5 saker att vara uppmärksam på i rapsen – Fokus i fält vecka13

5 saker i rapsen att vara uppmärksam på nu

 1. Ogräs i höstraps

Fick du inte behandlat din höstraps effektivt mot ogräs i höstas, är det viktigt att göra en tidig insats så snart du kan köra på fälten. Du har tre möjligheter: Korvetto, Galera, Matrigon 72 SG. Svenska Foder rekommendarar Korvetto.

DC stadie 51-55 i raps

 

På fotot ser du BBCH 51-55, där blomknopparna är synliga. Om rapsen ser ut så, är det för sent att använda Korvetto och Galera.

Innan DC 50 rekommenderar vi Korvetto. Korvetto är en blandning av hormonmedlet i Belkar och den aktiva substansen i Matrigon. Denna blandning klarar bekämpning av baldersbrå, snärjmåra, näva, kornvallmo, blåklint mm.

Fakta om Korvetto:

 • Används senast DC 50, innan knopparna är synliga
 • Doseringen är 0,5-1,0 l Korvetto per ha. (0,5 lit om 0,25 lit Belkar kört i höstas)
 • Kan användas från 8-9 oC
 • Bör inte användas vid utsikt till frost
 • Behöver inte additiv
 • Är blandbart med skadedjursmedel och svampmedel

Matrigon ska användas senast i DC55 – alltså innan du kan se gula kronblad i fält.

0,165 kg Matrigon 72 SG + 0,5 l SF SuperOlja per ha.

 

På fotot ser man enstaka blommor som slagit ut och tidpunkten för att bekämpa med Matrigon 72 SG är därmed förbi.

Den aktiva substansen i Matrigon och Korvetto är Clopyralid, som samlas in av bina och kan hittas efteråt i honungen. Därför är det viktigt att du inte sprutar senare än DC 55.

Gräsogräs och spillsäd

0,75 – 1,5 l Agil 100 EC per ha. Vid spillsäd används lägre dos, lättare gräs såsom åkerven 1,0 liter och de tuffare gräsen 1,5 liter per hektar. BBCH mindre än 50, max 2 behandlingar per år.

0,8 – 1,0 l Select Plus per ha. Förstahandsalternativ vid behandling mot vitgröe och renkavle. BBCH mindre än 50, max 1 behandling per år.

 1. Ljus Bladfläcksjuka

En mild vinter och fuktigt väder under en längre period på höst och vinter är bra betingelser för Ljus Bladfläcksjuka. Så det finns god anledning till att hålla ett öga på svampen.

Ljus Bladfläcksjuka

Ljus bladfläcksjuka

 

Större angrepp förekom i Skåne våren 2016, men utvecklades inte vidare när vädret blev torrt och varmt. Innan dess förekom större angrepp i Skåne senast 1995.

Behandling med Proline är möjlig från DC 53. Effekten av bekämpning vid denna tidpunkt är dåligt undersökt.

De senaste årens danska försök med svampbekämpning av Ljus Bladfläcksjuka har visat att det relativt sällan är lönsamt att bekämpa symptomen. Kanske för att angreppen har gått tillbaka av sig själv till följd av efterföljande torra perioder. I Storbritannien däremot ger svampsjukdomen stora förluster i rapsodlingen.

Jordbruksverkets bekämpningströskel är 15-25 % angripna plantor, i Danmark rekommenderas bekämpning vid 20 % angripna plantor. Symptomen på Ljus Bladfläcksjuka är mörka fläckar med vita sporansamlingar, som liknar små snöbollar.

Från DC 53 och med tillväxt i plantorna, kan Ljus bladfläcksjuka bekämpas med:

 • 0,6-0,7 l Proline pr ha
 1. Kom ihåg bor till höstrapsen samt annan mikronäring

Raps är en av de mest känsliga grödorna, när det gäller borbrist. Plantan använder bor vid tillväxtpunkten och vid brist avtar tillväxten eller slutar helt. Borförsörjningen är därför också viktig i de tidigare stadierna för att ge sidoskotten en bra start. Vi kan förvänta borbrist i år eftersom det kommit relativt mycket regn under vintern, och eftersom bor har tendens att lakas ur jorden.

Borbrist ses oftast vid höga reaktionstal, under torra förhållanden.

För att undvika att grödan lider brist på växtnäring vilket leder tillskördebegränsning rekommenderar vi att tillsätta Norotec Raps tillsammans med Bor 150. Förhållande 2:1. (2 liter Norotec Raps+ 1 liter Bor 150)

Vi rekommenderar att använda:

 • 1 l Bor 150 per ha + 2 l Norotec Raps per ha

NoroTec Raps innehåller per liter produkt: 47 g mangan, 28 g svavel, 18 g magnesium, 4 g bor, 3 g molybden, 46 g kväve

 1. Tillväxtreglering av höstrapsen

Du har möjlighet att styra rapsens tillväxt med Caryx, vilket man särskilt bör överväga på fält med högt plantantal, samt på fält med stor utbytespotential.

Vi rekommenderar att man använder:

 • 0,7 l Caryx pr ha, när rapsen är 20-30 cm hög.

Tillväxtreglering i höstraps ger följande effekter:

 • Sidoskotten kommer upp, vilket ger ett tjockare lager skal.
 • Plantans längd reduceras och därmed minskas risk för liggsäd
 • Skörden blir enklare och snabbare, då plantans längd minskar.
 1. Skadedjur i höstrapsen

Det är just nu tid att börja hålla ett öga på skadedjur i höstrapsen. Var speciellt uppmärksam på fyrtandad rapsvivel och rapsbagge, som är de tidigaste skadedjuren i höstrapsen. När jordtemperaturen är över 6-7 ⁰C och det är dagstemperaturer som ligger över 10-12 ⁰C så flyger de in i dina rapsfält. De temperaturerna börjar vi få först nu och hittills har vi inte sett den stora inflygningen av skadedjur i rapsen.

Fyrtandad rapsvivel (se bild 1) kan förväxlas med Blygrå rapsvivel (se bild 2) men är inte randig och har dessutom röda fötter. Bästa sättet att upptäcka viveln är via gulskålar som placeras ut i fält. Bekämpningströskel saknas med det finns ett tyskt riktvärde på 20 fyrtandade vivlar per per gulskål under tre dagar. Då fyrtandad rapsvivel inte lägger ägg direkt, bör en eventuell bekämpning tidigast utföras 10 dagar efter att de första blygår rapsvivlarna har setts i gulskålarna.

Rapsbaggen kommer först fram ihop med högre temperaturer och man vet att längre flygturer kräver cirka 12-15 oC. Det är framförallt då rapsens knoppstadie som du ska vara uppmärksam på rapsbaggarna.

Bekämpningströskel

Plantbestånd Tidigt knopp- stadium (DC 51) Medelsent knopp- stadium (DC 52/53) Sent knopp- stadium (DC 59)
Höstoljeväxter: antal rapsbaggar i medeltal/planta
Kraftiga plantor, god tillväxt 4-6 6-8 10-11
Mindre plantor, svag tillväxt 2-3 3-4 5-6

Källa: Jordbruksverket

Blygrå rapsvivel och skidgallmygga kommer framförallt i slutet av blomningen. Vid mycket kraftiga angrepp kan det finnas behov av upprepad behandling. Undvik bekämpa vid full blom för att skona nyttoinsekterna. Bekämpningströskel är 1-2 blygrå rapsvivlar per planta.

Bekämpningsbehov
Den direkta betydelsen av blygrå rapsvivel är liten. Dess betydelse ligger i att den möjliggör angrepp av skidgallmygga. Myggan utnyttjar vivelns näringsgnag på skidorna för sin äggläggning. Angreppen är oftast större i fältkanter och vid mindre angrepp av vivlar kan en kantbehandling vara tillräcklig. Vid stor förekomst av vivlar kan flera behandlingar i områden med starka angrepp av skidgallmygga bli aktuella.

Svenska Foder rekommenderar:

Rapsbagge:

 • 0,17 l Avaunt Senast DC 57

Sista året som Avaunt får användas.

Eller

 • 0,2 l Mavrik 2F Ej bifarlig, Karensdygn 56

Blygrå rapsvivel, skidgallmygga, fyrtandad rapsvivel:

 • 0,2 kg Mospilan SG Senast DC 80, Ej bifarlig, Karensdygn 28

Eller

 • 0,2 l Mavrik 2F Ej bifarlig Karensdygn 56

Kategorier i: , ,