behandlades mot ogräs i höstas och effekten efter en traditionell Boxer+DFF-lösning, ser ut att vara tillfredställande så här långt i de flesta fält.

Den torra hösten och den milda vintern kan ge en förhållandevis stor vårgroning av gräsogräs.

Det är viktigt att komma ut och vandra på den höstsådda arealen för att kunna konstatera art, mängd och storlek på eventuellt ogräs. En tidig insats är viktig där det finns stora bestånd av gräsogräs, eller svårbekämpade arter som t.ex. renkavle. I nedanstående tabell kan du se Svenska Foders rekommendationer till ogräslösningar i höstsådden under våren – högsta dosering vid svåra arter och vid mycket ogräs.

Ogräsbekämpning i höstsådd våren 2019 med dosering per ha

Gräs- och Örtogräs i höstvete

Attribut Twin Plus

(Attribut+Hussar Plus OD)

Flyghavre, Kvickrot, Åkerven

110-220 gram Broadway +

0,5 l PG26N

Sandlosta, Åkerven, Rajgräs

Evt. 2 x 110 g minst 10 dagar mellan varje behandling

0,5 – 0,9 l Cossack OD +

0,5 l SF Superolja

Rajgräs specialist

0,5 – 0,9 l Atlantis OD +

0,5 l SF Superolja

Renkavle, Åkerven, Rajgräs, (Råttsvingel)

Gräs- och örtogräs i höstkorn

50 ml Hussar Plus OD +

0,5 l SF Superolja

Enda möjligheten för gräsbekämpning i höstkorn på våren

Flyghavre i höstspannmål

0,8 -1,0 l Event Super +

0,5 l SF Superolja

Höstkorn, råg och rågvete senast i stadie 30. Höstvete senst i stadie 37

Uppföljande ogräsbekämpning av 2-bladstadiet i höstspannmål

7-10 gr. Nuance + 0,3 Starane 333HL + 0,1 l Herbinass

 

0,5-0,1 l Zypar

Inkl. Snärjmåra, Baldersbrå, Skatnäva, Sparnäva, Jordrök m.fl.

+ 0,8-1,0 l MCPA 750

Tistel

 

Olika preparats effekt på gräsogräs

Flytande kväve vid ogrässprutningarna?

De senaste åren har det utförts flera försök med att tillsätta flytande kväve till gräsogräspreparaten för att förbättra ogräseffekten. Men var uppmärksam på att långt från alla gräsprodukter eller gräsarter svarar på denna effektökning. Därför rekommenderar vi inte en generell tillsats av flytande gödning.

Där försöken visar en bättre bekämpning, och där vi rekommenderar tillsats av cirka 30 l flytande gödning motsvarande 10 kg kväve per hektar, är vid bekämpning av renkavle och råttsvingel:

 •  Broadway mot renkavle
 • Broadway + Atlantis OD mot renkavle och råttsvingel
 • Cossack mot råttsvingel

Det skall alltid tillsättas det rekommenderade additivet, t.ex. SF Superolja, PG26N mv. Även om det tillsätts flytande gödning.

Var uppmärksam på att tillsats av flytande gödning ökar risken för brännskador, och bör bara användas vid bekämpning av gräsogräs i höstvete.

Gödningsstrategi vårspannmål

Vårspannmål: Generellt bör hela kvävemängden och alla näringsämnena läggas ut vid sådd. Vårspannmålen har en kort tillväxtsäsong, och kommer det en försommartorka är det extra viktigt att alla näringsämnena är nära rotsystemet.

Om inte alla näringsämnen placeras vid sådd bör de tillföras så tidigt i växtsäsongen som möjligt. En sen giva kan ge möjlighet till att reglera den samlade kvävetillförseln efter väderförhållandena i tillväxtsäsongen, och den kan vara med till att öka såkapaciteten under våren. Sen giva kan dock ge för dålig kväveutnyttjande vid torra förhållanden, och större risk för grönskott om torka avlöses av regn. Där man använder flytgödsel bör det myllas ner före sådden för att uppnå det bästa utnyttjandet.

Maltkorn ska så vitt som möjligt gödslas så att du uppnår ett proteininnehåll på mellan 10,0 och 10,5 procent då det härmed uppnås flera fördelar.

 • Du uppnår det ekonomiskt optimala utbytet vid cirka 10,5 procent protein
 • Genom cirka 10,5 procent protein har malten den högsta enzymaktiviteten och bryggkvaliteten och kan då enklast avsättas till mälterierna.

 För varje 10 kg N extra per hektar ökas proteininnehållet med 0,2 procentpoäng.

Kom ihåg att tillföra fosfor och kalium

Med kärnan bortförs 3,2 g P/kg och 4,8 g K/k kärna. Om halmen också bortförs från jorden förlorar man 0,9 g P/kg och 7,5 g K/Kg halm. Vid ett utbyte på 6 ton spannmål och 3 ton halm bortförs från jorden cirka 22 kg P och 55 kg K. Denna mängd fosfor och kalium måste man som minimum tillföra marken i gödning för att inte utarma jorden.

Foderspannmål gödslas efter ekonomiskt optimalt utbyte.

Såtidpunkt och plantantal

Det är viktigt att så såsnart jorden är tjänlig på våren efterssom tillväxtsäsongen är så kort som den är. Många år upplever vi också torra perioder under våren och det är därför viktigt med god etablering innan det blir torrt. Utsätts såtidpunkten kostar det snabbt utbyte. I spannmål är spännvidden kring optimalt antal plantor per mstor och måste anpassas efter såtidpunkt, jordtyp och såbädd. Vid tidig sådd väljer man det minsta plantantalet och vid sen sådd det högsta.

Vid sen sådd hinner inte plantan att få många sidoskott och därför får man inte gå upp i plantantal för att få ett optimalt antal ax/m2

Plantantal för olika grödor och sådjup

 

Pl/m2

Sådjup i cm

Vårkorn

225-400

3-4

Havre

300-500

3

Vårvete

350-550

3

Vårraps

80

2

Ärtor

50-70

5-6

Åkerbönor

35-50

6-8

 

För att få det rätta plantantalet måste man känna tusenkornvikten som finns tryckt på förpackningen. Utsädesmängden kan räknas ut med nedanstående formel.

Antal grobara kärnor pr m2 x TKV (Tusenkornvikt (gram)

 Fältgrobarheten %

=   Utsädesmängd i kg pr ha

Det är viktigt att vara realistisk kring fältgrobarheten och ofta sätts den till 94 % vilket är högt om inte jordbearbetningen är helt i topp. Grödan skall sås på fast botten.

 

 

 

 

 

 

 

 • Vårkorn ska sås först när jorden när redo
 • Sådd i komprimerad fuktig jord orsakar dålig rotutveckling
 • Korn bör sås på 3-4 cm djup, på fast botten.

Växtodlingsbrev 1, 2019

 • Kom ihåg mangan till höstsådden när växten startar
 • Gödselstrategi i höstsäd 2019

Kom ihåg mangan till höstsådden vid tillväxtstart

Så närmar vi oss våren och när växten startar kommer vi i år igen se ett manganbehov i höstsådden på många arealer. Tidig sådd, kraftig tillväxt på hösten, en mild och relativt nederbördsfattig höst tillsammans med en mild vinter är alla faktorer som ökar risken för manganbrist.

 Det är viktigt att vara i framkant och förebygga på de arealer där erfarenheten berättar att manganbrist lätt kan bli ett problem. När först markerna visar symptom på mangbrist har man redan förlorat utbyte.

 Man ska givetvis ta hänsyn till eventuell nattfrost och möjligheter att komma ut på fältet. Reda

n under minus 2oC finns det risk för kraftiga brännskador, men om temperaturen bara kortvarigt hamnar under fryspunkten får det dock sällan någon betydelse – det är större risk för grödskador genom att inte tillföra mangan till en gröda som har brist, än att tilldela mangan i samband med frost.

Vi rekommenderar att man använder

 • 1,0 l Profi ManganNO3 pr. ha

Mangan utnyttjas bäst när det tillförs flera gånger. Därför bör man tankblanda med Profi Mangan NO3, varje gång man kör ut växtskyddsmedel tills mognadsprocessen inleds.

Höstkorn är den mest mangankänsliga av höstgrödorna och försök på mangankänsliga arealer har visat ett merutbyte på upp till 2 ton per hektar efter tillförsel av mangan 5 gånger till höstkorn under växtsäsongen.

Höstvete är lite mindre känslig, men de visuella tecknen på manganbrist kan vara svåra att tyda. Det är därför viktigt att höstvetearealerna inte glöms bort, även om de ser jämna och gröna ut. Försök i höstvete har visat att det också i försöksled, där det inte visuellt kunde konstateras manganbrist, kunde uppnås ett merutbyte på över 0,5 ton per hektar efter tillförsel av mangan 5 gånger under växtsäsongen.

Råg och Rågvete är inte riktigt lika mangankänsliga som höstkorn och höstvete.

För att främja tillgängligheten och rotupptagningen av mangan kan man välja att tillföra höstsådden 100-200 kg svavelammoniak (NS 21-24) som första gödningsgiva under första delen av mars. När grödan har kommit igång, följer man upp med Profi ManganNO3. Med denna strategi får man också tillfört tillräckligt med svavel till höstsådden.

Gödselstrategi i höstsäd 2019

Kraftiga höstgrödor skall försiktigt startgödas

Höstgrödorna ser generellt riktigt bra ut, och höstsådden har redan på flera platser utvecklat nya vita rötter.

Kväveoptimering

Utbytet under 2018 var desvärre mycket litet, och har lämnat efter sig extra kväve i jorden. För varje ton per hektar du har skördat mindre än du gödslat enligt, finns det cirka 20 kg N per hektar kvar i jorden.

Detta bör under 2019 vara fokus vid en gödselstrategi, som ger en harmonisk tillväxt.

Höstrapsfälten står mycket fina och de flesta platser har ett passade lågt  plantbestånd för att ge kraftiga plantor som har plats till att få sidoskott. Rapsmarkerna bör därför inte startgödas för kraftigt.

En sen andra tilldelning eller en tredjegiva kan dock hjälpa till att begränsa risken för liggsäd, och säkra tillräcklig näringstillförsel för god skidfyllning. Det är viktigt att det också är kväve tillgängligt vid skidfyllningen, eftersom kväve inte är lika mobilt i en rapsplanta som i en spannmålsplanta.

Höstsäd: I år bör höstgrödorna inte startgödas för tidigt eller för kraftigt. Du kan välja mellan två upplagda strategier.

 1. Tvådelad giva av kväve, t.ex. 30/70 vid företrädesvis tillväxtstart och st. 31-32
 2. Tredelad giva av kväve som mest är aktuell om gödningstyperna kräver det, eller om man tillför stora kvävemängder som till exempelvis brödvete, eller om du graderar efter biomassemätningar.

Gödningsstrategi, kvävefördelning till höstspannmål och höstraps under 2019

Delad giva

Grödtillstånd

Gröda

Förstagiva

St. 31-32

St. 49-59

2

Kraftig

Foderkorn och raps

30 pct.

70 pct.

 

2

Normal

Foderkorn och raps

40 pct.

60 pct.

 

3

Kraftig

Brödvete, högavkastande raps

25 pct.

55 pct.

20 pct.

3

Normal

Brödvete, högavkastande raps

30 pct.

50 pct.

20 pct.

 

Fosfor, kalium och svavel m.m. skall du tillföra så tidigt i växtzonen som möjligt, normalt vid den första gödningsspridningen eller en särskilt tidigt giva. Kom ihåg svavel, i synnerhet bör vinterrapsen få svavel tidigt på våren, medan brödvete också bör tillsättas svavel vid proteingödslingen. Höstraps och vanligt gräs bör tillföras 20 procent svavel i förhållande till kvävemängden, medan de övriga grödorna bör tillföras 10 procent svavel i förhållande till den totala mängden kväve.

Hur mycket fosfor och kalium behövs?

Med kärnan för man bort cirka 3,2 g P/kg och 4,8 K/kg kärna. Om halmen också bortförs från marken för man bort ytterligare 0,9 g P/kg och 7,5 K/kg halm. Vid ett utbyte på 9 ton korn och 4,5 ton halm bortförs från marken cirka 32 kg P och 77 kg K per ha. Denna mängd fosfor och kalium får man som minimum tillföra marken i gödningen för att inte utarma marken.

 

Växtodlingsbrev 13, 2018

 • Aktuellt i fälten
 • Kerb Flo 400 i höstraps

​Aktuellt i fälten

Bladlöss

Det är väldigt olika hur många bladlöss som finns i höstspannmålen och med det goda höstvädret finns det anledning att vara uppmärksam de kommande veckorna också.

Bekämpning mot bladlöss görs om mer än 2-3 procent av plantorna är angripna. Vi rekommenderar bekämpning med:

 •  0,20 l Mavrik per ha

En sprutning mot bladlöss och manganbrist går fint samman. Vi rekommenderar:

 • 1-1,5 l Profi Mangan per ha 1-2 gånger

Ogräs

Om du fortfarande har Lexus på lager, kom ihåg att det är det sista möjlighet för användning, eftersom det är förbjudet att använda och lagra efter den 13 december 2018. 10 g Lexus per ha + 0,1 l Vätmedel har ganska fin effekt på Renkavle, Åkerven, Baldersbrå, Gatkamonmill, Raps, Våtarv, Åker Förgätmigej, Lomme, Blåklint m.fl. Lexus blandas fint med Profi Mangan och Mavrik.  

Kerb Flo 400 i höstraps

Kerb Flo 400 är ett måste i höstraps om du har problem med gräsogräs. Speciellt om du har Renkavle eller resistent gräsogräs. Om du har fröodling, måste du inte hoppa över den här sprutningen.

Råttsvingel
(Vulpia Myuros) 

Om du har Rödsvingel (Festuca rubra) i fröodling, var särskilt uppmärksam på Råttsvingel (Vulpia myuros), som kan vara ett stort problem om det inte bekämpas i tid.

Kerb Flo 400 är mycket effektiv mot detta gräsogräs.

Kerb Flo 400 innehåller den aktiva substansen Propyzamid och tas upp genom ogräsplantornas rötter.

 

Tillväxten av känsliga ogräsplantor bromsas omedelbart efter upptag. De kan stå grön vinter över, men gulnar och vissnar under våren. Markeffekten hindrar uppkomsten av nya och känsliga ogräs.

 

Den bästa effekten uppnås när marktemperaturen vid sprutning är under 10 grader och marken är fuktig. Sprutning på frusen mark är möjlig. Sprutning på snötäcke bör undvikas med tanke på risken för yta avrinning.

Kerb kan blandas med relevanta insektsmedel, ogräsmedel och svampmedel. Men företaget bakom Belkar rekommenderar att de två produkterna inte blandas.

Vid möjlig omsådd av rapsen på våren, kan etableras, efter noggrann plöjning, vårraps, ärtor, majs och potatis.

Ukrudtsart

Effektprocent

1 l pr ha

Effektprocent

1,25 l pr. ha

Renkavle

42

57

Vitgröe

93

96

Flyghavre

87

92

Våtarv

48

63

Sandlosta

82

89

Engelsk Rajgräs

62

74

Rödsvingel

93

96

Spillsäd

69

80

Åkerven

90

94

Råttsvingel

83

90

Effektprocenter hentet fra Dansk Planteværn Online på væsentlige ukrudtsarter med mere end 6 blade.

Rød markering af cellen ved mindre end 85 % bekæ

 

 

 

Växtodlingsbrev 12, 2018

 • Aktuellt i marken
 • Kom ihåg de viktiga näringsämnena till höstraps
 • Strategi mot rapsjordloppans larver
 • Sen sådd av höstspannmål kräver ökad utsädesmängd.

Aktuellt i marken

Förebygg manganbrist

Särskilt ett år som i år kan det vara större risk för manganbrist, eftersom det är många ställen som det inte finns särskilt mycket vatten i jorden, vilket betyder högt syreinnehåll. Dessutom är många marker sådda i varm jord, vilket ger plantorna en snabb och kraftig tillväxt. Detta betyder att rötterna inte kan ta upp mangan i samma hastighet som behövs till bladen.

För att säkra plantornas överlevnad och säkra att de går vintern till mötes med största möjliga livskraft, är det viktigt att plantan är välförsörjd med mangan. Första gången man sprutar med mangan är när spannmålen har 3-4 blad och behandlingen kan följas upp 3-4 veckor senare. Vi rekommderar:

 • 1-1,5 l Profi Mangan pr ha 1-2 gånger

 Mest känslig mot manganbrist är höstkorn och därefter höstvete och höstraps. Sandjordar och jord med högt humusinnehåll är särskilt utsatta för manganbrist, men också på fält med höga reaktionstal och lösa jordar med högt syreinnehåll ger manganbrist.Mangansprutningen kan kombineras med en sprutning mot lus, men passar sällan bra tillsammans med ogrässprutningen, som bör göras när kornet har 1-2 blad. Läs Svenska Foders rekommendationer till ogräsbehandling i växtodlingsbrev nr 11.

Vid manganbrist är det viktigt att spruta flera gånger och man kan inte spara en överkörning genom att gå upp i dos. Marker med sämre jord, där man erfarenhetsmässigt upplever nedslående utbyten kommer det vara relevant att använda Profi Basis Plus i stället för Profi Mangan. Här rekommenderar vi:

 • 1,5-2 l Profi Basis Plus pr ha 1-2 gånger

1 l Profi Basis Plus innehåller: 163 g Mn, 50 g Cu, 101 g Zn, 57 g Mg og 89 g N pr l.    

Efterverkning av ogräsmedel i raps och mellangrödor

Vi har på flera platser sett skador i de nysådda raps- och mellangrödsmarker där man använt medel som Broadway, Atlantis OD, Cossack OD, Hussar Plus och Hussar OD på våren. Den mycket torra sommaren har påverkat nedbrytningen av kemin som har börjat efter att vi fick vatten i augusti månad. Skadorna är mest utbredda vid dubbelsprutning.

Vi har sett på några ställen att plantorna tar sig efter att har gått i stå några veckor, men i sent sådda fält står plantorna fortfarande och ser pressade ut. Bladen är blå/violetta på undersidorna och har inte grott mycket efter att det första paret hjärtblad kommit fram.

 Skall rapsen sås om? När all den planlagda höstsäden är sådd kan rapsen värderas igen. Är det stora områden i marken som saknar plantor eller är plantorna mycket små och pressade ut bör man så om. Finns det däremot 8-12 goda plantor per m2 på de sämsta delarna av fältet bör man behålla den. Om det finns utrymme och möjlighet i växtföljden, kan man vänta att fatta beslut till våren och så om med vårkorn, om rapsen fortfarande verkar dålig.

Undvik användning av Kerb 400 SC, om det finns att risk att rapsen skall sås om på våren.

 Bladlus i höstspannmålen

Bladlus kan överföra viruset havrerödsot till stråsäd och förorsaka stora utbytesförluster och i värsta fall man förlora upp till 90 procent av utbytet. Den största utbytesförlusten uppträder i följande ordning: höstkorn, höstvete, råg och rågvete. Den största risken för bladlusangrepp är vid tidig sådd – vanligen innan 10-15 september och vid en mild höst. Bladlusen bär bara virus om de har ätit på en smittad planta. Hur många procent av bladlössen som bär smittan vet man inte. Vi vet inte heller hur länge en bladlus måste suga på en planta för att smittan är överförd. Men om förfrukten är en gräsmark som är nerplöjd för sådd kan smittorisken vara mycket stor – och här måste du vara extra vaken.

Lyckligtvis finns det bara få observationer av bladlöss i höstspannmålen än så länge. För att se lössen kräver det att man tittar i höjd med plantan och ser på bladen i motljus. Bekämpning mot bladlöss görs om mer än 2-3 procent av plantorna är angripna. Vi rekommenerar bekämpning med:

 • 0,20 l Mavrik pr. ha.

Kom ihåg de viktiga näringsämnena till höstrapsen

Många rapsfält är sådda tidigt och har fått en fantastisk start. De flesta tilldelar varierande kvävemängder i samband med sådd, och har man spridit ut 30-40 kg N bör man värdera om man ska lägga på ytterligare 20-30 kg N för att hålla plantorna igång.

Den kraftiga tillväxten i rapsen kräver också en extra insats med mikronäringsämnen.

Plantorna som är välförsedda med alla näringsämnen har en större motståndskraft mot sjukdomar.

NÄr du ändå skall köra med växtskydd i raps på hösten, är det upplagt att slå samman några av sprutningarna, där det är möjligt att blanda medlen. Vår serie mikronäring har en stor blandbarhet med växtskyddsmedel och det är därför upplagt för att plocka med det när man ändå skall köra. 

Rapsen är på hösten särskilt känslig för brist på bor och magan.

 •  Bor är viktigt för att säkra en god rotutveckling, som är grunden för en god utbytespotential. Brist på bor (se bild) uppträder vanligen på sandjord och är ett typiskt problem när det är torrt eller på nykalkad jord.  
 • Raps är liksom spannmål känslig för brist på mangan och det är mest vanligt på lätta lösa jordar. Har du raps på mangankänsliga arealer, kan man med fördel spruta flytande mangan.
 • Magnesiumtillförsel är viktigt när magnesiumhalten i jorden är låg.
 • Raps är en storförbrukare av svavel. Det mesta upptas på våren, men upp till 10 kg kan tas upp på hösten.

Profi Raps är ett flytande mikronäringsprodukt speciellt designat till att tillmötesgå rapsens behov för mikronäring, men också EPSO Microtop innehåller många av de mikronäringsämnen som rapsen behöver på hösten. VI rekommenderar 1-2 behandlingar på hösten med antingen:

 • 1,5-3,0 l Brassec per ha eller
 • 10-15 kg EPSO MicroTop per ha

Profi Raps innehåller 4 % kväve, 10 % svavel, 1 % magnesium, 7 % bor, 10 % mangan, 11 % kalcium och 0,5 % molybden. Profi Raps kan med fördel sprutas tillsammans med ogräsmedlet Belkar på rapsens 6-bladsstadie eller tillsammans med tillväxtregleringsmedel, när rapsen har 4-6 blad.

EPSO Microtop innehåller 12 % svavel, 9 % magnesium, 1 % bor och 1 % mangan. EPSO Microtop kan spridas samtidigt med tillväxtregleringen när rapsen har 4-6 blad. EPSO MicroTop bör vid blandning med växtskyddsmedel ha en 5 %ig lösning. Så om du ska spruta 10 kg/ha bör du använda 200 liter vatten per ha.

I tabellen nedan kan du se närmre på innehållet av näringsämnen i de enskilda produkterna.

Innehåll av näringsämnen i gram per liter/kg

 

N

S

Mg

B

Mn

Mo

Ca

Brassec

80

80

90

50

90

4

107

Profi Bor

 

 

 

150

 

 

 

Profi Mangan

 

 

 

 

235

 

 

EPSO Microtop

 

120

90

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi mot rapsjordloppans larver

Om du inte själv följer rapsjordloppans väg på din mark med hjälp av gula baggfällor rekommenderar vi att du gör en plansprutning i oktober riktat mot rapsjordloppans larver.

Bekämpa rapsjordloppan med:

 • 0,2 l Mavrik pr. ha.

Sprutningen kan med fördel utföras tillsammans med en annan planlagd sprutning, tillexempel ogräsbekämpning med Belkar eller tillväxtreglering med Caryx.

 Mängden rapsjordloppa följs på 19 fält i Skåne och 2 har överstigit tröskeln. I Danmark har 35 % av fälten överstigit tröskeln. Men du skall vara uppmärksam på att det ofta finns en stor lokal variation på mängden rapsjordloppor och loppornas hoppaktivitet kan vara nedsatt på grund av ostadigt väder.

OM du har upplevt många gnag efter rapsjordloppor i groningsfasen rekommenderar vi att du investerar i bekämpning av rapsjordloppans larver – även om du en gång sprutade mot den vuxna rapsjordloppan.

Bilderna är fjolårsbilder av en rapsmark som inte kom i tillväxt efter hösten 17/18 eftersom rapsjordloppans larver hade ätit av stänglar och blad på många plantor.

Sen sådd av höstspannmål kräver ökad utsädesmängd!

På grund av den tidiga skörden är etableringen av höstspannmålen tidig i år. Vissa var igång redan före den 1 september och då vi kom in i september hade sådden på allvar kommit igång.

När höstspannmålen etableras över en längre period är det viktigt att utsädesmängden anpassas till såtidpunkten – ju senare sådd, ju högre plantantal.

Rekommenderade plantantal pr. m² for höstspannmål

 

 

Sådatum

Oktober

1.-3.

4.-7.

8.-11.

12.-15.

Höstvete

390

410

425

450

Höstkorn, 2r

-

-

-

-

Höstkorn, 6r

-

-

-

-

Höstkorn, hybrid

-

-

-

-

Höstråg, hybrid

230

270

290

-

Rågvete

340

360

-

-

Det är viktigt att korrigera plantantalet efter förhållandena. Man bör till exempel korrigera med +25 plantor per m2 på kalla lokaler, vid plöjningsfri odling och/eller på mycket styv lerjord.

När utsädesmängden skall beräknas, är det viktigt att vara kritisk till den förväntade grobarhetsprocenten – se tabeller:

Beräkning av utsädesmängd

Önskat plantantal pr m2 x TKV (TusenKornVikt)

% forväntad grobarhet

  =        Utsädesmängd i kg pr ha

 

 

 

 • TKV kan avläsas på storsäcken som utsädet levereras i.

Grobarhetsprocent

Såbädd

September

Oktober

Bra såbädd

85 – 90%

80 – 85%

Medelbra såbädd

80%

75%

Dålig såbädd

75%

70%

Växtodlingsbrev 11, 2018

 • Aktuellt i marken
 • Ogräsbekämpning i höstsäd
 • Sortresultat i höstråg

Aktuellt i marken

Rapsjordloppa i höstraps

På vissa jordar ser vi kraftiga angrepp av rapsjordloppa i höstraps och speciellt på de jordar som är sådda sent (efter den 20 augusti). Kontrollera därför dina marker efter blad som är gnagda. Skadetröskeln är 5-10 procent bortgnagda bladarealer, fram till att rapsen har 4 blad.

Använd 0,2 l Fastac 50 EC per hektar.

Där det nu finns problem med rapsjordloppa, kommer det senare att vara nödvändigt att bekämpa rapsjordloppans larver. Tidpunkten för denna behandling är första halvan av oktober. Denna sprutning kan kombineras med Belkar, antingen genom att köra 0,4-0,5 l per hektar Belkar + 0,2 l per hektar Fastac 50 EC eller under den sista delade behandlingen med 0,25 l per hektar Belkar + 0,2 l per hektar Fastac 50 EC.

Fastac 50 EC får bara användas två gånger per år. Alternativt kan användas 0,2 l Mavrik per hektar. Mavrik får bara användas en gång.

Svamp i betor

Skall du leverera dina betor sist under kampanjen, kan det fortfarande vara relevant att bekämpa bladsvampar. Utöver mjöldagg har man också observerat betrost. För svampbekämpning har Amistar, Mirador, Tiro och Comet Pro godkänts.

Svenska Foder rekommenderar 0,3 liter Tiro per hektar.

Det lönar sig inte att göra en svampbehandling vid mindre än 6 veckor till upptagning.

Den bästa svampeffekten uppnås genom en morgonsprutning på saftspända växter och med 200-250 liter vatten per ha.

Sniglarna

Med en ökad fuktighet i jorden kommer sniglarna åter. Vi förväntar dock inte samma problem som förra året.

Den mest optimala bekämpningen av sniglar får du genom att sprida snigelgift på svart jord, innan sniglarna har tillgång till anna föda. Använd 4-6 kg Ferrex omedelbart efter sådd i riskområden på din mark.

Håll ett öga på om snigelgiftet försvinner. Gör den det så upprepa behandlingen tills rapsen är så stor att den inte längre kan ta skada av sniglarna.

Notera att snigelgift inte bör blandas med utsädet, eftersom det ger en allt för dålig effekt. Sniglarna är riktigt glada för råg, men äter också höstvete och höstkorn.

Ogräsbekämpning

Det är inga stora förändringar i förhållande till föregående år. Det har kommit en ny produkt på marknaden som heter Purelo som är en bladning av Roxy och Sempra.

1 l Purelo = 0,83 l Roxy + 0,028 l Sempra.

Lexus är har utgått, och det därför inte längre möjligt att köpa medlet, men vi förmodar, att det finns restlager som kan och skall användas under denna höst. Använd 5-10 g Lexus tillsammans med Roxy/Sempra-lösningen eller Purelo och få en god effekt på kornvallmo, spillraps, sparvnäva och renkavle. Ett eventuellt restlager får lagligt användas till den 13 december 2018 och härefter finns det ett förvarings- och användningsförbud.

 

Effekt-% av tankmix (dos/ha) 

Om effekten är under 80% är effekttalet markerad med rött

Tidig standardlösning

Standard lösning

Renkavle

Renkavle +
Rajgräs

 

          DC 00 -11                     

DC 00-13

DC 11-30

DC 12-15

1,0 l Roxy +

0,1 l Sempra

2,0 l Roxy +

0,1 l Sempra

3,0 l Purelo

0,5 l Event Super 1

0,4 l Vätmedel

0,1 l Sempra +

0,6 Atlantis OD 1

Snärjmåra

94

97

98

X

81

Våtarv

99

99

99

X

99

Baldersbrå

93

94

93

X

97

Blåklint

91

93

93

X

91

Raps

69

80

83

X

97

Åkerviol

98

98

98

X

98

Sparvnäva

77

77

72

X

79

Rödplister

97

98

98

X

99

Kornvallmo

72

77

75

X

90

Fältveronika

97

98

98

X

95

Rajgräs

63

85

90

X

94

Kärrgröe

35

65

74

92

85

Vitgröe

89

96

97

23

90

Åkerven

94

98

99

   

1 Får inte användas i Höstkorn

Sortresultat i höstråg

Årets sortförsök i höstråg har nu publicerats på SLUoch de sorter Svenska Foder erbjuder har klarat sig fint.

 

A – B Omr. Skörd Kärne

15% vh.

Omr. D – F Skörd Kärne

15% vh.

Kg/ha

Rel.

Antal försök

Kg/ha

Rel.

Antal försök

Herakles sH

5490

90

2

5730

91

4

KWS Livado H

7330

120

2

7370

117

4

 

KWS Livado – Hybrid (H)

KWS Livado – en ny generation hybridråg med hög avkastning i kombination med en förbättrad sjukdomsprofil. Innehar även Pollenplusteknik vilket ger ökad pollenproduktion. Detta medför att beståndet skyddas bättre mot mjöldryga och ingen inblanding av populationsutsäde krävs.

Herakles - Syntetisk hybrid (sH)

Vinterhärdig syntetisk hybrid höstråg. Stråegenskaperna är goda och resistensegenskaperna mot mjöldagg och brunrost är särskilt goda.

 

Växtodlingsbrev 10, 2018

 • Bekämpning av spillsäd i höstraps
 • Gödsling av höstspannmål vid sådd
 • Rekommenderade såtider och plantantal i höstspannmål för Skåne
 • Såtabeller och utsädesmängder i höstspannmål
 • Beräkningar av utsädesmängder av hybridhöstkorn och hybridråg

Bekämpning av spillsäd i höstraps

När det finns så mycket spillsäd att rapsen störs i etableringsfasen bör du bekämpa det. Bekämpning görs tidigt och får som bäst effekt när spillsäden har 1-3 blad - ofta omkring 2 veckor efter att rapsen är etablerad. Spillsäd växer fram över en längre period och från olika djup i jorden och därför kan det vara nödvändigt med två behandlingar eventuellt bara i ytterkanten av arealen där jorden kan vara lite sämre plöjd.

Svenska Foder rekommenderar 0,3-0,5 l Agil 100 EC per hektar+0,1 l vätmedel/100 l vatten eller 0,5-1,0 l Focus Ultra+0,5 l Dash.

Med Agil 100 EC har du möjlighet att göra en behandling med minst 14 dagars mellanrum. Focus Ultra får bara användas en gång.

Bekämpningsmedel mot spillsäd i höstraps

  Ogrästyp

Agil 100 EC 

(l/ha)

Focus Ultra + DASH 

(l/ha)

Korn + Vete

0,3 - 0,5

0,5 - 1,0 + 0,5

Råg + gräsogräs

0,35 - 0,75

0,7 - 1,5 + 0,5

 

Dos anpassas efter vilken spannmålstyp som skall bekämpas, samt hur stor spillsäden har blivit. Vårkorn är mest känslig och därefter kommer höstkorn, vete och råg i nämnd ordning. Lägst dos på spillsäd med mindre än 3 blad och högsta doseringen vid mycket ogräs och vid bekämpning av gräs.

Maxdos för Agil 100 EC är 1,5 l produkt per ha och år och för Select Plus 1,0 l per ha och år. Sist på året kan man följa upp med en Kerb-behandling som också är effektiv mot resistenta gräs.

Gödsling av höstspannmål vid sådd

Det har på senare år varit ett klart ökat fokus på att tillföra höstspannmålen gödning vid etableringen. Genom att placera gödning vid sådden optimerar vi rotbildningen och etableringen av grödan på hösten. Behovet är inte de stora mängderna, 10-20 kg N per ha – motsvarande 50-100 kg handelsgödsel har visat synliga effekter. De stora vinsterna uppnås om höstsådden möter motstånd i etableringsfasen. I nedanstående scenarier är höstgödslingen särskilt relevant.

 • På arealer med en låg kväveförsörjning från jorden – höstspannmål tar vanligen upp 20-50 kg N per ha på hösten.
 • På arealer med risk för manganbrist. Speciellt i höstkorn, men också i höstvete kan det vara en stor fördel att använda en försurande handelsgödsel för att förebygga manganbrist.
 • På arealer där man har myllat ner stora mängder korn – eller gräsfröhalm.
 • På arealer med låga fosfortal
 • På kalla arealer

Svenska Foder har flera olika sorters handelsgödsel, som på var sitt sätt är ideala i och med etableringen av höstspannmålen, men vi vill speciellt rekommendera antingen NS 21-24 (svavelsur ammoniak) eller NP 12-23 (MAP).

NS 21-24 (Svavelsur Ammoniak)

 • Känd för sin försurande effekt som bidrar till att minimera risken för tidig manganbrist.
 • Manganbrist kan förorsaka utvintring och denna risk minimeras genom att sprida ut svavelsur ammoniak.
 • Är speciellt aktuell på lätta och/eller svarta jordar
 • Kan spara den första behandlingen med PROFI ManganNO3

NP 12-23 (MAP/monoammoniumfosfat)

 • Känd för den försurande effekten som bidrar till att minimera risken för tidig manganbrist.
 • Fosfor är viktigt för höstspannmålens rotutveckling, och en välutvecklad rot är avgörande för en lyckad tillväxtsstart.
 • Fosfor är inte särskilt mobilt i jorden, så särskilt på arealer med en låg fosforförsörjning/låga fosfortal är det mycket viktigt och främmande för rotutvecklingen att man lägger ut 10-20 kg P vid sådden.
 • Manganbrist kan förorsaka utvintring, och denna risk minimeras genom att lägga ut MAP.
 • Är speciellt aktuell på lätta eller/och svarta jordar
 • Kan spara den första behandlingen med PROFI ManganNO3

Vi har också flera typer av NPK-gödning i sortimentet som t.ex.:

 • NPK 17-5-10 m/S, Mg, B
 • NPK 21-3-10 m/S, Mg, B

De två NPK-gödslingar är aktuella på de ställen där de också bör tillföras kalium på hösten. Det är särskilt aktuellt på jordar med ett lågt Kt, eller på lättare jordar där kaliumförsörjningen från ”naturens sida” är markant mindre än på en bra lerjord. Man bör på dessa jordar tillföra en del av den planlagda mängden kalium på hösten, eftersom kalium har betydelse för vinterspannmålens övervintringsförmåga.

Gödsling bör göras

Handelsgödningen bör tillföras vid etablering som huvudregel. Har man inte möjlighet att gödsla vid sådd, kan man blanda gödningstyperna Svavelsur ammoniak eller MAP med utsädet och sprida ut det samtidigt. I de rekommenderande mängderna skulle det inte finnas någon risk för att skada utsädet och därmed grobarheten.

Rekommenderade såtider och plantantal i höstspannmål för Skåne

En god etablering är en av de viktigaste förutsättningarna för ett högt utbyte och därför bör det som utgångspunkt sås då man kan ha en god såbädd efter 1 september. Försöken i höstvete visar klart, att ju tidigare vete etableras, ju högre är utbytespotentialen.

När det väl är sagt så kall man dock vara uppmärksam på att den optimala såtidpunkten varierar från art till art, och att man bör ta hänsyn till förfrukt, sort, såbäddens kvalitet och inte minst förekomst av gräsogräs när man ska välja såtidpunkt. Tillexempel bör man på arealer med mycket gräsogräs utföra sådd 14 dagar efter den tidigast rekommenderande tidpunkten, tex om man har problem med renkavle.   

Likaledes skall man vara uppmärksam på att tidig sådd ger större risk för havrerotsot, större risk för liggsäd, ökad risk för utvintring och ökad mottaglighet för svampsjukdomar.

Nedan har vi listat några generella riktlinjer för den optimala såtidpunkten:

 • Höstvete, 1 års: 1 september till 25 september. För att minimera risken för rotdödare börjar man med 1 års markerna.
 • Höstvete 2 års: 15 september till 25 september på grund av risken för rotdödare.
 • Höstkorn 6rads: 5 september till 20 september
 • Höstkorn hybrid: 5 september till 20 september
 • Höstkorn 2rads: 10 september till 20 september, Höstkorn är den höstspannmålsart som är mest känslig för förändringar i såtidpunkt och bör inte sås för tidigt.
 • Rågvete: 1 september till 30 september
 • Råghybrid: 1 september till 30 september

Såtabeller och utsädesmängder i höstspannmål

Rekommenderade plantantal pr. m2 för höstspannmål

Sådato

September

Oktober

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

1-3

4-7

8-11

12-15

Höstvete

220

250

280

310

340

370

390

410

425

450

Höstkorn, 2r

-

-

265

290

315

340

-

-

-

-

Höstkorn, 6 r

-

205

230

255

280

305

-

-

-

-

Höstkorn, hybrid

-

170

185

205

220

-

-

-

-

-

Råg, hybrid

150

160

170

185

195

210

230

270

290

-

Rågvete

200

220

240

280

300

320

340

360

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • På kalla lokaliteter bör plantantalet ökads med 25 plantor per m2
 • På arealer som odlas plöjningsfritt bör plantantalet ökas med 25 plantor per m2
 • På mycket styv lerjord bör plantantalet ökas med 25 plantor per m2

 

Plantantal

Ju tidigare sådd desto lägre plantantal, och därför stiger det optimala plantantalet från ca. 220 pl/m2 vid sådd 1 september till över 400 pl/m2 vid sådd i oktober. I ovanstående tabell har vi angivet en rekommendation på det optimala plantantalet för enskilda arter. Det är viktigt att korrigera plantantalet efter förhållandena – man bör tillexempel korriera med plus 25 plantor per m2 på kalla lokaliteter, vid plöjningsfri odling och/eller på mycket styv jord.

Utsädesmängden kan avläsas direkt i såtabellen för höstspannmål, eller beräknas med hjälp av den formeln. Innan avläsningen och beräkningen skall man ta ställning till det önskade plantantalet. TKV (tusenkornsvikten) kan avläsas på den storsäck som utsädet levereras i.

Grobarhetsprocent

Såbädd

September

Oktober

God

85 - 90 %

80 - 85 %

Medel

80 %

75 %

Dålig

75 %

70 %

 

Beräkning av utsädesmängd

Förväntat plantetal pr m2 x TKV (Tusenkornvikt)

% Förväntad grobarhet

  =        Utsädesmängd i kg pr ha

 

 

 

Utsädesmängd (kg/ha) vid olika plantantal och TKV. Grobarhet = 85 %

Plantantal/TKV

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

160

64

68

72

75

79

83

87

90

94

98

102

105

200

80

85

89

94

99

104

108

113

118

122

127

132

240

96

102

107

113

119

124

130

136

141

147

152

158

280

112

119

125

132

138

145

152

158

165

171

178

184

320

128

136

143

151

158

166

173

181

188

196

203

211

360

144

152

161

169

178

186

195

203

212

220

229

237

400

160

169

179

188

198

207

216

226

235

245

254

264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom ihåg att vara kritisk mot såbäddens kvalitet, när grobarhetsprocenten skall justeras.

Beräkning av utsädesmängder av hybridhöstkorn och hybridråg

Hybridhöstkorn och hybridhöstråg levereras i units, som vanligen innehåller 1 miljon frö. Önskar man att räkna ut hur många units som skall användas per hektar och hur många kg såmaskinen ska insås till, kan man följa nedanstående räkneexempel.

 • En unit innhåller 1 miljon kärnor
 • Man önskar tillexempel att etablera 170 plantor per m2 x 10 000 m2 = 1 700 000 plantor per hektar.
 • Med en grobarhet på 85 % motsvarar det 170/85x100=200 kärnor per m2=2 000 000 kärnor per hektar
 • 1 000 000 frö per unit/2 000 000 kärnor per hektar = 0,50 ha per unit eller 2,0 units per ha.
 • Vikten av en unit varierar från art till art och från sort till sort. Om vikten inte uppges på emballaget vägs en unit eller så avläser man TKV på emballaget. Är TKV tillexmpel 45 gram för 1000 kärnor multipliceras detta med 1 000 000 kärnor som är i en unit = 45 kg per unit
 • Önskar man att så tillexempel 2,0 units per hektar med en sort som har en TKV på 45, så ställer man in maskinen till 2,0 x 45 kg per unit = 90 kg per ha plus eventuellt lite extra för exempelvis överlappning.

Växtodlingsbrev 9, 2018

 • Aktuellt i marken
 • Glyfosat i stubben
 • Sortresultat i höstvete och höstkorn

Aktuellt i marken

Svamp i betor

Nu har vi fått regn och betorna har börjat växa igen. Utöver mjöldagg har man också observerat betrost. För svampbekämpning har Amistar, Mirador, Tiro och Comet Pro godkänts. Vi rekommenderar i grunden 2 svampbehandlingar – oavsett om det är socker-, foder- eller energibetor, där:

 1. Behandlingen utförs i slutet av juli vid början av angrepp med 0,3 liter Comet Pro per ha.
 2. Behandling 3 veckor senare med 0,3 liter Comet Pro, eventuellt tillsätts 0,3 liter Tiro per ha, 2 behandlingar är aktuella i betorna som ska tas upp senare än i början av oktober.
 3. Behandling ytterligare 3 veckor senare – normalt i mitten av september ned 0,3 liter Tiro per ha. Denna behandling kan vara relevant i några år i betorna, som skall tas upp i november.

Det lönar sig inte att göra en svampbehandling vid mindre än 6 veckor till upptagning.

Den bästa svampeffekten uppnås genom en morgonsprutning på saftspända växter och med 200-250 liter vatten per ha.

Sniglarna

Med en ökad fuktighet i jorden kommer sniglarna åter. Vi förväntar dock inte samma problem som förra året.

Den mest optimala bekämpningen av sniglar får du genom att sprida snigelgift på svart jord, innan sniglarna har tillgång till anna föda. Använd 4-6 kg Ferrex omedelbart efter sådd i riskområden på din mark.

Håll ett öga på om snigelgiftet försvinner. Gör den det så upprepa behandlingen tills rapsen är så stor att den inte längre kan ta skada av sniglarna.

Notera att snigelgift inte bör blandas med utsädet, eftersom det ger en allt för dålig effekt.

Behandling med glyfosat efter skörden

- stubben innan höstsådden

Innan direktsådd och vid plöjningfri odling kommer det ofta att vara behov för bekämpning av plantor från spillsäd innan man sår höstgrödan på arealen.

Den markbehandling som görs innan och i förbindelse med sådd är ofta inte tillräcklig för att bekämpa fröogräset, så vi rekommenderar därför att fröogräset bekämpas med

 • 1,1 – 2,0 l Glyphomax 480 + additiv pr. ha eller
 • 1,2 – 2,1 l Envision 450 + additiv pr. ha eller
 • 1,5 – 2,7 l Glypper + additiv pr. ha

Om gräsogräs som rajgräs har har blivit tuver är det viktigt att använda en förnuftig dos glyfosat på upp till 1 200 gram motsvarande 2,5 l Glyphomax HL per ha.

Bekämpning av kvickrot och tistlar med mera

3-4 veckor efter skörden när kvickrot och tistel har god tillväxt uppnås den bästa effekten. När ogräset har den storleken kan vi få glyfosat transporterat ut i änden av rötterna och därmed uppnå den maximala effekten. Rekommederad dos:

 •  2,3 – 3,0 l Glyphomax 480 + additiv pr. ha eller
 • 2,4 – 3,2 l Envision 450 + additiv pr. ha eller
 • 3,0 – 4-0 l Glypper + additiv pr. ha.

Hög dos för tistlar.

Avstånd mellan sprutning och jordbehandling

Börja inte med jordbearbetningen för tidigt. Det bör gå 2-10 dagar mellan sprutning och jordbehandling. Kortast tid, då det bara är fröogräs som skall bekämpas och längst tid om det är rotogräs som skall bekämpas. Sent på hösten bör det gå minimum 14 dagar.

Varför ska man tillsätta ett eller flera additiver till glyfosaten?

Glyfosatmolekylen binder sig gärna med bl.a. calcium, magnesium och järn från sprutvattnet. Därmed blir glyfosatmolekylen inaktiv. NovaBalance förhindrar att glyfosaten binder sig till Ca, Mg och Fe.

Vätmedel har en positiv inverkan på genomträngningen av plantornas växtsätt, och håller dropparna fuktiga längre, så att det aktiva ämnet får bättre tid att diffundera in i plantorna.

Dosering av additiver

Vattenhårdhet                                         NovaBalance                                           Vätmedel­­­   

Mjukt vatten                                             0,05 l pr. ha                                              0,2 l pr. ha
Medelhårt vatten                                      0,10 l pr. ha                                              0,2 l pr. ha
Hårt vatten                                               0,20 l pr. ha                                              0,2 l pr. ha

Kom ihåg att additiverna alltid skall tillföras sprutvätskan före glyfosaten.

Sprutteknik

 • Man bör använda max 100-150 liter vatten per ha
 • Den bästa spruttiden är på morgonen utan förmycket dagg och med hög ljusintensitet under dagen.
 • För att undvika avdrift mot gräskanterna och grannens trädgård, bör alltid en avdriftsreducerande sprutteknik användas.
 • Det bör max användas 100 – 150 l vatten pr. ha

Sortresultat i Höstvete och Höstkorn

Försök för höstvete och höstkorn publicerat på SLU och de sorter Svenska Foder erbjuder har klarat sig fint. Höstvete är fortfarnde preliminära uppgifter, medan höstkorn är definitiva.

Höstvete

 

A – B Omr. Skörd Kärnor 15% vh.

Omr. D – F Skörd Kärnor 15% vh.

Egenskaper

Kg/ha

Rel.

Antal försök

Kg/ha

Rel.

Antal försök

Ellvis (EKO)

6670

95

4

8340

102

8

Kvarnvete

Mariboss

7380

105

4

8690

106

8

Foder

Torp

7090

101

4

8590

105

8

Foder

RGT Reform

6940

99

4

8080

99

8

Kvarnvete

Praktik

6960

99

4

8080

99

8

Kvarnvete

 

Ellvis – kvarnvete & EKO

Ett kvalitetsvete med mycket goda odlings- och bakningsegenskaber. Den är väl anpassad til våra nordiska förhållanden och den goda falltalsstabiliteten har visat sig ge Ellvis mycket små fältgroningsskader under besvärliga år. Kort sagt är Ellvis en välbalanserad sort, som ger mervärde för både dig som lantbrukare och slutanvändaren.

RGT Reform – Kvarnvete

Ett A-kvalitetsvete med hög skördenivå. Den är vinterhärdig, med ett högt och stabilt falltal och har därmed hög skörde- och kvalitetssäkerhet. Karaktäristiskt för RGT Reform är ett brett resistenspaket mot fusarium, bladseptoria och mjöldagg, såväl som gul- och brunrost.

Mariboss – Foder

Högt avkastande foder och etanolvete med utmärkt vinterhärdighet. En sort som har mycket god bestockningförmåga, vilket ger orgräsen tuff konkurrens. Har hittills visat unik resistens mot gulrost och legat på en låg nivå avseende övriga sjukdomar. Mognaden är 3 dagar senare än mätarblandingen vilket gör Mariboss til ett bra komplement till andra tidigare grödor på gården. Mariboss har fungerat särskilt väl även vid senare sådd. Sorten är dessvärre redan slutsåld.

Torp – Foder

Torp är fodervetet med högst avkastning i Sverige! Den är medellång och har mycket god stråstyrka. Torp har utmärkt sjukdomsresistens särskilt mot septoria och mjöldagg. Medeltidig mognad och högt energiinnehåll.

Praktik – kvarnvete

Ett vinterhärdigt kvalitetsvete med många fördelar. Tidig mognad som ger förutsättningar för en gynnsam höstrapssådd, ett stabilt falltal, hög proteinhalt och god kärnkvalitet. Tillsammans med sina utmärkta bakningsegenskaper gör det Praktik till ett säkert val under våra nordliga förhållanden.

Stava – kvarnvete EKO

Brödvete för alla höstveteodlande områden. Utmärkt resistens mot mjöldagg och rost. Något högre tolerans mot vanlig stinksot och dvärgstinksot än övriga sorter. Stava är en mycket vinterhärdig sort som har avkastning i nivå med Kosack. Den har ett förhållandevis långt strå och god kärnkvalitet.

Höstkorn

Bazooka har klarat sig riktigt bra och i Svenska Foder har vi fortfarande utsäde av denna toppsort.

 

A – B Omr. Skörd Kärne 15% vh.

Omr. D – F Skörd Kärne 15% vh.

Kg/ha

Rel.

Antal försök

Kg/ha

Rel.

Antal försök

Frigg

8770

103

21

9710

103

12

SU Ellen

8770

104

15

9700

103

9

Bazooka

9380

111

8

10130

108

5

 

SU Ellen - 6-rads linjehöstkorn
SU Ellen har en extremt tidig mognad och i jämförelse med höstkornen en god vinterhärdighet. Strået är medellångt med mycket god stråstyrka och en låg tendens till stråbrytning. Sorten er dessvärre redan slutsåld.

Frigg - 2-radskorn
Frigg presterar en hög stabil avkastning i hela landet och har en tidigare mognad än mätarsorten. Frigg har en hög vinterhärdighet och goda stråegenskaper där strået är relativt kort med en god stråstyrka. Dess kärnkvalitet är god med en tillfredställande rymdvikt. Frigg är en frisk sort med god motståndskraft mot kornrost i jämförelse med 6-radskorn. Sorten er dessvärre redan slutsåld.

Bazooka - 6-rads hybridhöstkorn Nyhet!
Bazooka är ett nytt 6-rads hybridhöstkorn med mycket god avkastningspotential och god rymdvikt. Genom tidig mognad och långt stabilt strå finns en god halmtillgång. God stärkelsehalt borgar dessutom för ett högt fodervärde. Under hösten har Bazooka en mycket kraftig bestockning och kommer fullt till sin rätt vid tidig sådd med låg utsädesmängd. Vinterhärdigheten är genomsnittlig.

 

 

Växtodlingsbrev 8, 2018

 • Behöver du grovfoder?
 • Sortförsök höstraps 2018
 • Strategier mot ogräs i höstraps

Behöver du grovfoder

På de flesta mjölk- och köttgårdar kommer det bli problem med att få grovfodret att räcka, man kan överväga att så rågvete vid den först kommande möjligheten med en inblandning av rajgräs. Om man får en kraftig tillväxt på grödan att kan man ta en skörd innan vintern, och annars i början av maj. Därefter kan man till exempel så majs. Svenska Foder kan nu erbjuda KWS Livado som är en hybrid höstråg med god vinterhärdighet. Använd 2 units/ha.

Sortförsök höstraps 2018

Nu kom regnet och rapsen skall sås. De första försöksresultaten i höstraps är nu tillgängliga på www.svenskraps.se och Svenska Foders sorter klarar sig riktigt bra.

Skördresultat

Höstraps 2018

Område A,

3 försök

Område B,

1 försök

Område D

2 försök

Område E

2 försök

DK Explicit, H

106

112

103

112

DK Exclaim, H

105

114

93

101

PR44D06, H

95

104

103

92

Dariot, H

98

104

96

104

DK Exception, H

100

111

91

106

Compass, H

95

97

94

83

ES Alegria, L

94

102

107

75

sortblandning (DK Exstorm, Avatar, DK Explicit, Dariot = index100)

 

 

Samlade resultat 2017

När du väljer din rapssort är det viktigt att titta efter en sort med hög stabil råfett- och fröskörd, god resistens mot sjukdomar och god vinterhärdighet och god stjälkstyrka.

Läs mer om sorternas egenskaper i växtodlingsbrev 2

Strategier mot ogräs i höstraps

Svenska Foder rekommenderar två basmedel i höstraps, nämligen Belkar och Clomazonprodukten Centium 36 CS. Redan vid sådd skall du ha tagit beslut om vilket medel du skall använda eller om du vill kombinera dem.

Belkar verkar på många viktiga ogräsarter, däribland kamomill, som vi ofta har svårt att hitta bra dagar att bekämpa med Matrigon på våren. Erfarenheterna från säsong 2017-2018 visar att det bör användas en dos på minimum 0,4 l/ha och gärna 0,5 l/ha i en väletablerad rapsgröda för att uppnå tillräcklig effekt på kamomill.

Fördelen med Belkar är att du kan vänta med att behandla grödan tills du vet om grödan är väletablerad.

Har du mycket dominerande ogräs av kamomill och näva uppnås den bästa effekten genom en delad sprutning. Första sprutningen med 0,25 l bör då göras när rapsen har 2-5 örtblad och uppföljande behandling knappt tre veckor senare.

Belkar har inte så god effekt på våtarv, men med en dosering på 0,5 l Belkar per hektar kan man förvänta 70-80% effekt. Åkerviol kan inte bekämpas med Belkar, men behandlingen kommer att ha en hämmande effekt på växten. Tänk på att Belkar bara kan blandas med  insekticider. Till andra medel bör det vara en lucka på 7 dagar mellan behandlingarna.

Centium 36 CS ger god mening att använda där det finns problem med vitgröe, lomme, våtarv. Centium 36 CS rekommenderas dessutom på arealer med ett kraftigt bestånd av ogräs, som kan hämma rapsen i de tidiga faserna. På arealer där det vid nederbörd kan bli svårt att köra, kan det likaledes vara en god försäkring att få sprutat Centium 36 CS omedelbart efter sådd.  

Centium 36 CS används med en dosering på 0,2-0,25 l/ha, lägsta doseringen på lätt jord. För optimal effekt av medlet är det viktigt med en god markfukta vid tidpunkten för sprutningen eller direkt efter.

Belkar och Centium 36 CS kan användas på följande sätt: 

Dominerende ogräsarter

Stadie

Dos, pr. ha

Mjuknäva, skatnäva, snärjmåra och kamomill 

12-15 +

3 veckor senare

0,25 l Belkar

0,25 l Belkar

Kamomill, snärjmåra, blåklint och vallmo

16-30

0,4-0,5 l Belkar

Vitgröe, lomme och våtarv

Senast 3 dagar efter sådd

0,2-0,25 l Centium 36 CS

Vitgröe, vårtarv, lomme, vallmo, kamomill m.fl.

Senast 3 dagar efter sådd

16-30

0,2-0,25 l Centium 36 CS 0,4 - 0,5 l Belkar

 

Höstraps behöver näring på hösten

Höstrapsen ger tillbaka bra med en bra växtnäringsförsörjning på hösten. En väletablerad höstraps kan på hösten plocka upp 80-100 kg N per hektar och nästan samma mängd kalium.  

Höstrapsen tillförs max 60 kg N per hektar, på sandjordar är kalimtillförseln särskilt viktig.

Höstrapsen har ett stort upptag av näringsämnen på hösten och den mängd som jorden inte kan erbjuda, skall tillföras i gödning. Hur du i praktiken kan gödsla din raps på hösten är beroende på följande förhållande: 

 • jordtyp
 • jordens näringsstatus
 • förfrukt
 • tillgång till husdjursgödsel
 • Halmnedmyllning
 • Såmetod, mm.

Vi rekommenderar att du tillexempel använder YaraMila 21-3-10 S, mg, B eller YaraMila Raps 17-5-10 S, Mg, B vid sådd. Om du använder stallgödsel kan du komplettera med ex. NS 27-4 så du når 60 kg N per ha.

Växtodlingsbrev 7, 2018

 • Svampbekämpning i betor
 • Alla tiders chans för etablering av höstraps i rätt tid
 • Ha fokus på plantantal och utsädesmängd i höstraps
 • Utsäde är i år inte betat mot rapsjordlopper
 • Var uppmärksam på sniglar även om det är torrt

Svampbekämpning i betor

Flera års försök med svampbekämpning i sockerbetor har visat stora och stabila nettovinster på 8-10% i genomsnittliga utbyten. De mest förlustgivande bladsjukdomarna är mjöldagg, betrost, ramularia och delvis cercospora. Det finns stora skillnader i sorternas mottaglighet för de enskilda sjukdomarna, men ingen av sorterna är resistenta mot en eller flera bladsvampar. Det är årets tillväxtförhållanden som bestämmer svårighetsgraden av enskilda sjukdomar.

Eftersom året har varit mycket torrt och inga bladsvampar har hittats, avråder vi från svampbekämpning i sockerbetor.

Undantag kan förekomma i fält som är bevattnade.

Läs mer om Svenska Foders rekommendationer i växtodlingsbrev nr. 6

 

Alla tiders chans for etablering av höstraps i rätt tid

Så rapsen tidigt och i en väl tillrädd såbädd utan risk för kraftigt regn de första dagarna efter sådd. Det är det bästa förutsättningarna för rapsen enligt både försöksmässiga och praktiska erfarenheter: ”hellre lite förtidigt än lite för sent”. Med den tidiga skörden i år har vi världens möjlighet att så i helt rätt tid, under förutsättning att det kommer regn. Vi rekommenderar inte att man påbörjar sådden av höstraps innan det kommit ett minimum av 20-30 mm regn som ordentligt ger fukta i jorden.

Den optimala såtidpunkten för höstraps är olika beroende på lokal men ligger normalt mellan den 5 och 25 augusti. Det är stor skillnad på hur rapssorterna utvecklar sig på hösten, så var uppmärksam på de sortmässiga rekommendationerna för en optimal såtidpunkt.

Läs mer om rapssorternas egenskaper i växtodlingsbrev 2, 2018.

Vid sådd av hybridraps bör du ha fokus på att utnyttja rapsens förmåga att förgrena sig – så därför ett passande lågt plantantal. Vår rekommendation är att hybridrapsen bör etableras 30-35 plantor per m2och 40-45 plantor om sorten är en linjesort. Lite färre plantor per mvid tidig sådd, och lite flera plantor per mvid sen sådd.

Rapsfröet skall placeras i fuktig jord på maximalt 2 cm djup.

Kom ihåg att korrigera utsädesmängden för såbäddens kvalitet, såtidpunkt, överlappning, etc.

 

Ha fokus på planttal och utsädesmängd i höstraps 

- beräkning av antal units och kg per ha.

Rapsutsäde levereras i units med ett besämt antal grobara frö.

Beräkning av antal ha per unit

För att räkna ut hur många units du skall använda för din areal, kan du använda tabellen till höger. Hitta det önskade planttalet i kolumnen till vänster och avläs i tabellen till höger, hur många hektar du kan så per unit.

Hybridraps

Antal ha. pr. unit

Önskat antal plantor

pr. m²

Antal mio. frö

pr. unit

1,5

20

6,8

25

5,4

30

4,5

35

3,9

40

3,4

45

3,0

50

2,7

Här har vi räknat med en grobarhet på 90 %

 

Ett exempel på avläsning av tabellen:

 • Du har planerat 40 ha med raps.
 • Du vill så 30 planter pr m² DK Exclaim.
 • I tabellen kan du se att 1unit DK Exclaim (1½ mio. frö) med den önskade udsädesmängden räcker till 4,5 hektar.
 • Du beräknar därefter, att du behöver 40/4,5 = 8,9 units till hela din rapsareal.

 

Beräknar av antal kg per ha

Tusenkornvikten på raps kan variera en del och därför är det viktigt för inställning av såmaskinen att beräkna den exakta utsädesmängden i kg per hektar. Det kan göras på flera sätt:

 • Om inte vikten är angiven på emballaget vägs en unit. Den väger till exempel 10,8 kg
 • I tabellen ovanför räcker 1 unit till 4,5 hektar (30 pl/moch en grobarhetsprocent på 90%)
 • 10,8 kg/4,5 ha = 2,40 kg per ha
 • Maskinen ställs in på 2,4 kg rapsfrö per ha

 

Eller använd standardformeln för utsädesmängd:

Utsädesmängd i kg/ha = Antal planter per m2 x tusenkornvikt (TKV)
                                            % förväntad grobarhet

Räkneexempel:

                                         30 pl/m2 x 7,2 gram = 2,4 kg/ha
                                                     90%

Utsädet är i år inte betat mot rapsjordloppan.

Till kommande höst förväntas en måttlig förekomst av rapsjordloppan. Vi har till dags dato haft ett varmt år med många skadedjur och ur det perspektivet, menar vi, bör man vara extra uppmärksam på rapsjordloppan.

Det finns i år ingen dispans att använda betningsmedel på utsädet. Vi kan därför inte beskydda grödan mot de tidiga angreppen av rapsjordloppa, som skadar genom att gnaga på plantorna.

Ett tidigt angrepp av rapsjordloppa i utvecklingsfasen kan i värsta fall tunna ut plantbeståndet så våldsamt att grödan blir förstörd. Hålll därför ett vakande öga  på rapsen, redan när den gror.

Om mer än 5-10% av bladarealen blir uppätet i rapsens kimbladstadie och fram till att rapsen har 4 lövblad används 0,20 Fastac 50 EC.

 

Se upp för sniglar – även om det är torrt!

Torkan har ett bra grepp över stora delar av Sverige i år och det betyder att snigelförekomst har varit begränsad. Det betyder inte att de är utdöda, och när förhållandena återigen blir ideala för sniglar med fuktigt väder, kommer vi att se dem igen.

Sniglar bör du ha respekt för och förebyggande av allvarliga snigelangrepp kan göras med lite management:

 • Jorden hålls svart från skörd till att höstrapsen etableras antingen vid jordbearbetning eller glyfosatbehandling.
 • Vid etablering av rapsen bör du se till så att såbädden är finkornig och packad, så att det inte finns kokor som sniglarna lätt kan röra sig emellan.
 • På mycket lerhaltig jord kan det vara en fördel att inte plöja och iställlet harva djupt ett par gånger, eftersom såbädden annars kan bli för kokig. Grov kultivatorsådd kan vara riskabelt på lerjord, eftersom sniglarna lätt kan flytta sig mellan fukt i jorden och mat på ytan. Harvning innan kultivatorsådden kan reducera snigelrisken.

När du bekämpar sniglar med snigelbekämpningsmedel kan du inte förvänta en effekt på samma sätt som vid en bekämpning med insekticider. Det är därför viktigt att du ligger steget före sniglarna och detta gör du genom att kontrollera om det finns sniglar! Gör det till en vana att lägga ut ett snigelskydd i marken med lite lockmat som till exempel vetekärnor, och du får snabbt en bild av hur mycket sniglar du har på dina marker.

Den mest optimala bekämpningen av sniglar får du genom att sprida snigelgift på svart jord, innan sniglarna har tillgång till annan föda. Använd 4-6 kg Ferrex omedelbart efter sådd i riskområden på din mark.

Håll ett öga på om snigelgiftet försvinner. Gör den det så upprepa behandlingen tills rapsen är så stor att den inte längre kan ta skada av sniglarna.

Notera att snigelgift inte bör blandas med utsädet, eftersom det ger en allt för dålig effekt.

 

Växtodlingsbrev 6, 2018

 • Löss- och svampbekämpning i majs
 • Svampbekämpning i betor

Löss och svampbekämpning i majs

Fält med ett stort antal löss har observerats i år. Äldre försök visar dock att det ska finnas flera hundra löss per planta före någon bekämpning är lönsam. Det rekommenderas att spruta i början av koloniformationen på de flesta plantorna. Använd 0,2-0,3 liter Fastac 50 EC per ha som har godkännande fram till st. 53.  

Svampsprutningen måste times lokalt, beroende på lokala behov. Riskfält är

 • områden med många års intensiv majsodling,
 • områden som inte är plöjda,
 • en dålig plöjning med många stubbrester från förra årets majsfält,
 • områden med kärnmajs och kolvmajs, eftersom de har en längre växtsäsong eller helt enkelt
 • fält som är svaga och utsatta för infektion.

Majs kan angripas av ögonfläcksjuka, bladfläcksjuka och rost.

Ögonfläcksjuka trivs under kalla (14-18 °C) och fuktiga förhållanden.

Bilderna visar angrepp av ögonfläcksjuka. Till vänster är ett tidigt stadium där det kan vara svårt att se svampangreppet.
�gonfl�cksjuka tidigt stadium�gonfl�cksjuka

 

Majsens bladfläcksjuka trivs bäst vid något högre temperaturer (22-25 °C) och även i fuktigt väder och bladfukt. Båda bladsvamparna överlever på växtrester av majs, och därför ger förfrukt majs och/eller många växtrester på markytan större risk för angrepp.

Bekämpning

I riskfält rekommenderas alltid att utföra en svampbehandling i st. 51-55, medan behandling i plöjda fält endast rekommenderas för över 35% drabbade växter på bladet som stöder kolven.

Svenska Foder rekommenderar att svampbehandlingen görs med antingen 0,6 liter Propulse, som är godkänd hela vägen till st. 69 (avslutat blomning) eller 0,8 liter Comet Pro per ha, vilket är välkänt och testat men godkänt endast till st. 65 (början blomning).

Bekämpning utförs vanligen under perioden från st. 51 och tills sprutningsperioden. Upptäcks tidiga angrepp rekommenderas en delad behandling med 2 x 0,4 liter Propulse eller 2 x 0,5 liter per ha Comet Pro med 2-3 veckors intervall.

V�xtperioder

 

Använd 250-300 liter vatten per ha för att få bladen effektivt täckta. Dessutom rekommenderar vi en eftermiddagssprutning där plantorna inte är saftspända, eftersom det ger minimal kör skada på majsen.

Svampsprutvätskan kan blandas med 2-3 liter Profi Majs där det finns misstankar om brist på mikronäringsämnen. Särskilt i år när det är mycket torrt på många ställen, skulle det vara relevant att inkludera Profi Majs och följ eventuellt upp 2-3 veckor senare medan det fortfarande är möjligt att köra i majsen.

Profi Majs kan bland annat säkerställa en optimal bor-nivå för kärna sättningen. Majsen är också känslig för bristen på magnesium, mangan och zink, och flera försök har visat relativt stor utbytesökning för tillförsel av mikronäringsämnen de senaste åren. Profi Majs innehåller både fosfor, bor, mangan, zink, magnesium och kalcium.

Svampbekämpning i betor

Flera års försök med svampbekämpning i sockerbetor har visat stora och stabila nettovinster på 8-10% i genomsnittliga utbyten. De mest förlustgivande bladsjukdomarna är mögel, betrost, ramularia och delvis cercospora. Det finns stora skillnader i sorternas mottaglighet för de enskilda sjukdomarna, men ingen av sorterna är resistenta mot en eller flera bladsvampar. Det är årets tillväxtförhållanden som bestämmer svårighetsgraden av enskilda sjukdomar. Vanligtvis startar de första angreppen i mitten av juli.

Val av medel

För svampbekämpning i sockerbetor har Amistar, Mirador, Tiro och Comet Pro godkänts. Vi rekommenderar i grunden 2 svampbehandlingar - oavsett om det är socker-, foder- eller energibetor, där:

 1. behandling utförs i slutet av juli vid början av angrepp med 0,3 liter Comet Pro per ha.
 2. behandling 3 veckor senare med 0,3 liter Comet Pro, eventuellt tillsätts 0,3 liter Tiro per ha. 2 behandlingar är aktuella i betorna som ska tas upp senare än i början av oktober.
 3. behandling ytterligare 3 veckor senare - normalt i mitten av september med 0,3 liter Tiro per ha. Denna behandling kan vara relevant i några år i betorna som ska tas upp i november.

Det lönar sig inte att göra en svampbehandling vid mindre än 6 veckor till upptagning.

Den bästa svampeffekten uppnås genom en morgonsprutning på saftspända växter och med 200-250 liter vatten per ha.

Betmj�ldagg

Betrost

Betmjöldagg ses som en gråvit, filtaktig beläggning. Tidiga angrepp kan vara svåra att se - särskilt på fuktiga växter. Betmjöldagg trivs bra i varmt (25 °C) och torrt väder.

Betrost ses som rostiga 1 mm pustler spridda på bladen. Runt pustlarna finns det ofta en gulaktig kontur. Betrost utvecklas i varmt (15-18 °C) och fuktigt väder.

 

Ramularia

Cercospora

Ramularia ses som gråbruna 4-12 mm fläckar - ofta med mörkbruna kanter. Ramularia trivs bäst vid varmt (18-20 °C) och fuktigt väder.

Cercospora ser ut som ramularia, men fläckarna är mer askgrå. Cercospora trivs bäst i varmt (24-32 °C) och fuktigt väder. Svampen är sällan ett problem i Sverige.

Växtodlingsbrev 5, 2018

 • Aktuellt i marken
 • Plocka bort flyghavre
 • Aktuellt i marken

Aktuellt i marken:

Bladlus - hur länge skall man bekämpa dem?

I spannmålen finns det fortsatt bladlus på flera fält, och en eventuell bekämpning är aktuell till stadie 75 om det förnärvande finns 100 procent angripna strå. Bekämpningen görs med 0,15 l Mavrik 2F eller 0,1-0,14 Teppeki. I övriga grödor som åkerböner, sockerbetor och spenat ser vi fortsatt kraftiga angrepp av den svarta betbladlusen.

I åkerböna bekämpas de med 0,15-0,2 l Mavrik per hektar, när skadetröskeln på 15 procent angripna plantor och begynnande kolonibildning har överskridits. Bekämpningen är aktuell till full baljlängd.

I sockerbetor bekämpas de med 0,2-0,3 l Fastac 50 EC per hektar, när skadetröskeln på 50 procent angripna plantor har överskridits. Bekämpningen är aktuell till begynnande parasitering som vanligtvis inleds i början av juli. Teppiki har fått dispens för bekämpning av löss i sockerbetor. Kontakta din säljare för mer information.
I spenat bekämpas de med 0,14 kg Teppiki per hektar, när skadetröskeln på 50 procent angripna plantor har överskridits. Bekämpning är aktuell till begynnande parasitering, som vanligen startar i början av juli.

Höstraps - nedvissning med glyfosatprodukter vid ojämn mognad

Här inträffar den viktiga spruttidpunkten när merparten av skidorna är gulgröna och gulbruna med enstaka svarta frö i de nedersta skidorna. Det är vanligtvis 2-4 dagar innan normal strängläggningstidpunkt.

Svenska Foder rekommenderar följande dosering i höstraps.

Bekämpning av kvickrot: 2,3 l Glyphomax HL + additiv eller 3,0 l Glypper + additiv pr ha
Nedvissning:                     3,0 l Glyphomax HL + additiv eller 4,0 l Glypper + additiv pr ha

Additiv

Under de flesta förhållanden bör sprutvattnet tillsättas med ett eller flera additiver som NovaBalance innan glyfosaten tillsätts. Tillsättning av additiv ökar effekten, eftersom glyfosat är en så kallad kationbinder. Det betyder att glyfosatmolekylen villigt binder sig till andra molekyler i vatten som t.ex. kalcium (hårt vatten), magnesium och järn. Därmed blir glyfosatmolekylen för stor för att kunna komma in i plantan och göra nytta.

NovaBalance förhindrar att glyfosaten binder sig till Ca. Mg eller Fe

NovaBalance tillsätts i förhållande till vattnets hårdhet.

 

Vattenhårdhet                   (dH)              NovaBalance     
Mjukt vatten                        < 8                 0,05 l pr ha                         
Midelhårt vatten                  8-18               0,10 l pr ha                         
Hårt vatten                          > 18               0,20 l pr ha   
                      

 

Kom ihåg att:

 • Behandlingen bör utföras som en morgonsprutning på övervägande torra plantor.
 • Vattenmängen bör vara omkring 100 l vatten per hektar och max 150 l vatten per hektar, eftersom glyfosat verkar bäst i höga koncentrationer, eftersom det tas upp via diffusion
 • Additiverna skall tillsättas sprutvattnet innan glyfosaten.
 • Glyfosat får inte användas i maltkorn, brödspannmål och andra konsumtionsgrödor
 • Glyfosat får inte användas i utsäde

Läs alltid eventuella kontrakt på grödan innan den behandlas med glyfosat.

 

Plockning av flyghavre

Det är tid att gå första turen i marken för plockning av flyghavre. Flyghavre gror från skilda djup i jorden och kommer därför fram under en längre period och mognar av och sprider frö över lång period. Det är därför en god idé att gå igenom fälten mer än en gång.

Var särskilt grundlig i ytterområderna, vid märgelhål och vändteg och under eventuella luftledningar samt i de områden där det erfarenhetsmässigt kan förekomma flyghavre. Gå över fälten nu och om 2-3 veckor.

Flyghavrekärnor kan överleva i jorden i upp till 9-10 år och en enskild planta kan därför sprida frö, man kan ha ”glädje” av det i flera år framöver. Är det sprutat med ett flyghavremedel på våren bör fälten ändå gås igenom, eftersom plantorna kan ha överlevt sprutningen och så och gömma sig lite i grödan.

Att gå över fälten och titta efter flyghavre är samtidigt en god anledning till att se var årets sprutningar har fungerat och grödans generella tillstånd.

 

 

 
 

 

Nr. 4 2018

 • Aktuellt i marken
 • Svampsjukdomar och skadedjur i ärter
 • Kemikoll – gör det enklare för dig?
 • Möt oss på Borgeby Fältdagar 27-28 juni

 

Aktuellt i marken

Vårveten är långt framme, om inte agångbehandling är gjord bör det göras nu. I det torra vädret är det speciellt gulrost, brunrost och DTR som kan ge problem. Vi rekommenderar.

 • 0,4-0,6 l Ascra Xpro + 0,2 l Comet Pro per ha

Generellt bör man också leta efter löss i både vår- och höstveten, där de har börjat klättra upp i axet. Här använder man bäst:

 • 0,15 l Mavrik 2F pr. ha eller
 • 0,1-0,14 kg Teppeki

Bekämpningströskeln om cirka 4 löss/strå.

Även i sockerbetorna kan löss vara ett problem. Bekämpningströskeln är 20 löss/planta eller kolonier på 40 % av plantorna. Använd:

 • 0,2 - 0,3 l Fastac 50 EC pr. ha

Bakgrunden är de mycket torra förhållanden då plantorna har svårt att ta upp flera näringsämnen från jorden och särskilt mikronäringsämnen som bor och mangan. I betor och majs är det mycket viktigt med en optimal försörjning av dessa två näringsämnen. Vår rekommendation är att använda 0,3 l Novobalance + 1 l Profi ManganNO3 + 1 l Profi Bor pr. ha nu och återigen om 2-3 veckor. Behovet är som störst på lättare jordar men med de mycket torra förhållanden vi ser iår kan det absolut också finnns behov även på bättre jordar.

I båda grödorna kan man senare följa upp med 1-2 l Profi Majs per ha, 1-2 gånger. Profi Majs innehåller 30 g N, 53 g P, 40 g B, 130 g Mn, 80 g Zn och 117 g Ca.

I spannmålen kan det i svampsprutningarna tas med 1-2 l Profi Basis Plus per hektar och därmed hjälpa med försörjningen av näringsämnen som är otillgängliga i den torra jorden. Profi Basis Plus innehåller 89 g N, 57 g Mg, 163 g Mn, 50 g Cu og 101 g Zn.

 

Svampsjukdomar och skadedjur i ärter

När ärterna blommar och sluter sina skidor kan det finnas behov för en svampbekämpning. På grund av det mycket torra och solrika vädret, tyder dock allt på att det bara är ekonomi i att bekämpa svampsjukdomar i utsädesärterna på grund av kravet om en riktigt god grobarhet.

 • 0,5 l Mirador 250 SC pr. ha.

Denna behandling kan vid behov också följas upp med 0,5 l per hektar 2 veckor efter första behandling, eller:

 • 0,5 – 0,75 kg Signum WG pr. ha

Skadedjur

Ärtviveln är som i åkerböner ett överstökat kapitel. Nu ska vi hålla öga på ärtvecklare, som kan bli ett problem i konsumtionsärter och utsädesärter, där de kan försämra kvaliteten avsevärt.

Inflygningen av ärtvecklaren kan övervakas med feronmonfällor. Den vägledande skadetröskeln för konsumtion- och utsädesärter är 50 ärtvecklare fångade i två fällor. NÄr skadetröskeln överskridits skall det gå 10-20 dagar innan man gör en behandling, eftersom då hinner äggen kläckas och larvarna kan bekämpas. I det varma vädret vi har bör det bara gå 10 dagar. Feromonfällorna gillras med 2 fällor per 10 hektar.

Ärtvecklarens larver bekämpas med:

 • 0,15 – 0,2 l Mavrik 2F pr. ha.

Kraftiga angrepp av ärtlus vid blomning kan ge förlust av blommor. Den vägledande bekämpningströskeln i blomningen är 15-20% angripna plantor. När baljorna är utvecklade och de har börjat svälla är skadetröskeln upp på 50 % angripna plantor.

Lössen gömmer sig i knopparna, men hittas genom att slå toppskottet ner i en vit plastburk. Angreppet av ärtbladlus kan variera mycket på samma mark, så markerna bör undersökas på flera ställen.

Ärtbladlusen kan bekämpas med:

 • 0,15-0,2 l Mavrik 2F pr. ha

 

Kemikoll – är det något för dig?

Caption

Kemikoll är ett helt unikt sätt att göra vardagen lättare och för dig som växtodlare. Bara genom att klicka på växtodlingsprogrammet Näsgård Mark får användaren koll på om växtskyddsmedlen i den utarbetade sprutplanen är godkända för att användas. Därmed uppnår du som lantbrukare 100 % korrekt användning av bekämpningsmedel, och säkrar att du följer riktlinjer och lagkrav.

I praktiken

En smiley visar huruvida användningen av medlet är lagligt eller ej. Informationen som används och kommer fram under kollen, är samlat i en databas som hela tiden uppdateras. En sur, röd smiley indikerar att medlet är olagligt och en glad grön smiley visar att allt är i sin ordning.

Programmet

Programmet visar bland annat följande:

 • Om preparatet är godkänd i grödan vid aktuell tidpunkt
 • Om mängd per behandling och mängd per år är godkänd
 • Att antal behandlingar i grödan får utföras med preparatet
 • Länkar till information om preparatet
 • Lätt åtkomst

Funktionen kan också hålla koll på konstgödsel och andra inatsvaror. Skulle det till exempel ske en olycka under ensilering med tillsats av myrsyra, så har användaren direkt tillgång till säkerhetsdatabladet via sin mobiltelefon och Kemikoll.

Programmet är redan flera lantbrukares föredragna markplaneringsverktyg och med Kemikoll, som är det senaste tillägget och modulen, är det till och med det enda av sitt slag på den svenska marknaden. Vill du veta mer kontakta oss på http://datalogisk.se

Möt oss på Borgeby Fältdagar 27-28 juni

Möt Svenska Foder på plats i Borgeby. Vi finns i tält J:57 med unika mässerbjudanden och kunskap som hjälper dig i din produktion.

Läs mer om Borgeby Fältdagar: www.borgebyfaltdagar.se

Välkommen! 


Växtodlingsbrev – Fokus på Fälten

Nr. 3 2018

 • Aktuellt i marken
 • Svampsjukdomar och skadedjur i åkerbönor
 • Val av spannmål

 

Aktuellt i marken

Vi är genom att vara så långt framme på året att de avslutande svampsprutningarna kan göras i vårkorn, havre och höstvete. Svenska Foder rekommenderar följande i avslutande sprutning.

Vårkorn

 • 0,4 - 0,6 l Ascra Xpro + 0,2 l Comet Pro per ha

Havre

 • 0,25 l Bumper + 0,25 l Comet Pro per ha

Höstvete, andra sprutning vid delad behandling

 • 0,4 l Tiro pr. ha

Innan man sprutar bör marken undersökas för löss och eventuellt lägga till 0,15 Mavrik 2F per ha.

Svampsjukdomar och skadedjur i åkerböner

Åkerbönan är på väg att blomma. Förra säsongen lärde vi oss att kraftiga angrepp av svampsjukdomar kan ge stora avkastningsförluster. Åkerböna kan angripas av flera svampsjukdomar – bland annat av chokladfläcksjuka, bladfläcksjuka och rost. Chokladfläcksjuka kan ge stora skördeförluster. Därför rekommenderar vi att åkerböna behandlas 1-2 gånger. 2 gånger om vädret är mer regnigt än just nu. Första sprutningen utförst vid begynnande angrepp, vanligen i början/mitten av juni och cirka 10 dagar efter begynnande blomning. Andra behandlingen utförs vid behov cirka 2 veckor efter första behandling.

Svenska Foder rekommenderar 2 sprutningar med antingen:

 • 0,5-1,0 l Mirador eller
 • 0,5-0,75 kg Signum WG pr. ha.

Skadedjur

Problemen med ärtvivel har varit stora i år, men är nu ett avslutat kapitel. Nästa och det senaste problemet med skadedjur i åkerböna är den svarta bönbladlusen. Skadetröskeln för bönbladlusen är 10-15 % plantor, där bladlusen har börjat att bygga kolonier. Åkerböna kan också angripas av grön ärtbladlus.

Lusen kan bekämpas med

0,15-0,2 l Mavrik 2F pr. Ha

 

Val av spannmål

Vi börjar nu sälja höstgrödor för säsong 2018/2019 – och vi återigen presentera ett mycket starkt sortiment på spannmål.

Höstvete

Ellvis – kvarnvete & EKO

Ett kvalitetsvete med mycket goda odlings- och bakningsegenskaber. Den är väl anpassad til våra nordiska förhållanden och den goda falltalsstabiliteten har visat sig ge Ellvis mycket små fältgroningsskader under besvärliga år. Kort sagt är Ellvis en välbalanserad sort, som ger mervärde för både dig som lantbrukare och slutanvändaren.

RGT Reform – Kvarnvete

Ett A-kvalitetsvete med hög skördenivå. Den är vinterhärdig, med ett högt och stabilt falltal och har därmed hög skörde- och kvalitetssäkerhet. Karaktäristiskt för RGT Reform är ett brett resistenspaket mot fusarium, bladseptoria och mjöldagg, såväl som gul- och brunrost.

Mariboss – Foder

Högt avkastande foder och etanolvete med utmärkt vinterhärdighet. En sort som har mycket god bestockningförmåga, vilket ger orgräsen tuff konkurrens. Har hittills visat unik resistens mot gulrost och legat på en låg nivå avseende övriga sjukdomar. Mognaden är 3 dagar senare än mätarblandingen vilket gör Mariboss til ett bra komplement till andra tidigare grödor på gården. Mariboss har fungerat särskilt väl även vid senare sådd.

Torp – Foder

Torp är fodervetet med högst avkastning i Sverige! Den är medellång och har mycket god stråstyrka. Torp har utmärkt sjukdomsresistens särskilt septoria och mjöldagg. Medeltidig mognad och högt energiinnehåll.

Praktik – kvarnvete

Ett vinterhärdigt kvalitetsvete med många fördelar. Tidig mognad som ger förutsättningar för en gynnsam höstrapssådd, ett stabilt falltal, hög proteinhalt och god kärnkvalitet. Tillsammans med sina utmärkta bakningsegenskaper gör det Praktik till ett säkert val under våra nordliga förhållanden.

Stava – kvarnvete EKO

Brödvete för alla höstveteodlande områden. Utmärkt resistens mot mjöldagg och rost. Något högre tolerans mot vanlig stinksot och dvärgstinksot än övriga sorter. Stava är en mycket vinterhärdig sort som har avkastning i nivå med Kosack. Den har ett förhållandevis långt strå och god kärnkvalitet.

Råg

KWS Livado - Hybrid

KWS Livado – en ny generation hybridråg med hög avkastning i kombination med en förbättrad sjukdomsprofil. Innehar även Pollenplusteknik vilket ger ökad pollenproduktion. Detta medför att beståndet skyddas bättre mot mjöldryga och ingen inblanding av populationsutsäde krävs.

Herakles - Syntetisk hybrid

Vinterhärdig syntetisk hybrid med hög och jämn avkastning i hela landet. Stråegenskaperna är goda och resistensegenskaperna mot mjöldagg och brunrost är särskilt goda.

Rågvete

Trefl

Rågvete med hög avkastningspotential. Innehar hög sjukdomsprofil och god motståndskraft mot gulrost. Syns i de obehandlade försöken där Trefl presterat mycket väl och skillnaden mellan obehandlade och behandlade led blir liten. Hög vinterhärdighet, goda kärnegenskaper och långt strå med något lägre stråstyrka.

Probus

Rågvete med en mycket hög avkastningsstabilitet som via den mycket goda sjukdomsprofilen presterar övertygande både i svambekämpande och obehandlade led. Hög motståndskraft mot gulrost under samtliga år i provning. Medeltidig mognad med något kortare strå och en hög stråstyrka.

 

Läs mer här
Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål, höst 2018

Växtodlingsbrev – Fokus på fälten

Nr 2 2018

 • Aktuellt i marken
 • Höjning av proteinhalten i höstvete
 • Val av höstraps

 

Aktuellt i marken

Det är fortsatt torrt på de flesta platser och få utsikter till regn. Visst har vi sett en och annan åskskur på lite olika platser i landet. Men ännu inte något riktigt avgörande för grödan. Och på grund av torkan kan man inte göra någon form av växtreglering. Bladlöss och sädesbladbaggar finns det gott om i vårgrödan. Använd 0,15 l Mavrik per hektar som har god effekt på såväl bladlöss som sädesbladbaggar. Se Svenska Foders rekommendationer till svampbekämpning i Växtodlingsbrev 1 - se längre ner på sidan.

Mikronäring är en god idé i alla grödor, eftersom de mycket torra förhållandena gör att plantorna har svårt att ta upp flera näringsämnen från jorden och särskilt mikronäringsämnen som bor och mangan.

Särskilt i betor och majs är det viktigt med en optimal försörjning av dessa två näringsämnen. Vår rekommendation är att använda 1-2 liter Profi ManganNO3 + 1-2 l Profi Bor + 0,3 l Novobalance på grödans 4-6 bladstadie och 2-3 veckor senare ytterligare lika mycket. Det är viktigt att Novobalance tillsätts först. I båda grödorna kan man senare följa upp med 1-2 liter Profi Majs per hektar 1-2 gånger. Profi Majs innehåller 30 g N, 53 g P, 40 g B, 130 g Mn, 80 g Zn og 117 g Ca.

I spannmålen kan man tillsammans med svampsprutningen ta med 1-2 liter Profi Basis Plus per hektar och därmed hjälpa med försörjningen av näringsämnen som är otillgängliga i den torra jorden. Profi Basis Plus innehåller 89 g N, 57 g Mg, 163 g Mn, 50 g Cu og 101 g Zn.

Ökning av proteinhalten i höstvete

Om du odlar kvarnvete som t. ex. Ellvis, RGT Reform, Praktik, så det viktigt med en sen gödselgiva för att säkra proteininnehållet och därmed kvaliteten. Proteingödslingen bör utföras i perioden mellan begynnande axgång (stadie 49) och begynnande blomning (stadie 61) med en kvävemängd på mellan 30 och 60 kg N per hektar.

Om kvävet tillförs tidigt i den nämnda perioden, kommer huvudparten av det tillförda kvävet att gå till att öka utbytet. Och omvänt, om kvävet tillförs under den sista delen av den nämnda perioden, kommer en del av kvävet gå till att öka proteinprocenten.

Trots det torra vädret, som vi är vittne till just nu, kan vi förvänta en god effekt av en proteingödsling, men gödslingen skall inledas lite tidigare och därför måste de flesta i gång den närmaste framtiden. Endast om grödan redan nu torkstressad bör gödslingen stoppas.

En tumregel säger att proteinprocenten stiger med cirka 0,1 % för varje 10 kg kväve, som tillförs vid den senare tidpunkten. Men kom ihåg det är bara en tumregel – vädret spelar också en avgörande roll. Vi rekommenderar att använda en fast handelsgödning som t.ex. Kalksalpeter som innehåller 15% Nitrat och därmed verkar snabbt.

Höstraps

Vi börjar nu sälja höstgrödor för 2018/2019 och vi kan återigen presentera ett starkt sortiment.

När du väljer din rapssort är det viktigt att titta efter en sort med hög stabil råfett- och fröskörd, god resistens mot sjukdomar och god vinterhärdighet och god stjälkstyrka.

 • Compass – Hybrid

Med sin höga råfett – och fröskörd har Compass under flera år visat sig tilhöra de bästa. En säker sort för tuffa nordiska förhållanden. Med relativt lång stjälk och utmärkta stjälkegenskaper. För dig som inte vill chansa.

 • DK Explicit - Hybrid

Stabil och robust med mycket hög skörd vid olika klimat – och odlingsförhållande. Lämpar sig väl för tidig sådd tack vare sin ringa tendens att sträcka sig före invintring. God resistens mot drösning i samband med mognaden.

 •  ES Alegria – Linje

Frisk linjesort som kombinerar en hög råfettskörd med tidlig mognad och god vinterhärdighet. Med utmärkt phomaresistens.

 • Dariot – Hybrid

Presterar i absolut topp i södra Sveriges försök. Passar för normal till sen sådd genom snabb höstutveckling. Medelhög med god Stjälkstyrka. Utmärkt för olika jordtyper. Medelsen mognad och innehar phoma- och drösningsresistens.

 • DK Exception - Hybrid

Vinnare av rapsmästaren 2016. Levererar hög avkastning senaste 2 åren, kortare stjälk och en mycket god stjälkstyrka. Höstens kompakta och lunga växtsätt gör
sorten lämplig för normal till tidig sådd. DK Exception är både phoma- och drösningsresistent.

 • DK Exclaim – Hybrid – NYHET!

Har en god utveckling på hösten och passar därför et brett fönster av sådatum. Den har mycket hög både avkastnings- och oljehaltspotential och är dessutom dubbelt phomaresistent. Stängeln har förbättrad brytningsbeständighet vilket bland annat säkerställer ljusinsläpp ner i grödan.

 • PR44D06 - Dvärghybrid
  Dvärgsort med hög oljehalt som ger hög skörd tidigt på hösten. Fungerar bra från tidig till normal sådd. Visar ringa tendens till förväxning före invintring och har mycket god vinterhärdighet. Håller nere tillväxtpunkten på hösten vilket även minskar risken för viltskador.
 • Andromeda - Klumprotsresistent hybrid
  En fransk sort med resistens mot typ 1 av klumprotsjuka som är den vanligaste typen i Sverige. Den är testad 2014-2015 i Sverige och gjorde det med mycket bra resultat. På icke-infekterad jord avkastar Andromeda i nivå med mätaren och på smittade jordar kan Andromeda ge full skörd trots högt infektionstryck.
Läs mer här
Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål, höst 2018

Växtodlingsbrev – Fokus på fälten

Nr 1 2018

 • Aktuellt i marken
 • Manganbrist i vårsäd bör förebyggas
 • Ärtvivel i ärtor, åkerböna och klövervall

Aktuellt i marken

Det varma och torra vädret fortsätter. I sådana perioder skall man komma ihåg att oavsett vilka växtskyddsmedel man använder, så kommer det vara en viss risk för att det bränner. Spruta därför tidigt på morgonen eller sent på kvällen under dessa perioder, eftersom det ger minst risk för brännskador och bäst effekt för växtskyddsmedlen.

En av de växtskyddsinsatser som tränger sig på just nu är tillväxtregleringen, men överväg noga om grödan ska tillväxtregleras eller inte, eftersom all tillväxtreglering verkar otroligt kraftigt på torkstressade grödor. Speciellt råg och vallfrö är känsliga och vi har tidigare år sett exempel på stora förluster på grund av skadlig tillväxtreglering, men det kan drabba alla grödor.

Även i vårkorn kan tillväxtreglering verka för kraftigt under torra förhållanden och rekommenderas därför inte nu. Senare, när det förhoppningsvis kommer regn, kan sådana marker tillväxtregleras med antingen 0,4 Moddus M per hektar eller 0,2-0,4 l Cerone per hektar mot stråbrytning.

Gulrost

Fördelen med torrt väder är ett lågt svamptryck i spannmålen. Svampsjukdomar som septoria, sköldfläcksjuka, bladfläcksjuka och bomullsmögel har det tufft just nu. Därför är det mest gulrost, kornrost och brunrost som vi ska hålla ett öga på den kommande perioden, eftersom det varma vädret ger optimala betingelser för utveckling av dessa – som då bör bekämpas vid förekomst. På bilden ser man gulrost i Torp höstvete.

Vårsäden är ungefär i DC 20-43 och här finns inga svampsjukdomar att tala om ännu. Titta efter löss eftersom de har börjat att uppträda. Bekämpningströskel: 2-3 löss/strå eller löss på cirka hälften av plantorna. Står man inför andra körningen är bekämpningströskeln något lägre. Rekommenderad dos är 0,1-0,14 Teppeki per hektar. Höstvetet befinner sig i DC. 39-45 och det är tid att skydda flaggbladet. På grund av det låga smittrycket kan man gå ner i dos, men det skall behandlas och innan det kommer regn igen. Rekommenderad lösning är 0,4-0,6 l Ascra Xpro + 0,2 l Comet Pro per hektar.

Röd vetemygga

I vetet kan det vara aktuellt att bekämpa den röda vetemyggan från begynnande axgång till begynnande blomning.

Angreppen kan variera mycket lokalt och främjas av torrt varmt väder. Därför kan det vara en god idé att sätta upp fällor i marken, när vetets flaggblad är framme. Bekämpningen rekommenderas när man har fångat över 120 vetemygg per dag. Bekämpningen utförs under perioden från begynnande utveckling till begynnande blomning med till exempel:

 • 0,3 l Fastac per hektar

eller

 • 0,15 l Mavrik 2 F per hektar   

Höstkornet är nu i DC. 51-61 och här bör den avslutande svampbehandlingen göras i höstkornets DC 39-59. Rågen är nu i DC. 59-69 och kan behandlas på samma sätt som höstkornet. Glöm inte att leta efter trips som bekämpas med 0,15 - 0,2 l Mavrik 2F per hektar. Rågvete är i DC 47-65 och kan behandlas på samma sätt som höstvetet.

Utvecklingsstadier i Spannmål

Manganbrist i vårsäden bör förebyggas

Vi ser dessvärre fortsatt en del manganbrist i vårsäden runt om i landet, och det torra vädret gör inte problemet mindre!

Manganbrist

Vårgrödorna kommer på flera platser i år att vara etablerade på jordar som är packade efter överkörningar under den blöta hösten och den stora mängden nederbörd som kom framförallt under vintern. Dock kan frosten ha mjukat upp jorden. Under alla omständigheter bör du ha fokus på att din vårsäd är välförsedd med både makro- och mikronäringsämnen för den korta växtsäsongen den har i år.

Där jorden är lös, sandig, humusrik eller med högt reaktionstal, är det större risk för manganbrist än på andra jordtyper. Vi rekommenderar därför att du förebygger manganbrist på jordar som vanligen har problem med manganupptaget. Det kan du med fördel göra första gången i samband med ogräsbekämpningen, normalt i bestockningsfasen. Vid fortsatt risk för manganbrist kan behandlingen göras i samband med t.ex. den första svampbekämpningen.

Generellt får du bättre effekt om du sprutar två gånger med halv dos, jämfört med en gång med full dos, bland annat för att mikronäringsämnena är orörliga i plantan. Även om du sällan har manganbrist, rekommenderar vi att du förebygger bristen, när du ändå är ute med sprutan.

Du kan antingen spruta med ren mangan, eller med en mikronäring som innehåller mangan. Vi rekommenderar antingen:

 • 1,0 l Profi Mangan NOpr. ha. (235 g Mn pr. l) 2-3 gånger

eller

 • 1,0-2,0 l Profi Basis Plus pr. ha. (89 g N, 57 g Mg, 163 g Mn, 50 g Cu 101 g Zn pr. l) 2-3 gånger

Profi Mangan NOinnehåller 235 g Mn pr. l och Profi Basis Plus innehåller 89 g N, 57 g Mg, 163 g Mn, 50 g Cu 101 g Zn pr. l. Både Profi Mangan NO3 och Profi Basis Plus kan blandas med alla gängse växtskyddsmedel.

Ärtvivel i ärtor och åkerböner

Det mycket fina vädret har lockat fram ärtvivel i marken, så ärter, åkerböner och klöver skall hållas under uppsyn. Angränsande mark till en areal som det odlades ärter, åkerböner eller kanske klöver under 2017 bör denna areal prioriteras under markbesöken.

Ärtviveln älskar som sagt det varma majvädret, och vi har fått de första rapporterna om ”biljettklipp” i bladkanten på  trindsäden. Det är inte ärtvivelens bett i bladkanten som ger en nämvärd förlust, utan vivelns larver som senare gnager i de N-fixerande rotknölarna.

Bekämpningströskeln i ärter och åkerböner är ett gnag per planta i de tidiga tillväxtstadierna och tills plantorna är cirka 10 cm höga. I klöverodlingen är bekämpningströskeln 20% angripna plantor.

I ärter och åkerböner används:

 • 0,20 l Mavrik 2F per hektar

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter