Glöm inte att kalka, håll koll på singlar och andra skadedjur – Fokus i Fält vecka 35

På de flesta platser i landet är tröskningen slut och det har varit lätt och torrt på de flesta ställen. Utnyttja tiden fram mot sådd av höstgrödor till att kalka din jord. Korrekt pH-värde säkrar ett optimalt utnyttjande av näringsämnena i jorden. I en tid med höga gödningspriser är det mycket viktigt att vi utnyttjar denna gödslingen optimalt. 

Kalka dina fält och förbättra ditt utbyte!

Jordens pH är en avgörande faktor för en optimal tillväxt hos plantan. Jordens pH bör därför bibehållas vanligen med 2-4 ton kalk cirka vart 4 år för att:

  • Säkra det korrekta pH-värdet. Kom ihåg att alla grödor, som vete, sockerbetor, korn, raps och majs trivs bäst med ett högt eller ett medelhögt pH.
  • Bevara eller förbättra jordens struktur, som gör det möjligt att skapa den perfekta såbädden.
  • Bibehålla tillgängligheten med en rad näringsämnen.
  • Minimera risken för angrepp av, bl.a. klumprot i höstraps och rotbrand i sockerbetor

Jordbrukskalk och magnesiumkalk (jordbrukskalk+dolomitkalk) är de mest använda typerna av kalk inom lantbruket. Magnesiumkalk är upplagt att använda om jordanalyserna visar ett lågt magnesiuminnehåll och är ett billigt alternativ till gödning med magnesium.

Calciprill är en annan möjlighet framför traditionell kalkning. Calciprill är en granulerad kalk, som kan spridas med en vanlig gödningsspridare och kan därför spridas stort sett hela året, när man kan köra på marken. Det ger samtidigt möjlighet att hålla reaktionstalet stabilt vid jämn tilldelning, framför vart 4-5 år.

Utmaningen är: Ta några jordprover, tilldela den nödvändiga mängden kalk och få en bättre jordstruktur och ökat utbyte.

Var uppmärksam på Sniglar

Det är viktigt att du ligger steget före sniglarna och detta gör du genom att kontrollera om det finns sniglar! Gör det till en vana att lägga ut ett snigelskydd i marken med lite lockmat som till exempel vetekärnor, och du får snabbt en bild av hur mycket sniglar du har på dina marker.

Den mest optimala bekämpningen av sniglar får du genom att sprida snigelgift på svart jord, innan sniglarna har tillgång till annan föda. Använd 4-6 kg Ferrex omedelbart efter sådd i riskområden på din mark.

Håll ett öga på om snigelgiftet försvinner. Gör den det så upprepa behandlingen tills rapsen är så stor att den inte längre kan ta skada av sniglarna.

Notera att snigelgift inte bör blandas med utsädet, eftersom det ger en allt för dålig effekt.

Var uppmärksam på Rapsjordloppa

Rapsutsäde med Accelerron Elite betning ger normalt ett tidigt och bra skydd för rapsplantan under dess tidiga utveckling fram till tidigt örtbladstadie mot rapsjordloppa. Var dock ändå uppmärksam i dina fält och behandla riktat med växtskyddsspruta om trycket av rapsjordloppa är stort eller om angreppet kommer senare fram till 4 örtblad i grödan. Störst risk för angrepp är vid varm väderlek, torra förhållanden och en hämmad rapstillväxt/utveckling.

Bekämpningströskeln är mer än 10 % gnagskada i medeltal på hjärtbladens yta.

0,06 lit/ha Nexide CS eller 0,2 lit/ha Mavrik

 

Ett tidigt angrepp av rapsjordloppa i utvecklingsfasen kan i värsta fall tunna ut plantbeståndet så våldsamt att grödan blir förstörd. Håll därför ett vakande öga på rapsen, redan när den gror och fram till den är väl etablerad (4 örtblad).

Glöm inte spillsäd bekämpas när spillsäden har 1-2 blad med Agil 0,5-0,75 lit/ha. Max 2 behandlingar och 1,5 l/ha. Vid uppföljande bekämpning mot spillsäd/gräs används senare Select Plus 0,8-1,0 lit/ha.

 

 

Innan direktsådd och vid plöjningsfri odling finns ofta behov för bekämpning av plantor från spillsäd innan man sår höstgrödan på arealen. Den markbehandling som görs innan och i förbindelse med sådd är ofta inte tillräcklig för att bekämpa ogräset, så vi rekommenderar därför att ogräset bekämpas med:

  • 1,1 – 2,0 l Glyphomax 480 + Novabalance

Om gräsogräs som rajgräs har blivit tuvor är det viktigt att använda en förnuftig dos glyfosat på upp till 1 200 gram motsvarande 2,5 l Glyphomax HL per ha.

Bekämpning av kvickrot och tistlar med mera

3-4 veckor efter skörden när kvickrot och tistel har god tillväxt uppnås den bästa effekten. När ogräset har den storleken kan vi få glyfosat transporterat ut i änden av rötterna och därmed uppnå den maximala effekten. Rekommenderad dos:

  • 3,0 l Glyphomax 480 + Novabalance

Hög dos för tistlar.

Avstånd mellan sprutning och jordbehandling

Börja inte med jordbearbetningen för tidigt. Det bör gå 2-10 dagar mellan sprutning och jordbehandling. Kortast tid, då det bara är fröogräs som skall bekämpas och längst tid om det är rotogräs som skall bekämpas. Sent på hösten bör det gå minimum 14 dagar.

Varför ska man tillsätta ett eller flera additiver till glyfosat?

Glyfosatmolekylen binder sig gärna med bl.a. calcium, magnesium och järn från sprutvattnet. Därmed blir glyfosatmolekylen inaktiv. NovaBalance förhindrar att glyfosaten binder sig till Ca, Mg och Fe. Novabalance säkerställer och optimerar även optimalt pH i sprutvätskan.

Dosering av additiver

Vattenhårdhet                                         NovaBalance                                             

Mjukt vatten                                               0,05 l pr. ha
Medelhårt vatten                                       0,10 l pr. ha
Hårt vatten                                                 0,20 l pr. ha

Kom ihåg att Novabalance alltid skall tillföras sprutvätskan före glyfosaten!!

Sprutteknik

  • Man bör använda max 100-150 liter vatten per ha
  • Den bästa spruttiden är på morgonen utan förmycket dagg och med hög ljusintensitet under dagen.
  • För att undvika avdrift mot gräskanterna och grannens trädgård, bör alltid en avdriftsreducerande sprutteknik användas.

Kategorier i: , ,